AQUANET – zmiany w umowach

Ten link powstał na prośbę mieszkańców zainteresowanych problematyką zmian na korzystniejsze zapisy w umowach o przyłącza wod.-kan. i rozmowami w tej sprawie z AQUANET, które od roku 2022, w imieniu osiedla prowadzi Zarząd Osiedla. Ukazano w nim chronologicznie wymianę korespondencji i wydarzenia, które miały miejsce w tej sprawie.

1) 17.01.2023

Szanowni Państwo, Mieszkańcy osiedla

W ostatnich tygodniach ubiegłego roku byliśmy świadkami awarii sieci wodociągowej w rejonie ulic Bociania i Krucza. Przyjrzeliśmy się tej sytuacji, która powoduje potencjalnie niebezpieczne konsekwencje finansowe dla naszych mieszkańców – właścicieli posesji szczególnie w nowszej części osiedla, realizowanej od początku lat 2000 – nych (sprawa dotyczy prawdopodobnie ok. 200 domostw rejonu na północ od ulicy Przepiórczej).

Historia naszego osiedla ma pewne swoje nierozstrzygnięte ważne kwestie infrastrukturalne, związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w okresie kiedy pierwotny inwestor (PUI DEVELOPER) budowy osiedla był w trakcie procedury upadkowej.  Budowane wtedy sieci sanitarne w normalnej procedurze odbiorów budowlanych powinny zostać po ich zainwentaryzowaniu przekazane na rzecz tzw. gestora sieci, którym w tamtym czasie była spółka gminna. Ta  była z kolei w trakcie przekształceń własnościowych, które ostatecznie zmierzały do przejęcia całego majątku (sieci z terenu naszej gminy) przez spółkę AQUANET. Upadająca spółka deweloper, która była wtedy właścicielem większości zbywanych działek na naszym osiedlu, popadła w spore tarapaty finansowe, co zresztą zaowocowało poważnymi problemami z realizacją kontraktów budowlanych przyszłych mieszkańców nowszej części naszego osiedla.

Cały majątek upadającej firmy przejął syndyk masy upadłościowej (biuro Grzegorza Piaseckiego z Poznania), który – ze zrozumiałych względów – nie prowadził typowej działalności budowalnej, a więc normalne procedury odbiorowe w tej skomplikowanej sytuacji nie dochodziły do skutku, w tym również związana z uporządkowaniem kwestii własnościowych oddawanych do użytku nowych obiektów – tu konkretnie sprawy sieci wod.-kan, konkretnych przyłączy do oddawanych obiektów. Zaowocowało to dość kuriozalną sytuacją, w której nowy operator sieci wod.-kan w nowszej części naszego osiedla (spółka AQUANET) nie czuł się odpowiedzialny dokończyć procedur odbiorowych po upadłej firmie. Firma ta w porozumieniu z władzami gminnymi przejęła infrastrukturę sieci wod.-kan  z założeniem, że nie przejęte do końca sieci wodociągowe stanowią fragmenty tzw. przyłączy do budynków w nowszej części osiedla (takie ulice jak Łabędzia, Bociania, Jaskółcza, Słowicza, Skowronkowa, Żurawia, Pawia, północne części Sosnowej i Muchomorowej itd.).

Efektem tego było zmuszanie abonentów (mieszkańców) do podpisywania niekorzystnych umów o dostawę wody i odprowadzanie ścieków z kuriozalnym zapisem, że „miejscem włączenia do wodociągu DN 150 mm jest ul. Nektarowa”. W praktyce oznacza to, że starzejące się sieci wymagać będą kolejnych remontów a wobec powyższego zapisu stosowanego w tych umowach istnieje poważne zagrożenie obciążania kosztami napraw starzejącej się sieci, bezpośrednio naszych mieszkańców.  Wydaje się to sytuacją bardzo niebezpieczną w świetle interesów mieszkańców, których „zmuszono” do podpisania w tej formie tzw. umowy przyłączeniowej.

Istnieje wiele przykładów i precedensów także sądowych, które przez ostatnią dekadę w porównywalnych sytuacjach w kraju, kończyły się jednoznacznymi wyrokami sądowymi, które w sposób oczywisty określały iż gestor sieci nie może z jednej strony czerpać korzyści z eksploatowanych sieci a z drugiej nie może zmuszać odbiorców tych usług (wodociąg) do ponoszenia kosztów eksploatacji faktycznych sieci wodociągowych nie będących technicznie „przyłączami” do zabudowanych posesji. Niżej podpisany posiada obfitą korespondencję z pierwszej dekady lat 2000 – nych pomiędzy wspomnianymi tu instytucjami celem wyjaśnienia tej kwestii dla swojej posesji (przy ul. Muchomorowej) – ostatecznie takiej umowy NIE PODPISAŁEM, w przeciwieństwie prawdopodobnie do większości zainteresowanych – moich sąsiadów.

W związku z poważnym zagrożeniem obciążania kosztami napraw sieci wodoc. znacznej części  naszych mieszkańców  w najbliższych latach, zarząd osiedla zwrócił się do władz gminnych celem wyjaśnienia jaki jest stan prawno-formalny własności sieci wodociągowej  na terenie osiedla i czy istnieje i w jak dużym zakresie opisywana powyżej sytuacja wobec gestora sieci jakim jest firma AQUANET. Zarząd osiedla ze swej strony czuje się w obowiązku rozpoznać tę sytuację i w imieniu dużej części naszych mieszkańców wystąpić do stosownych instytucji celem uporządkowania tej kwestii, która z całą pewnością nie była i nie jest zawiniona przez naszych mieszkańców.

Z tego powodu będziemy chcieli poprosić aby wszystkie zainteresowane tą sprawą osoby, sprawdziły zapisy w swoich umowach przyłączeniowych z AQUANET-em i zgłosiły na ręce przewodniczącego zarządu czy przytoczony tu wadliwy zapis umowny, jest  w takiej formule tak w niej ujęty.

W imieniu zarządu osiedla

Jarosław Dudkiewicz

jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu

Tel. 666 845 466

DW:

1/ Urząd Gminy Suchy Las  ul.  Szkolna 16; 62-002 Suchy Las

2/ AQUANET ul. Dolna Wilda 126,  61-492  Poznań

2) 18.01.2023

Pismo zarządu do AQUANET i UG – przyłącza sanitarne na osiedlu

Szanowni Państwo – w ślad za interwencyjnym zgłoszeniem i przypomnieniem wieloletniego problemu, w rozmowach z władzami gminnymi oraz naszym stanowiskiem z posiedzenia zarządu i wyrażonym w piśmie do mieszkańców z 16.01 br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/01/uwaga-problem-sieci-wodociagowej-aquanet/); w dniu dzisiejszym odbyliśmy spotkanie techniczne z p-lem AUANET-u w ich siedzibie celem ponownego naświetlenia wieloletniego nierozwiązanego problemu formalno-administracyjnego mogącego odbić się znacznie finansowo na naszych mieszkańcach.

Treść złożonego pisma w załączeniu. Poza wcześniejszymi jeszcze z zeszłego roku, deklaracjami władz gminnych co do zajęcia się problemem, którego rozwiązanie, wydaje się zostało przed laty zaniechane, usłyszeliśmy dzisiaj w AQUANET, że nasze pismo unaoczniło tej instytucji poważne perturbacje formalne, które będą teraz wyjaśniane w odpowiedniej procedurze analizy dokumentów i sytuacji całego naszego osiedla (ok. 380  obiektów wielo- i jedno-rodzinnych) w zakresie przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Będziemy na bieżąco informować o postępach tych działań i już dziś zapowiadamy konieczność doprowadzenia do poważnych trójstronnych rozmów na linii Gestor sieci (AQUANET) – władze lokalne (Urząd Gminy) – przedstawiciele mieszkańców (Zarząd Osiedla), którego ostatecznym celem musi być zdjęcie z mieszkańców potencjalnej finansowej odpowiedzialności za awarie na sieciach sanitarnych na osiedlu.

Ze swej strony zapowiadamy także ogłoszenie ankietowej weryfikacji aktualnego stanu administracyjnego przyłączy wod.-kan. do poszczególnych posesji – będziemy prosić o dokonanie sprawdzenia zapisów tzw. umów przyłączeniowych z AQUANET.

SKMBT_C36423011816220

3) 18.02.2024

AQUANET – umowy przyłączeniowe – wyjaśnienia

W nawiązaniu do naszej ostatniej informacji dot. umów przyłączeniowych z AQUANET na osiedlu (https://www.facebook.com/share/p/Xv5kmZuvFoX38AqQ/); przekazujemy przykładową fatalnie podpisaną umowę z ul. Pieczarkowej /za zgodą właściciela/.
Jest to przykład niekorzystnie skonstruowanej w przeszłości umowy, która w par. 2 ma wyraźnie oznaczone miejsca przyłączenia obu instalacji wod. – kan. do sieci aż do punktów na skraju osiedla w stosunku do lokalizacji posesji w jego centrum  (praktycznie przy placu grzybowym). Taki zapis nie gwarantował uniknięcia ewentualnego bezpośredniego obciążania klienta kosztami napraw sieci zewnętrznych będących w obrębie całego osiedla.
Obecnie po zmianach, klient ma poprawny zapis o przyłączach do punktów bezpośrednio w sąsiedztwie swojej posesji przy Pieczarkowej.

Po naszej interwencji i spotkaniach p-li zarządu i radnych w Aquanet w roku 2022; pierw analizowano etapami te ulice które miały najbardziej nieczytelną sytuacje i wymagającą zmian w sposób oczywisty…w czterech turach co kilka miesięcy, gestor sieci dokonał na wnioski klientów aktualizacji z korzystniejszymi zapisami co do przyłączy (tj. ponad 100 posesji)/ mieszkańcy pozostałych ulic w większości przypadków mieli zmiany lub pierwotne umowy podpisywane w nowszych czasach i prawdopodobnie ten problem nie istnieje/ tym niemniej by dokonać sprawdzenia, poszczególne osoby z pozostałych ulic, muszą zgłosić się bezpośrednio do Aquanet….przekazano nam informacje, że obecnie będą już analizowane wszystkie pozostałe przypadki z każdej ulicy….zachęcamy do tego bo praktycznie bezkosztowo możemy zadbać o nasze interesy jako konsumentów sieci wod.-kan.

Jeszcze raz sugerujemy dokonanie sprawdzenia swoich zapisów i kontakt z Aquanet’em pod podanymi kontaktami. Ponownie przypominamy, że można się kontaktować także jeśli nie dysponujecie swoim egzemplarzem umowy.
Temat został omówiony interwencyjnie ponad 2 lata temu i ostatecznie uzyskaliśmy przychylność obecnego kierownictwa Aquanet dla rozwiązania tego problemu.

w imieniu zarządu osiedla

Jarosław Dudkiewicz

4) 27.03.2024

AQUANET – sprawa umów

Szanowni Mieszkańcy – klienci AQUANET.

W nawiązaniu do trwającej akcji porządkowania umów przyłączeniowych sieci wod.-kan. na naszym osiedlu (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2024/02/aquanet-umowy-przylaczeniowe-wyjasnienia/), zapoczątkowanej prawie 2 lata temu przez rozmowy zarządu osiedla oraz w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami co do kolejnych wersji proponowanych przez AQUANET zmian w tychże umowach, przeprowadziliśmy konsultacje z gestorem sieci.

Przypominamy generalnie celem tej inicjatywy naszego samorządu, przy pomocy radnych, jest dokonanie zmian w starych umowach przyłączeniowych w taki sposób aby nie figurowały w nich odległości tzw. przyłączy wod.-kan często po kilkaset metrów (np. obiekt postawiony na ul.Bocianiej miał zapis o długości przyłącza do ul.Nektarowej). Jak już tłumaczyliśmy są to zaszłości po upadłym deweloperze i braku regulacji geodezyjnych na terenach m.in. komunalnych. Wg. wyjaśnień, każda z dotychczasowych sytuacji i wniosków (ok. 120) jest rozpatrywana indywidualnie bo sytuacje formalne i techniczne są różne dla różnych posesji a przepisy RODO nie pozwalają na zbiorcze rozstrzygnięcia dla całego osiedla.

Uzyskaliśmy zapewnienie, że dla znacznej grupy zainteresowanych w rozwiązaniu problemu a mających wątpliwości co do formułowanych zapisów, zorganizowane zostanie przez nasz zarząd i Aquanet oddzielne spotkanie na terenie naszego osiedla – prawdopodobnie w okresie II połowy maja, a więc po wyborach naszego samorządu. Niezależnie od wyników wyborów nowego składu zarządu osiedla, doprowadzimy do takiego merytorycznego spotkania z pracownikami AQUANET, by nasi mieszkańcy mieli poczucie uzyskania większych korzyści z nowych wersji tych umów niż funkcjonowało to dotychczas.

za zarząd osiedla

Jarosław Dudkiewicz

5) 10.06.2024

AQUANET – spotkanie wyjaśniające w sprawie umów

Szanowni Mieszkańcy,

zainteresowani aktualizacją umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z AQUANET, zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami i korespondencją …

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/uwaga-problem…/

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/aquanet-sprawa…/

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/aquanet-umowy…/

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/aquanet-sprawa…/

Zgodnie z prowadzonymi przez zarząd osiedla staraniami i w wyniku ostatnich ustaleń, zapraszamy chętnych na spotkanie z p-lami AQUANET w środę 19 czerwca o godz. 16.30 do naszej świetlicy przy Placu Grzybowym nr 16.

Dotychczasowe działania osiedlowego samorządu zmierzały do przeprowadzenia aktualizacji zapisów tych umów na korzystniejsze, gwarantujące odzwierciedlenie obecnego stanu faktycznego infrastruktury wod-kan. na osiedlu.

Do tej pory udało się dokonać zmian na korzystniejsze dla ok. 100 posesji. Wg. naszych szacunków aktualizacji umów może wymagać jeszcze ok. 200 posesji na osiedlu.

Ze względu na wątpliwości jakie pojawiły się w zakresie proponowanych przez AQUANET zapisów umów, zorganizowaliśmy spotkanie, które pozwoli na ich wyjaśnienie.

Przypominamy, że podczas spotkania nie będzie możliwości wyjaśnienia indywidualnych przypadków poszczególnych nieruchomości. W przypadku konieczności szczegółowych wyjaśnień – zostaną Państwo pokierowani do kompetentnych osób w Aquanet.

Zapraszamy zainteresowanych na w/w spotkanie, które będzie pierwszym punktem Zebrania Mieszkańców w dniu 19 czerwca br.

zarząd osiedla

6) 25.06.2024

Wyjaśnienia p-li AQUANET w sprawie zmian w umowach przyłączeniowych wod.-kan.

a)      Przewodniczący wprowadził w tematykę zmian w umowach „przyłączeniowych“ AQUANET, która została zainspirowana precedensową sprawą koniecznej naprawy awarii sieci wodoc. na ul. Bocianiej prawie 2 lata temu i poniesienia jej kosztów przez mieszkankę.

Doszło wtedy do spotkania z p-lami AQUANET i próbą wyjaśnienia sytuacji formalno-administarcyjnej większości posesji na osiedlu, gdzie zapisy zawarte w umowach mają niekorzystne wpisy o tzw. długościach przyłączy wodoc. i kanalizacji sanitarnej.

b)     Przewodniczący przywołał dotychczasowe działania i korespondencję wokół historii i problematyki aktualizacji umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z AQUANET, zgodnie z wcześniejszymi wyjaśnieniami i korespondencją publikowana na portalach osiedlowych

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/uwaga-problem…/

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/aquanet-sprawa…/

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/aquanet-umowy…/

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/…/aquanet-sprawa…/

  1. Zgodnie z prowadzonymi przez zarząd osiedla staraniami i w wyniku ostatnich ustaleń, zaproszono chętnych na spotkanie z p-lami AQUANET w ramach osiedlowego Zebrania Mieszkańców, celem wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości, jakie pojawiły się w zakresie proponowanych przez AQUANET zapisów nowych umów.
  2. Dotychczasowe działania osiedlowego samorządu zmierzały do przeprowadzenia aktualizacji zapisów tych umów na korzystniejsze, gwarantujące odzwierciedlenie obecnego stanu faktycznego infrastruktury wod-kan. na osiedlu (skrócenie odcinków przyłączy co znacznie ma przesunąć granice odpowiedzialności za sieci . Do tej pory udało się dokonać zmian na korzystniejsze dla ok. 120 posesji. Wg. naszych szacunków aktualizacji umów może wymagać jeszcze ok. 200 – 240 posesji na osiedlu.
  3. Po wprowadzeniu, obie zaproszone p-lki AQUANET, wyjaśniały szczegóły zapisów formalno-administracyjnych nowych umów, zgadzając się z interpretacją zarządu osiedla, że ich celem jest wprowadzenie zapisów o skróceniu długości tzw. przyłączy wod.-kan., które od czasu upadku dewelopera budującego osiedle i działań syndyka masy upadłościowej, pozostawały w niekorzystnych zapisach, przerzucających odpowiedzialność za sprawność sieci sanitarnych na klientów często na kilkuset metrowych odcinkach od danej posesji. P-le AQUANET potwierdzili, że w ramach indywidualnych uzgodnień ze zgłaszającymi się mieszkańcami zapisy te będą nadal korygowane, niezależnie od faktu czy dane działki o charakterze komunalnym mają uporządkowane kwestie własnościowe.
  4. Sporo czasu dyskutanci poświecili także na wyjaśnienia kwestii tzw. zrzutów kanalizacji sanitarnej z posesji w ramach zabudów szeregowych. Wątek ten był wielokrotnie zgłaszany do zarządu osiedla i bezpośrednio do AQUANET. Wykonawca budowy obiektów szeregowych w latach 90-tych nie wykonywał przyłączy KS. od każdego mieszkania wprost do kolektora w ulicy, budując poprzecznie przez poszczególne działki coś na kształt zbiorczego kolektora wewnętrznego, włączanego dopiero na terenie „publicznym” do studzienki na sieciach zewnętrznych. W tych przypadkach nie ma możliwości wskazania krótszego odcinka przyłącza niż do tej pierwszej zbiorczej studzienki, która zbiera ścieki ze wspólnego rurarzu wszystkich posesji znajdujących się w danym szeregowcu. W takiej sytuacji ewentualne remonty takiej instalacji powinny być wykonywane solidarnie przez wszystkich właścicieli tego szeregowca.
  5. W podsumowaniu wyjaśnień i dyskusji, potwierdzono, że dalej AQUANET będzie dokonywał zmian w dotychczasowych umowach po bezpośrednim zgłoszeniu się właścicieli danej posesji, doprowadzając do możliwie najkorzystniejszego wprowadzenia zapisu o najkrótszym możliwej długości przyłącza wod. – kan. w stosunku do granic każdej posesji. Celem rozpoczęcia procedury zmian danej umowy należy się zgłosić do AQUANET przez adres wskazany w korespondencji klient@aquanet.pl. Podkreślono ponownie, że wszelkie zmiany moga być realizowane jedynie w indywidualnych rozmowach.
  6. Na prośbę zgromadzonych zarząd osiedla stworzy oddzielny link na osiedlowej stronie internetowej pokazujący całą historie problematyki.