INTERWENCJE/ PISMA – archiwalne do 2022r.

  

2022

1. 03.01.2022 Interwencyjny przegląd stanu nawierzchni ulic w ciągu trasy autobusu na osiedlu (Sosnowa, Jaskółcza, Muchomorowa) przy udziale dwóch mieszkańców i radnego osiedla.

2. 04.01.2021 Interwencja w UG w sprawie oznakowania drogowego ul. Muchomorowej przy placu Sokoła na wniosek mieszkańca.

3. 05.01.2022 Interwencja w UG w sprawie nieczynnego oświetlenia ulicznego placu grzybowego.

4. 07.01.2022 Pismo do Urzędu Gminy i interwencja w sprawie lokalizacji pojemników na używaną odzież na osiedlu.

Szanowni Państwo,
 
W odpowiedzi na zadane pytanie, staraliśmy się przeprowadzić jak najszersze konsultacje z naszymi mieszkańcami nt. obecnej lokalizacji kontenerów na odzież używaną. Przeprowadziliśmy kilkudniową ankietę na naszym forum internetowym (ok. 40 osób) oraz przekazaliśmy informacje oraz zapytania na newsletterze (dociera do 330 adresów). Było także sporo bezpośrednich rozmów i przekazywanych uwag w innych formach.
Zdecydowana większość respondentów jest za dotychczasowym utrzymaniem lokalizacji tych pojemników. Jednocześnie zwraca się uwagę na potrzebę większej kontroli osób (firm) odpowiedzialnych za utrzymanie porządku wokół tych miejsc, ze względu na częste mylne traktowanie takich pojemników i długotrwałe zaleganie innych rzeczy czy wręcz innego rodzaju odpadów, wokół tych pojemników.
Sugerujemy również by może opublikować w czytelnych miejscach jakąś formę Regulaminu korzystania z tych pojemników (gabloty informacyjne, portale internetowe, strona osiedlowa).
Podsumowując: zarząd osiedla rekomenduje pozostawienie pojemników w obecnych lokalizacjach bez zmiany ich ilości w obrębie osiedla.
 

w imieniu zarządu

Jarosław Dudkiewicz, przewodniczący

jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu

Edytuj

5. 10.01.2022 Pismo do ZDP i Urzędu Gminy w sprawie utrzymania zimowego ciągów pieszych i w okresie letnio-jesiennym chodnika i poboczy ulicy Złotnickiej (droga powiatowa).

Do Leszek Garwacki
Dyr. d/s utrzymania ruchu ZDP Poznań
 
DW: Urząd Gminy Suchy Las, Rada Gminy Suchy Las
 
sprawa dot.: utrzymania ciągów pieszo-rowerowych w obrębie ulicy Złotnickiej w Złotnikach (Suchy Las).
 
Szanowny Panie Dyrektorze;
 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o zainteresowanie się konkretnym problemem, który w minionym roku, w sposób często bardzo dramatyczny, objawił się w najbliższym sąsiedztwie naszego osiedla – dużej jednostki administracyjnej w obrębie gminy Suchy Las.
 
Z początkiem 2021 roku uruchomiona została PKM (kolej metropolitarna) z ważnymi dla mieszkańców przystankami ZŁOTNIKI – GRZYBOWE zlokalizowanymi przy skrzyżowaniu z tą ulicą.
Sama inicjatywa uruchomienia PKM nie podlega żadnej dyskusji, jest cenna i z pewnością uzyskała szeroką akceptację także mieszkańców Suchego Lasu a w znacznej części także naszych mieszkańców prawie 2 tysięcznego osiedla. Jesteśmy zlokalizowani w najbliższym sąsiedztwie tego miejsca a działania promujące i zachęcające do korzystania z tej formy komunikacji publicznej spowodowały, że stworzyły się bardzo intensywne ciągi pieszo-rowerowe, których głównym elementem jest chodnik po południowej stronie ul. Złotnickiej (od torów kolejowych aż do ulicy Obornickiej).  Ilość osób korzystających z tych chodników znacznie wzrosła i wciąż rośnie. Po północnej stronie tej ulicy znajdują się także liczne firmy i instytucje, z których korzystają lub pracują licznie także nasi mieszkańcy (np. kilkadziesiąt dzieci uczęszcza do lokalnego przedszkola).
 
Niestety, jako samorząd lokalny otrzymujemy co raz więcej niepokojących sygnałów od naszych mieszkańców, i nie tylko, o tworzeniu się bardzo wielu niebezpiecznych sytuacji dla osób korzystających z tego chodnika. W okresie zimowym w czasie sporych opadów śniegu, praktycznie brak jest bieżącego utrzymywania tego chodnika w jako takim stanie – nie jest odgarniany śnieg (patrz zdjęcia), nie ma żadnego posypywania środkami przeciw śliskości nawierzchni; w okresie jesiennym zalega na powierzchni sporo gnijących i mokrych liści; zauważamy też praktycznie tylko 1-2 razy do roku docinanie zieleni na poboczach, co znacznie utrudnia widoczność co raz ruchliwszych skrzyżowań.
Trzeba dodać, że po uruchomieniu linii autobusowej nr 901 przez ulice Muchomorową /  Złotnicką; w/w sytuacje dodatkowo powodują jeszcze większe zagrożenie.
 
W wyniku interwencji naszego zarządu, lokalne służby (Zakład Gospodarki Komunalnej z Suchego Lasu) dokonały grzecznościowo kilku interwencji, ale sprawa nie jest rozwiązana systemowo, a odpowiedni referat komunalny UG odsyła nas w tej sprawie do Państwa.
 
Oddzielnym tematem jest problem braku fragmentu ciągu pieszego w ulicy Muchomorowej (pomiędzy ul. Łabędzią a Złotnicką), co zmusza osoby piesze, w tym osoby z wózkami do schodzenia pod poruszające się samochody w rejonie skrzyżowania Łabędzia/ Muchomorowa i dalej Złotnicka. Obecnie ruch w tym rejonie znacznie się w ciągu minionego roku zwiększył a dodatkowo został spotęgowany uruchomieniem w tym miejscu wspomnianej linii autobusowej. Wydaje się, że dobudowanie po obu stronach ul. Muchomorowej stosunkowo niewielkiej powierzchni chodników, jest tu sprawą pilna i oczywistą. W tej sprawie będziemy zabiegać o odpowiednie działania w naszej gminie.
 
Reasumując: uprzejmie prosimy o przekazanie odpowiedzi czy służby powiatowe odpowiedzialne za bieżące utrzymanie tego ciągu pieszo-rowerowego ul. Złotnickiej, będą miały zmienione zakresy obowiązków, które umożliwią taką częstotliwość interwencji związanych z utrzymaniem tej nawierzchni porównywalną do działań służb gminnych i przez to uniknięcie niebezpiecznych sytuacji przez cały rok, a szczególnie w okresie zimowym? Czy w przypadku braku odpowiednich możliwości technicznych, czy jest możliwym „zlecenie” bieżącego utrzymania tej nawierzchni przez nasze służby gminne w ramach oddzielnego porozumienia?

Jarosław Dudkiewicz

zarząd osiedla grzybowego

Złotniki, Suchy Las
 
 

6. 18.01.2022  interwencja w ref. komun. UG w sprawie awarii oświetlenia ulicznego po porywistych wiatrach.

7. 19.01.2022  interwencja w ref. komun. UG w kwestii niesprawnej lampy na przejściu miedzy ulicami Nektarową i Kurkową.

8. 28.01.2022  interwencja w ref. komun. UG w kwestii uszkodzonej lampy i znaku drog. przy skrzyżowaniu ulic Żurawiej i Kukułczej.

9. 28.01.2022  Odpowiedź ZDP  na pismo zarządu z 08.01 br. w spr. ulicy Złotnickiej.    WD.4351.1

10. 01.02.2022  Wniosek  zarządu do III wyłożenia projektu MPZP rejonu Jelonek Złotnicka/ Sosnowa.

Uwagi do projektu MPZP Jelonek 28_01_2022

11. 08.02.2022  interwencja w ref. komun. UG w sprawie niedziałającej lampy oświetlenia ulicznego przy ulicy Opieńkowej.

12. 10.02.2022  zarządzenie Wójta w sprawie dotacji na prace konserwatorskie

13. 19.02.2022  Interwencje w ZGK w ramach powstałych wiatrołomów na ulicach i posesjach osiedla.                      

14. 23.02.2022  Spotkanie interwencyjne z ref. komun. UG w sprawie niedrożnej kanalizacji deszczowej na ul. Żurawiej.


15. 24.02.2022  Interwencja w ZKP i u Wójta w sprawie niesprawnego taboru autobusowego zakłócającego funkcjonowanie domostw (hałas i drgania) przy ulicach linii autobusowej.

16. 25.02.2022  Rozmowa interwencyjna w sprawie funkcjonowania placówki pocztowej na placu grzybowym.

17. 25.02.2022  Pismo SGiPW w sprawie sytuacji i pomocy na Ukrainie

Pismo SGiPW 34 24.02.22 – w sprawie wsparcia ukraińskich samorządów

18. 07.03.2022  Interwencja w Nadleśnictwie Łopuchówko w sprawie wiatrołomów blokujących ścieżki w sąsiedzkim lasku.

19. 11.03.2022  interwencja w ref. komun. UG w sprawie źle działającej lampy na boisku przy ul. Sosnowej.

20. 11.03.2022 pismo od Starosty na Dzień Sołtysa


21. 15.03.2022  prośba do ref. komun. UG w kwestii zniszczonej (wyblakłej) tablicy ulicznej.

22. 21.03.2022 Obwieszczenie Wojewody Wlkp. w spr. kwalifikacji wojsk. na 2022r. OBWIESZCZENIE_kwalifikacja Wojskowa 2022

23. 22.03.2022  Festyn i DNI SL – pismo zarządu do Wójta  Festyn – pismo do Wójta

24. 23.03.2022  interwencja w ref. ochr. środow. UG w kwestii nieznośnych zapachów pojawiających się na osiedlu

25. 29.03.2022 projekt MPZP Szkółkarska / Sucholeska

Szanowni Państwo,

informuję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchy Las – rejon ulic Sucholeskiej i Szkółkarskiej.

