Lutowa sesja Rady Gminy

Lutowa sesja Rady Gminy nie miała w porządku obrad tematów bezpośrednio odnoszących się do naszego osiedla. Jej początek zdominowała sprawa oczekiwanego przez wielu mieszkańców Złotnik Osiedla Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, co nastąpiło po wieloletnich staraniach, które miały rozwiązać problemy z funkcjonowaniem obiektów w rejonie ul. Prostej. W ramach zmian w uchwale budżetowej i WPF nastąpiła zapowiadana tegoroczna podwyżka uposażenia gminnych nauczycieli o 7,5 mln. zł co przy subwencji oświatowej 4,9 mln. zł oznacza konieczność dodatkowego wydatku ze środków gminnych.

W kolejnych punktach porządku posiedzenia Rada zatwierdziła Plan Odnowy Miejscowości Golęczewo, ustanowiła kolejne pomniki przyrody w Bierdusku czy przyjęła program osłonowy dla osób z niepełnosprawnością lub korpus wsparcia dla seniorów. Przyjęto tez program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W przypadku Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, Rada Gminy jednogłośnie formalnie zadecydowała o wycofaniu tego projektu na wniosek niżej podpisanego. Powodem była niejasność w zapisach dotycząca częstotliwości opróżniania tzw. zbiorników zamkniętych na nieczystości płynne (szamb).

W części informacyjnej wójt Ilona Ciok przekazała informacje o podjęciu obowiązków przez nowego Komendanta Straży Gminnej Rafała Makarewicza, który z początkiem sesji krótko zaprezentował swoją osobę. Pani Wójt przekazała informację o planowanym zakończeniu budowy skateparku przy Szkółkarskiej do 15.09 br. odpowiadając na pytanie o plany budowy Centrum Sztuk Walki po sąsiedzku, że nie ma na to planowanych środków. Poinformowano też o wystąpieniu o dofinansowanie dodatkowych nasadzeń i pielęgnacji dla dróg środpolnych w Złotnikach Wsi czy przy ul. Łagiewnickiej. Pojawiła się te ciekawa informacja o rządowym programie ORANGE Światłowód, który na wesprzeć „białe plamy” informatyczne także w naszej gminie (program do 30.06.2026).

Bardzo ważnym wystąpieniem w wolnych głosach okazała się wypowiedź radnej Joanny  Pągowskiej, która w kilkuminutowym wystąpieniu zaprezentowała efekty prac w komisji rewizyjnej, która unaoczniła jak od kilu lat spółka gminna LARG wykazuje ciągłe straty, co przy tak prowadzonej polityce gminnej, kwalifikuje ją do postawienia w stan upadłości. Pytania o dalszy los spółki zostały na razie bez odpowiedzi.

W zakończeniu sesji sekretarz gminny przypomniał o działaniu Gminnej Komisji Wyborczej na rzecz wyborów samorządowych w dniu 7 kwietnia br. oraz o fakcie, że obecna kadencja Rady Gminy mija 30 kwietnia a do dnia 7 maja musi nastąpić pierwsza sesja nowego składu Rady. Wybory do Rad sołeckich i zarządów osiedli zostaną wyznaczone przez Wójta po wyborach samorządowych maksymalnie do 15 maja.

Jarosław Dudkiewicz

radny, Klub radnych Gmina Obywatelska Suchy Las

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych