Koniec konsultacji wokół koncepcji przebudowy Placu Grzybowego

W nawiązaniu do relacji ze spotkania komisji ds. modernizacji Placu Grzybowego i zadrzewienia osiedla z dnia 13.06 br. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2024/06/modernizacja-placu-grzybowego-po-konsultacjach/, przedstawiamy protokół z tego spotkania, który staje się oficjalnym dokumentem zakończenia konsultacji i podstawą dalszych działań projektowych dot. modernizacji Placu pod kątem jego zdecydowanego większego zazielenienia i poprawy gabarytów miejsc parkingowych a także do uczynienia tego miejsca bardziej przyjaznym do spędzania czasu a jednocześnie uwzględniającym potrzeby mieszkańców a także firm usługowych tego miejsca.

                                                                             Złotniki, Osiedle Grzybowe   13.06.2024r.

Sprawozdanie ze spotkania w sprawie konsultacji nt. dalszych prac projektowych dot. przebudowy Placu Grzybowego

 godz. 16.45; osiedlowa świetlica

1/ Obecni na spotkaniu zgodnie z listą obecności:

– przedst. Urzędu Gminy: Ilona Ciok (Wójt) i Damian Torba (ref.  komunalny); 2 osoby,

– przedst. zarządu i komisji ds. modernizacji placu grzybowego: 6 osób,

– goście, mieszkańcy; 9 osób,

2/ Wstęp (J.Dudkiewicz):

– ponowne skrótowe przypomnienie idei przebudowy placu grzybowego nad którym społecznicy z osiedla rozpoczęli publiczną dyskusje prawie 3 lata temu: doprowadzenie do większego zazielenienia powierzchni placu i uniknięcie zbyt dużego nasłonecznienia dotychczasowej powierzchni betonowej powierzchni placu oraz dążenie do poprawienia geometrii stanowisk postojowych wraz z uporządkowaniem ruchu samochodów dostawczych

– na poprzednim spotkaniu w dniu 01.03 br. zaprezentowano efekty dyskusji nad koncepcją projektową, zrealizowaną  w 3 wariantach (dokumentacja była realizowana w ramach środków z Zadania Lokalnego ‘2023) autorstwa Ludmiły Woźniak; jej pierwsza prezentacja miała miejsce  w dniu 15.12.2023 r.;

– dyskusja i konsultacje trwały w mediach społecznościowych na początku 2024 r ponad 2 miesiące oraz wcześniej w roku 2023 – wyraziło swoją opinię w różnych formach ok. 120 osób – generalnie w większości popierając radykalne rozwiązania (3 wariant) ale z różnymi uwagami;

– przez prawie trzy miesiące od 1.03 br. w/w 3 warianty zademonstrowano w oknach świetlicy oraz głównych tablicach ogłoszeniowych osiedla a także na portalach i stronach internetowych zarządu osiedla; wypowiedziało się w różnych formach ponownie ok. 80 osób; prawie połowa głosów optowała za kontynuowaniem prac nad wersją nr 1 i 2 ze zmianami, choć nadal sporo osób popierało wariant 3;

– w związku z brakiem jednoznacznego wskazania w publicznej debacie na konkretną propozycje koncepcyjną, dyskusje te zaowocowały decyzją i prośbą o wypracowanie kolejnej koncepcji projektowej – wariantu uwzględniającego tak wiele sugestii i wniosków pośrednich;

3/ Omówienie poprzednich sugestii projektowych i nowego wariantu nr 4 (D.Torba),

– przypomniano wizualizacje wszystkich 3 poprzednich wariantów ze wskazaniem z konsekwencji koniecznych robót w tym problematyką infrastruktury podziemnej, dojazdów do posesji, kwestii pielęgnacji zieleni, doboru odpowiednich nasadzeń, ograniczeń ruchu, projektów organizacji ruchu etc.

– przypomniano kwestie proceduralne tj. realizacja w ramach zwykłego remontu – odbetonowanie jak zielony skwer w 2023r. lub długotrwałe procedury pozwolenia na budowę z inwentaryzacją pełnej infrastruktury;

– zaprezentowano nową koncepcje odnoszącą się do najbardziej rewolucyjnego wariantu nr 3 z zablokowaniem ruchu przejazdowego przez Plac od strony ul. Opieńkowej, z likwidacją miejsc postojowych w centralnej części placu i ich wykonstruowaniem jedynie wzdłuż wschodniej pierzei placu (w bilansie 2-3 miejsca) mniej w stosunku do obecnej liczby; od strony Opieńkowej powstała by przestrzeń nawrotkowa dla samochodów;

4/ Dyskusja zgromadzonych:

– zwrócono uwagę na kwestie zmniejszenia ilości miejsc parkingowych – nie do przyjęcia;

– rozważono konsekwencje potencjalnego zamknięcia przepustowości placu dla jego mieszkańców;

– powtórzono polemikę czy tworzyć plac typowo zielonych przestrzeni (ławki, duże nasadzenia) czy wrócić do wizji ronda  objazdowego;

– pojawiła się dyskusja nt. potencjalnego przyszłego zagospodarowania chodników przyległych do posesji jako terenów prywatnych;

– padła sugestia zaprojektowania strefy zamieszkania w tym rejonie; dyskutowano o problemie braku przejść dla pieszych w obrębie Placu

– poruszono problematykę pielęgnacji bieżącej zielenii i nasadzeń, kwestie chwastów, podlewania – stałego utrzymania terenu;

– szukanie kompromisu między uspokojeniem ruchu, dużym zazielenieniem i ograniczeniem możliwości swobodnego przejeżdżania oraz parkowania samochodów dostawczych – być może konieczna zmiana organizacji ruchu;

– ważna kwestia to dopasowanie geometrii miejsc postojowych do współczesnych normatywów a nie tych z lat 90-tych;

5/ Konkluzje i wnioski

– podziękowania Urzędowi Gminy (D. Torba) i p. Wójt Ilona Ciok za przygotowanie wariantu nr 4 – wersja kompromisowa opartą o wariant 3 ale uwzględniającą sugestie wyrażone we wcześniejszej dyskusji;

– zebrani określili, że ostatecznie tak dalece idące zmiany w organizacji ruchu jak prezentuje wersja nr 4 nie spełni oczekiwań przede wszystkim mieszkańców i punktów usługowych; nie może nastąpić zmniejszenie ilości miejsc postojowych, choć wyeliminowanie samochodów dostawczych jak najbardziej pożądane;

zebrani optowali w zdecydowanej większości (15 głosów za/ 1 osoba za wariantem nr 3 i jedna wstrzymująca się) za kontynuacją prac projektowych wg. wariantu nr 1 koncepcji

– przed zakończeniem właściwego projektowania technicznego, zarząd osiedla i komisja ds. modern. Placu prosi Urząd o ponownie spotkanie by uzgodnić i poddać pod ostateczną konsultacje społeczną finalną decyzje i kształt planowanych zmian;  

– prośba by specjaliści- projektanci przed finalnym rozwiązaniem, uwzględnili propozycje w zakresie: ograniczenia ruchu, znacznego ograniczenia przejazdu, poprawy gabarytów miejsc postojowych z analizą ich ilości oraz doboru optymalnych nasadzeń przy maksymalnym powiększeniu obszarów zielonych (biologicznie czynnych) oraz ewentualna inwentaryzacja i demontażem zbędnych instalacji podziemnych;

– efekty konsultacji i wypracowanej decyzji komisji, zostaną zaprezentowane także na Zebraniu Mieszkańców w dniu 19 czerwca br.

– wstępnie planowane zakończenie prac projektowych – koniec 2024 r.

Spotkanie zakończono ok. 18.20                                                                                                    

                                                                         Przewodniczący Zarządu Osiedla    

                                                                         Jarosław Dudkiewicz                     

                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                   Paweł Młodkowski