Skan obwieszczenia w ww. sprawie przesyłam w załączniku.

Przewodniczących zarządów osiedli oraz sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców o wszczęciu przedmiotowej procedury planistycznej, np. poprzez zamieszczenie kopii obwieszczenia w gablotach informacyjnych (gdyby były potrzebne wydruki to proszę o informację ile sztuk mamy wydrukować – wydrukujemy i przekażemy Państwu).

Obwieszczenie wraz ze skanem uchwały dostępne są również w BIP-ie Urzędu Gminy, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne –> Obwieszczenia projekty mpzp” (link: http://bip.suchylas.pl/ogloszenia/45/planowanie-i-zagospodarowanie-przestrzenne-obwieszczenia-gpu/).

Z pozdrowieniami

Adrian Karwat

 Kierownik Gminnej Pracowni Urbanistycznej

tel. +48 61-8926-509   e-mail: adrian.karwat@suchylas.pl

26. 05.04.2022 interwencja w ref. komun. UG w sprawie uszkodzeń koszy na boisku

27. 08.04.2022 notatka z UG w sprawie budowy ścieżki rower. i potencjalnej wycinki drzew i krzewów.

Niniejszym przedstawiamy Notatkę służbową otrzymaną z UG w ramach działań społecznych zarządu osiedla a dot. projektu ścieżki rowerowej w obrębie osiedla. Przypominamy, że pomysł uzupełnienia gminnej sieci ścieżek rowerowych (od Suchego Lasu do Złotnik) powstał kilka lat temu i był postulowany przez kolejne zarządy nie tylko naszego osiedla. Prawie cztery lata temu starania te poparła radna Iwona Koźlicka, dzięki której udało się doprowadzić do uchwalenia przez Rade Gminy stosownych środków na jej zaprojektowanie a następnie wybudowanie. Pod koniec roku doszło do spotkania (patrz notatka), którego głównym celem obecnych na nim społeczników z osiedla było zadbanie o to by w kończonym projekcie nie doszło do potrzeby kuriozalnego usuwania cennych nasadzeń przy ul. Muchomorowej. Zgodnie z deklaracjami zebranych cel ten udało się uzyskać. Jako zarząd osiedla będziemy tej kwestii pilnować już na etapie realizacyjnym (II połowa roku). Same standardy projektowanej ścieżki – tak jak i całej sieci ścieżek w Gminie – nie były przedmiotem rozmów. Usłyszeliśmy też, że ewentualne poprowadzenie ścieżki na samej jezdni ul. Muchomorowej, zostało uznane przez projektantów za zły pomysł ze względu na fakt, że dotychczasowe lokalizacje w innych częściach gminy nie przewidują takich rozwiązań i są niebezpieczne.

Pod koniec roku do Urzędu Gminy dotarła ciekawa propozycja stowarzyszenia Lokalni w Gminie SL co do standaryzacji rozwiązań projektowych budowy ścieżek rowerowych. UG odpowiedział na to w ostatnich dniach (https://www.facebook.com/groups/662486184524923/permalink/1145700796203457/), a jednocześnie na innych portalach w przestrzeni publicznej pojawiły się dezinformujące sugestie o tym, że na osiedlu będą dzięki tej decyzji  dokonywane usunięcia pięknych nasadzeń przy okazji budowy tej ścieżki. Zdecydowanie dementujemy to i prosimy o nierozpowszechnianie tego typu „wiadomości” bez sprawdzenia u źródła.

Jarosław Dudkiewicz

za zarząd osiedla

NOTATKA SŁUŻBOWA

Spisana dnia 6 grudnia 2021 (otrzymana 08.03.2022)

Dotyczy: Osiedle Grzybowe – projekt  drogi rowerowej Szkółkarska-Złotniki ETAP1 (wzdłuż
 ul. Muchomorowej od ronda do ul. Ptasi Zaułek).

W dniu 6 grudnia 2021 odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:

 1. Iwona Koźlicka
 2. Jarosław Dudkiewicz
 3. Aurelia Szczęsna
 4. Tomasz Juszczuk

Na spotkaniu przedstawiony został projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej,
na os. Grzybowym w Złotnikach. P. Radna Koźlicka oraz p. Przewodniczący Dudkiewicz, zgłosili zastrzeżenie, co do planowanej w związku z realizacją zadania wycinki drzew.

Ze względu na zaawansowanie prac projektowych i uzyskane przez biuro projektowe opinie oraz uzgodnienia innych organów, niezbędne do wystąpienia o pozwolenie na budowę, przyjęto następujące ustalenia:

 • ścieżka rowerowa zostanie zakończona na wysokości ul. Ptasi Zaułek,
 • wprowadzona zostanie korekta trasy na końcowym odcinku, tak aby zachować istniejące drzewa,
 • wycince będą podlegały tuje, znajdujące się przy kapliczce,
 • pozostałe drzewa i krzewy wskazane do wycinki, tam gdzie tylko będzie to będzie możliwe ze względów technicznych, zostaną zachowane.

