Ostatnia (?) sesja Rady Gminy – relacja

21 marca odbyła się (przed…?) ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2018-2024. Wyjątkowa była to kadencja pracy sucholeskiego gminnego samorządu, która miała miejsce przez okres pandemii, zawirowań wojenno-politycznych, wreszcie przedłużonej o pół roku kadencji, o czym wspomniał prowadzący obrady Przewodniczący Radosław Banaszak. Formalnie kadencja mija 30 kwietnia, ale w związku z wyborami, wiadomo, że nie wszyscy obecni radni startują w nich; nie wiadomo też ilu obecnych radnych zdobędzie mandat w kolejnej kadencji. Z tych powodów nie wiadomo, czy ostatnia potencjalna sesja RG w dniu 25 kwietnia będzie mogła się odbyć; to samo dotyczy potencjalnego braku quorum na posiedzeniach obecnych składów komisji. Wiadomo natomiast, że komisarz wyborczy zwoła pierwszą sesje nowej kadencji Rady 6 lub 7 maja br.

W ramach kolejnych zmian do uchwały budżetowej, jak zwykle problematyczny okazał się temat finansowania kolejnych propozycji Wójta w sprawie inwestycji przebudowy układu drogowego ul. Obornickiej rejonu Złotkowa. Ponownie w debacie zabrali udział sołtys Sawińska a także radny Przybylski; po kolejnej batalii słownej ostatecznie Rada nie przyjęła propozycji Wójta w tej sprawie. Uchwała ta uwzględniła także zmiany w ramach bieżącego Zadania Lokalnego, uwzględniając zeszłoroczne pozostałości. 

Ważnym elementem porządku posiedzenia była sprawa wniosku Wójta o ograniczenie działalności lokalu naszej osiedlowej świetlicy. Po dość burzliwym posiedzeniu komisji Porządku Publicznego, ostatecznie na sesji uchwalono skrócenie czasu aktywności naszej świetlicy. Z tego powodu od dnia 1 maja zostanie ograniczonych tj. prawdopodobnie przeniesionych do innych lokalizacji  wiele dotychczasowych zajęć integracyjnych. Sprawa dotyczyła zgłaszanych przez sąsiedztwo od połowy zeszłego roku dokuczliwości zajęć w porach popołudniowo-wieczornych. Pomimo różnych prób działań zaradczych i próśb kierowanych do urzędu gminy o wspierającą pomoc w zaistniałej sytuacji, Wójt podjął decyzje, podtrzymaną uchwałą Rady Gminy o skróceniu godzin aktywności naszej świetlicy w dni powszednie do godz. 20.00 wraz z całkowitym wyłączeniem aktywności weekendowych – OD DNIA 1 MAJA BR.. Na sesji niżej podpisany przytoczył pismo Zarządu osiedla, postulującego i w ramach inicjatyw własnych realizującego szereg działań mających te uciążliwości skorygować a także przypomniał pisma do UG o działania zaradcze. Niestety nie doczekano się żadnych działań zaradczych i ostatecznie nie doszło także do żadnych konsultacji z samorządem osiedla. Jedynym pomysłem na rozwiązanie problemu stała się propozycja przeniesienia kilku cykli zajęć do innych placówek na terenie sąsiednich jednostek. Niżej podpisany wspomniał także o bezskutecznie zgłaszanej prośbie zarządu osiedla o wydłużenie okresu reorganizacji świetlicy do końca roku szkolnego. Nie została ona wysłuchana i nadal nie są znane  szczegóły organizacyjne tych działań.

Jeśli uda się do tego czasu przeorganizować te cykle stałych spotkań naszych mieszkańców to od dnia 1 maja zostaną przeniesione poza osiedle zajęcia kółka brydżowego, jogi dla dorosłych, zajęć fittnesowych dla dorosłych, zajęcia zuchów i harcerzy szczepu „Nomada”. Nie wiadomo także czy  w tym miejscu będą możliwe zebrania zarządu i mieszkańców, zazwyczaj przedłużających się poza godzinę 20.00.

Po takiej decyzji nie wiadomo także jak funkcjonować mają okazjonalne zajęcia plenerowe, w okresie weekendowym bez dostępu do zgromadzonego w świetlicy majątku. Mamy nadzieję, że osiągnięcia integracyjno-społeczne tej kadencji nie zostaną zmarnowane przez tak podjęte decyzje Pana Wójta.

W głównej części porządku obrad ciekawym była dyskusja nt. wprowadzonego przed sesją do porządku obrad Oświadczenia o przeklasyfikowaniu tzw. starodroża ulicy DK 11 po zbudowaniu arterii S11. Po dyskusji, która się wywiązała (m.in o dostępność rozwiązań projektowych tzw. dróg serwisowych), Rada przychyliła się do wniosku Wójta o nie przejmowanie tej drogi na stan gminny.

W informacjach Wójta dowiedzieliśmy się o rozpoczęciu działań przetargowych na przebudowę ulicy Szkolnej od Szafirowej, do Poziomkowej; o nowym programie „Umiem pływać” dla ok. 150 dzieci w SL; o budowie skate parku przy Szkółkarskiej bez opóźnień.

W ramach wolnych głosów niżej podpisany zadał pytanie o sprawę wciąż niezałatwionego zwiększenia możliwości sieci światłowodowej rejonu ulicy Nektarowej bo wybudowaniu tzw. modułu rdzeniowego przy ul. Muchomorowej / Sowiej. Pomimo deklaracji z ubiegłego roku o zakończeniu inwestycji spółki GCI i informacji na styczniowej sesji RG, nadal brak widoków by mieszkańcy z tego rejonu mogli poprawić swoje możliwości korzystania z sieci w najbliższym czasie. Radna Anna Ankiewicz dopowiedziała, że wg. jej wiedzy taka możliwość nastąpi we wrześniu br. Wójt Ilona Ciok obiecała sprawdzić tę informacje.

Radny Banaszak wobec niepewnej sytuacji za wschodnią granicą, dopytywał jeszcze o system schronów i Obrony Cywilnej na terenie gminy. Niestety Wójt nie miał żadnych dobrych informacji w tym względzie. Radny Sztolcman dopytywał o system korzystania z fotopułapek oraz weryfikacje pracy służb inspektorskich. Długi pytający wywód miała także radna Pągowska, która dociekała jakich działań należy się spodziewać od wójta w sprawie wciąż przenoszonego zadłużenia spółki LARG.

Jarosław Dudkiewicz, radny

klub radnych Gmina Obywatelska Suchy Las