Na tym notatkę zakończono.

Sporządziła: Aurelia Szczęsna

Kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego

 tel.       61 8926 441

kom.    602 338 873

e-mail: aurelia.szczesna@suchylas.pl

28. 11.04.2022 Interwencja w AQUANET w sprawie awarii studzienki kanalizacji sanitarnej na ul. Żurawiej.

29. 25.04.2022 Interwencja w ZGK w sprawie potrzeby remontu zabawki – tyrolki na placu zabaw                   

30. 28.04.2022 Interwencja w Straży Gminnej w sprawie fałszywych domokrążców podszywających się pod pracowników OSP Suchy Las.

31. 04.05.2022 Interwencja w ZGK SL i ref. komun. UG w sprawie konieczności napraw drewnianych obudów piaskownicy i gazonów roślinnych na placu zabaw przy ul. Sosnowej.

32. 10.05.2022  Otrzymane pismo UG na interwencje w sprawie budowy na ul. Koźlarzowej

W dniu 27 kwietnia 2022r. odbyło się spotkanie na terenie budowy przy ul. Koźlarzowej 19 w Złotnikach w sprawie usunięcia pasa zieleni – krzewów oraz drzew z ulicy Koźlarzowej w Złotnikach podczas rozpoczęcia budowy budynku mieszkalnego.

W spotkaniu wzięli udział:

– Inwestor budowy FHU Pro House Mariusz Klimkiewicz – Pan Mariusz Klimkiewicz

– pracownik Referatu Komunalnego – Pan Kacper Tymek

– pracownik Referatu Komunalnego – Pan Damian Torba

Na spotkaniu ustalono, iż:

Nasadzenia krzewów i drzew zostaną wykonane w terminie do:

– krzewy do 30 lipca 2022r.

– drzewa do 30 września 2022r.

Spotkanie odbyło się przy obecności inwestorów/właścicieli (dane ze względu na RODO nie zostaną udostępnione), którzy zobowiązali się do wykonania zagospodarowania pobocza bezpośrednio przed posesją przy ul. Koźlarzowej 19 w Złotnikach po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku w Urzędzie Gminy Suchy Las (pierwszy wniosek już wpłynął do tut. Urzędu).

Inwestorzy są zobowiązani do wykonania nasadzeń i zagospodarowania terenu do 30 lipca 2022r.

Drzewa w postaci 4 szt. grabów pospolitych (forma kolumnowa) zostaną nasadzone do końca września 2022r. wraz z wykonaniem siewu trawy w poboczu przylegającym bezpośrednio do jezdni.

Na tym notatka została zakończona i podpisana przez wszystkie zainteresowane strony.

Pozdrawiam, Damian Torba

Inspektor ds. komunalnych w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy Suchy Las

tel. +48 61-8926-503

e-mail: damian.torba@suchylas.pl

33. 13.05.2022  Interwencja w ref. komun. UG w sprawie zepsutego kranu zdroju wodnego na boisku.

34. 18.05.2022_Interwencja w sprawie realizacji monitoringu osiedlowego

Szanowna Pani Aurelio;
 
W nawiązaniu do naszych wyjaśnień i informacji Wójta udzielonych w piśmie z 13.04 br. oraz na Zebraniu Mieszkańców w dn. 25.04, uprzejmie proszę o wyjaśnienia i ewentualne doprowadzenie do uzupełnienia zadania realizacji montażu dodatkowych kamer systemu monitoringu na osiedlu w ramach realizowanej obecnie umowy z firmą wykonawczą podpisanej 4.04 br.
Jak wiadomo, od kilku lat, zarząd i mieszkańcy naszego osiedla narzekali na funkcjonowanie systemu osiedlowego monitoringu. W wyniku podjętych decyzji Zebrania Mieszkańców w roku 2016 uchwalono w ramach tzw. Zadań Lokalnych, wyasygnowanie 30 tyś zł na montaż 5 kamer (zał nr 1). W roku kolejnym mieszkańcy powielili to zadanie, zatwierdzając kwotę 40 tyś zł dla montażu 4 kamer (zał nr 2).
Wobec braku technicznych możliwości realizacji Zarząd osiedla na wniosek mieszkańców w ramach corocznych Zebrań Mieszkańców podtrzymywał chęć realizacji tego zadania w kolejnych latach (np. zał nr 3). Otrzymywaliśmy bowiem wyjaśnienia od władz gminnych, iż realizacja tego zadania będzie możliwa po wyłonieniu nowego operatora monitoringu gminnego, co ostatecznie nastąpiło w bieżącym roku.
 
Podsumowując: na zadanie rozbudowy monitoringu na osiedlu z Zadania Lokalnego zarezerwowane zostało 40 tyś zł na montaż czterech kamer, których lokalizacja została określona precyzyjnie w trzech przypadkach (przejście między ulicami Borowikową i Kurkową oraz dwie w rejonie boiska i placu zabaw). Czwarta lokalizacja nie była określana w tych dokumentach, gdyż na kolejnych spotkaniach mieszkańców ta lokalizacja była dyskutowana by ostatecznie określić potrzebę objęcia monitoringiem ulicy Opieńkowej na odcinku od Koźlarzowej do Muchomorowej. W kolejnych rozmowach z urzędnikami UG – szczególnie w trakcie przygotowywania SIWZ dla przetargu dot. wyłonienia nowego operatora, zarząd osiedla potwierdzała i tę lokalizacje dla montażu wszystkich czterech dodatkowych kamer. W kolejnych corocznych dokumentach rozliczających stan realizacji Zadań Lokalnych, także otrzymywaliśmy potwierdzenie z UG o „przenoszeniu” tych środków jako zarezerowanych w budżecie z tytułu Zadania Lokalnego dla naszej jednostki.
 
Uprzejmie prosimy o uhonorowanie tych ustaleń i uzupełnienie tego elementu w ramach obecnie realizowanego kontraktu  modernizacji i rozbudowy osiedlowego monitoringu.
Prosimy o przekazanie zarządowi osiedla informacji potwierdzającej w/w sytuacje i realizację montażu dodatkowych 4 kamer we wskazanych miejscach w ramach rozpoczętych robót na naszym osiedlu.
 
 

Jarosław Dudkiewicz

zarząd osiedla, przewodniczący
jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu

35. 20.05.2022_Interwencja w ZGK SL w sprawie niezabezpieczonej studzienki wodociągowej na placu zabaw.

36. 23.05.2022_Ponowna Interwencja w ref. komunal. w kwestii zerwanych koszy na boisku do koszykówki.

37. 01.06.2022 Obwieszczenia Wójta o sporządzeniu MPZP dwóch rejonów w Złotnikach

GPU.6722.3.2022 – obwieszczenie GPU.6722.4.2022 – obwieszczenie

38. 02.06.2022 Interwencja w ZDP Poznań i w ZGK Suchy Las w sprawie wykaszania przerastającej roślinności wzdłuż ulicy Złotnickiej

39. 20.06.2022 Interwencja w ref. komun. UG w spr. rozbitego pojemnika na używaną odzież u zbiegu ulic Ptasi Zaułek i Muchomorowa

40. 22.06.2022 Interwencja Policji i u Wykonawcy w sprawie awarii deszczownicy na boisku.

41. 29.06.2022 Zgłoszenie w UG wadliwie działającej lampy ulicznej przy placu Sokoła.

42. 01.07.2022 Interwencja w ZGK w sprawie korzystania z kubłów śmieciowych w obrębie wspólnoty mieszkaniowej na placu grzybowym.

43. 02.07.2022 Interwencja w ZGK w sprawie usunięcia bioodpadów po akcji czyszczenia i karczowania w pieszym przesmyku między Kurkową a Nektarową

44. 19.07.2022 Interwencja i wyjaśnienia w ZGK w kwestii dezynfekcji kubłów na bioodpady.

45. 30.07.2022 Odp. UG na kwestie zmian w zazielenieniu skweru przy ul. Jaskółczej

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana wiadomość informuję, iż zadanie związane z zagospodarowaniem skweru zlokalizowanego u zbiegu ulic Jaskółczej, Słowiczej i Muchomorowej w Złotnikach było Państwa inicjatywą osiedlową i zostało zatwierdzone jako zadanie lokalne w 2020 r. Przedstawiciel zarządu Państwa osiedla spotykał się z projektantem i omawiał sposób zagospodarowania tego terenu, gmina nie ingerowała w te uzgodnienia. Błędne jest Pana stwierdzenie, że to urząd zadecydował o kształtowaniu Państwa zieleni. Dodatkowo, w październiku 2020 r. koncepcja projektowa została przesłana do Przewodniczącego Zarządu celem jej udostępnienia dla mieszkańców i opublikowania.

Na początku roku 2021 r. p. Przewodniczący zwrócił się do urzędu gminy z prośbą realizacji ww. zadania z uwagi na obchody 25-lecia osiedla. Nie zostały wskazane żadne uwagi, czy konieczność zmiany koncepcji. W związku z tym,  procedura obejmująca zapytanie ofertowe i wybór wykonawcy została przeprowadzona w oparciu o ww. koncepcję.

Nadto informuję, iż korona posadzonych drzew nie stanowi formy „przystrzyżonej kuli”, a jest to kształt korony charakterystyczny dla klonu czerwonego i gruszy drobnoowocowej. Jesteśmy oczywiście otwarci na sugestie mieszkańców dotyczące dosadzenia drzew na tym terenie.

Z wyrazami szacunku

Anna Stachowiak

Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska

e-mail: anna.stachowiak@suchylas.pl

tel. 61 8926-283

46. 02.08.2022 Interwencja  w ZGK w sprawie awaryjnej studzienki u zbiegu ulic Sosnowa i Nektarowa oraz dodatkowych miejsc zniszczonej nawierzchni.

47. 04.08.2022 sprawa zniszczonej flagi na maszcie na placu grzybowym – wymiana.

48. 08.08.2022 zgłoszenie do ZGK dewastacji wyposażenia opłotowania na placu zabaw.

49. 18.08.2022 zgłoszenie do UG i ZGK w kwestii niesprawnego zdroju wodn. na boisku oraz prośby o dokonanie przeglądu deszczownicy

50. 22.08.2022 Odpowiedź mailowa UG na interwencyjne pytanie zarządu i radnych o planowane koszty budowy ścieżki rowerowej na osiedlu.

Panie Jarosławie,

jak napisałam w poprzednim mailu, to jest kosztorys inwestorski, opracowany zgodnie z wymogami rozporządzenia. Kosztorys nie jest w żaden sposób wiążący i doskonale wiemy, że często odbiega on, od faktycznego kosztu wykonania prac, zwłaszcza w takim okresie, gdzie sytuacja na rynku jest b. zmienna. Wykonawca wyłoniony zostanie w postępowaniu przetargowym.

Aurelia Szczęsna, Kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyjnego

 tel.       61 8926 441

kom.    602 338 873

e-mail: aurelia.szczesna@suchylas.pl

51. 31.08.2022 Gwarancyjna interwencja w UG w sprawie zabawki na polanie pod lasem

52. 02.09.2022 Interwencja w INEA w sprawie sieci światłowodowej w ulicy Bocianiej

53. 09.09.2022 Interwencja w Straży Gminnej nt. nieprawidłowego parkowania pojazdów pod kliniką weterynaryjną przy placu Sokoła.

54. 12.09.2022 Pismo z OSP Zielątkowo

SKMBT_C36422091514551

55. 21.09.2022 Interwencyjna korespondencja z ref. komun. UG (ścieżka w lasku, wiata przystankowa, tablice informacyjne na osiedlu):

Szanowny Panie Damianie;

W nawiązaniu do naszej rozmowy chciałbym przypomnieć a także zgłosić trzy tematy, które kilkunastu mieszkańców zgłaszało mi w ostatnich tygodniach, także przy okazji Zebrania Mieszkańców:

– sprawa rozdeptanego i zabłoconego skrzyżowania ścieżek pieszych w lasku; 2 lata temu pierwszy raz postulowaliśmy jakieś rozmowy z nadleśnictwem Łopuchówko – chodzi o skrzyżowanie ścieżek na osi ul. Nektarowej w kierunku zbiorników retencyjnych; to miejsce doskonale zacienione i gromadzące po opadach dużo deszczu; tworzy się wtedy błoto a na środku mamy dwie studzienki od KD; mamy świadomość, że tu nie da się wiele zrobić ale ścieżki tego rejonu są wyjątkowo mocno uczęszczane spacerowo, (rowery, małe dzieci) i gdyby na powierzchni ok. 50-80 m2 stworzyć jakąś warstwę odsączającą (drobny gruz betonowy wraz z wykorytowaniem tego miejsca) sytuacja diametralnie by się poprawiła;

– w związku z co raz większą liczbą korzystających z linii autobusowej nr 901  (szczególnie seniorów) wielu postuluje by na przystanku na ul. Sosnowej przy Nektarowej (w kierunku PKM-ki) ustawić jednak dodatkowo wiatę dla oczekujących pasażerów – czy możemy rozważyć taką sytuację?

– zgłoszono mi także, że nasze tablice informacyjne stojące na placu grzybowym i przy Sosnowej/Nektarowej) mają mylne informacje – zarówno co do konkretnych lokalizacji punktów usługowych (jednych już nie ma inne nie są ujęte) jak i wskazanych kierunków ruchu drogowego na ulicach jednokierunkowych;

Jarosław Dudkiewicz, osiedle grzybowe-zarząd

odpowiedzi UG:

Dzień dobry,

 1. Sprawa została przeze mnie nakreślona w mailu z marca 2021r. Faktycznie rozmawialiśmy na ten temat z Nadleśnictwem, ale do żadnych konkretnych decyzji nie doszło. Zobaczymy jak dalej temat się rozwinie. Poprosiłem o kontakt Panią Hanię  Haładzińską – Napierałą po jej urlopie.
 2. Na ten moment nie widzimy sensu montażu wiaty w tym miejscu. Zobaczymy jak się zmienią przyzwyczajenia ludzi po zmianach w komunikacji, które będą wprowadzone 1 października br.
 3. Faktycznie – tablice były montowane już jakiś czas temu a układ organizacji ruchu nieco się zmienił od tamtego czasu. Postaramy się je „zaktualizować” pod kątem usunięcia kierunków.

Pozdrawiam, Damian Torba

Inspektor ds. komunalnych w Referacie Komunalnym Urzędu Gminy Suchy Las

56. 23.09.2022 Interwencja w UG w sprawie włączonego zbędnego oświetlenia lamp ulicznych na osiedlu w ciągu dnia.

57. 29.09.2022 Pismo stowarzyszenia „Lokalni” w sprawie ścieżki rowerowej

Poniżej prezentujemy pełny tekst prośby jednego z mieszkańców o publikację ciekawego stanowiska stowarzyszenia „Lokalni” w sprawie budowy ścieżki rowerowej wraz z tą publikacją. Zarząd osiedla wyraził swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/09/zebranie-zarzadu-w-dn-5-09-br-sprawozdanie/) zaprezentowany także na Zebraniu Mieszkańców w dniu 12.09 br.

29.09.2022, 16:36 Gmail – prośba o publikację artykułu na stronie internetowej
https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=b6bdc3475f&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-6687329844107590571&simpl=msg-a%3Ar-2205… 1/1
Stowarzyszenie Lokalni <lokalni.suchylas@gmail.com>

prośba o publikację artykułu na stronie internetowej

1 wiadomość

Stowarzyszenie Lokalni
<lokalni.suchylas@gmail.com> 24 września 2022 18:07
Do: Jarosław Dudkiewicz <jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu>

Szanowny Panie Przewodniczący

Mając na uwadze zapisy Programu Współpracy Gminy Suchy Las z organizacjami pozarządowymi oraz

z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na 2022 rok (Załącznik do uchwały nr XXXVII/436/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 października 2021 r.) prosimy o publikację na stronie internetowej osiedla
(
https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/) pisma, które przesyłamy w załączniku.
Naszym zdaniem jest to istotna informacja, która powinna dotrzeć do jak największego grona
mieszkańców osiedla Grzybowego.
Z poważaniem

Wojciech Ptak

Członek zarządu Stowarzyszenia Lokalni w gminie Suchy Las
pismo_ścieżka_grzybowe_14_09_2022

58. 30.09.2022 Interwencja w ZGK w sprawie zniszczonych obudów siedzisk przyboiskowych- boisko przy ul. Sosnowej.

59. 03.10.2022 Pismo komisji ds. zadrzewień do  Wójta

SKMBT_C36422100310310

60. 10.10.2022 Interwencja w UG w sprawie niesprawnego oświetlenia lamp ulicznych w rejonie ulicy Bocianiej.

61. 10.10.2022 Rozmowy przypominające w UG kwestie sugestii mieszkańców co do ustawienia dodatkowej wiaty na przystanku autobusowym Sosnowa / Nektarowa.

62.  10.10.2022 Odpowiedź UG – pismo w spr. zadrzewień

Prezentujemy odpowiedź Urzędu Gminy na propozycje komisji ds. zadrzewień przy zarządzie osiedla wystosowane w piśmie z dnia 29.09 br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/10/pismo-komisji-ds-zadrzewien-przy-zarzadzie-do-wojta/). Osiedle Grzybowe_odpowiedź dt. zieleni-2

63.  12.10.2022 Ochrona powietrza – materiały Starostwa

SKMBT_C36422101214400

64. 12.10.2022 Obwieszczenia o projektach MPZP Biedrusko i Suchy Las

Szanowni Państwo,

informuję o planowanym wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. Biedrusko – rejon Rowu Północnego – część II

– obwieszczenie znajduje się pod linkiem: https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1539/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-biedrusko-rejon-rowu-polnocnego-czesc-ii/

 1. Suchy Las – rejon ulic Polnej, Mokrej, Chmielnej i Suchej

– obwieszczenie znajduje się pod linkiem: https://bip.suchylas.pl/ogloszenie/1540/obwieszczenie-wojta-gminy-suchy-las-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-suchy-las-rejon-ulic-polnej-mokrej-chmielnej-i-suchej/

 

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne pod ww. linkami od dnia rozpoczęcia wyłożenia podanego w obwieszczeniu.

 

Przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów proszę o poinformowanie mieszkańców o wyłożeniu projektów planów miejscowych do publicznego wglądu poprzez zamieszczenie kopii obwieszczeń w gablotach informacyjnych (…) oraz na administrowanych przez Państwa stronach internetowych.

Z pozdrowieniami

Agata Lankiewicz

inspektor

Gminna Pracownia Urbanistyczna

tel. +48 61-8926-509

e-mail: agata.schmidt@suchylas.pl

65. 17.10.2022 Ponowna interwencja w UG w sprawie niesprawnego oświetlenia lamp ulicznych w rejonie ulicy Bocianiej.

66. 18.10.2022 Zgłoszenie kolejnych elementów dewastacji na boisku przy ul. Sosnowej do UG; sprawa monitoringu osiedlowego.

67. 18.10.2022 Odpowiedź komisji ds. zadrzewień przy zarządzie osiedla na pismo UG z 07.10 br. w sprawie propozycji kolejnych nasadzeń na terenie osiedla.

SKMBT_C36422101813050

68. 21.10.2022 Interwencja w UG w sprawie niesprawnego oświetlenia lamp ulicznych w rejonie ulicy Muchomorowej. Oświetlenie czynne w ciągu dnia – prawdopodobnie niesprawny czujnik zmierzchowy.

69. 24.10.2022 Wyjaśnienia w ref. inwest. w związku z robotami modernizacyjnymi systemu monitoringu gminnego na osiedlu i związanego z tym realizacji ZL’2017 (4 dodatkowe kamery).

70. 02.11.2022 Pismo do Urzędu Gminy w sprawie wyjaśnień formalno-prawnych dot. dystrybucji tabletek jodku potasu.

Pismo do Wójta 31 października 2022

71. 03.11.2022 Interwencja w sprawie awarii przyłącza wodoc. w ul.Bocianiej

72. 04.11.2022 Zgłoszenie niesprawnego oświetlenia ulicznego w ulicy Jaskółczej (do ref. komun. UG SL)

73. 04.11.2022 Pismo interwencyjne do UG w sprawie braku działań przy nasadzeniach na ul. Koźlarzowej i na uzgodnionych terenach publicznych na osiedlu.

W związku z mijającym okresem dogodnym na realizację ustalonych  nasadzeń  zarówno tych rekompensujących na ul. Koźlarzowej jak i na terenach publicznych (pismo z 17.10 br. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/10/stanowisko-zarzadu-i-komisji-w-sprawie-nasadzen/) w bieżącym roku – wystosowaliśmy zapytania do władz gminnych:

SKMBT_C36422110412401

Pismo do Wójta 04 listopada 2022.nasadzenia

74. 08.11.2022 Odp. Urzędu Gminy w sprawie nasadzeń:

W nawiązaniu do pisma zarządu osiedla z 04.11 br. w sprawie kwestii zniszczonej roślinności na ul. Koźlarzowej (pkt. 1) oraz sugerowanych planowanych nasadzeniach na terenach publicznych na osiedlu (pkt. 2)   https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/11/zazielenienie-osiedla-pismo-do-ug/:

Ad.1

W porozumieniu z mieszkańcami przy ul. Koźlarzowej, którzy zamieszkali sami zagospodarują cześć zieleni przed swoimi posesjami. Oczywiście po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Urząd.

Ad.2

Po weryfikacji infrastruktury , lokalizacji itd. zostały wytypowane lokalizacje, ilości i gatunki.

Poszło zapytanie ofertowe i czekamy do poniedziałku na oferty cenowe

– posadzenie 27 drzew:

 1. Działka o nr ewid. 859 – narożnik ul. Muchomorowa/ Jaskółcza

Dosadzenie w zagospodarowanym terenie

9 szt. drzew gatunek Klon pospolity

 1. Działka o nr ewid. 470 ul. Muchomorowa – a ul. Nektarowa

3 szt. drzew gatunek Lipa drobnolistna

 1. Działka o nr ewid. 895/23 ul. Sosnowa – boisko sportowe

Dosadzenie w ciągu

5 szt. drzew gatunek Grab pospolity odm kolumnowa ‘Fastigiata’

 1. Działka o nr ewid. 1041 ul. Żurawia – ul. Jaskółcza

 9szt. drzew gatunek lipa

 1. Działka o nr ewid. 895/23 ul. Sosnowa – plac zabaw

W miejscu uschniętego platana

1 szt. drzewa gatunek Platan klonolistny

W wymaganiach m.in.

– obwód pnia drzew min. 14 cm

– wykonanie palikowania 3 szt. na drzewo oraz wiązań mocujących pnie do palików;

– wyściółkowanie mis zrębkami o grubości wartstwy min. 7 cm;

– roczna pielęgnacja

Termin składania ofert do 14.11.2022 godz. 12:00

Termin wykonania prac max. do 10.12.2022

Pozdrawiam

Justyna Radomska, Urząd Gminy Suchy Las

75. 14.11.2022 Interwencja w UG w sprawie uszkodzenia nawierzchni na ul. Czubajkowej.

76. 15.11.2022 Pismo interwencyjne w spr. komunikacyjnych do Wójta

Pismo do Wójta 14 listopada 2022.kwestie komunikacyjne

77. 20.11.2022 Interwencja wobec ZGK w sprawie wyposażenia piaskownicy na placu zabaw

78. 24.11.2022 Interwencja w Straży Gminnej w sprawie parkowania samochodów na placu Sokoła we wjazdach na prywatne posesje oraz w sprawie wypadku motocyklisty.

79. 25.11.2022 Pismo Urzędu Gminy w sprawie oświetlenia boiska na ul. Sosnowej w okresie zimowym.

80. 26.11.2022 Pismo Urzędu Gminy w sprawie konsultacji „aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej”

81. 02.12.2022 Pismo z komisariatu Policji SL w sprawie organizacji ruchu na osiedlu

W nawiązaniu do prowadzonej przez nasz zarząd polemiki z UG nt. tworzących się zagrożeń na tzw. skrzyżowaniach równorzędnych, publikujemy materiał otrzymany z Komisariatu Policji w SL. W naszej ocenie te informacje niestety nie trafiają przede wszystkim do osób spoza osiedla. Stąd wciąż aktualny apel o przynajmniej oznakowanie pionowe tych miejsc.

OS. GRZYBOWE-2      

82. 07.12.2022 Pismo z UG w spr. nasadzeń

Zaplanowanie dodatkowych nasadzeń na osiedlu były przedmiotem korespondencji komisji ds. zadrzewień i samego zarządu z UG; prezentujemy odpowiedź na ostatnie pismo z 4.11 br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2022/11/zazielenienie-osiedla-pismo-do-ug/):

0988_001-1

82. 08.12.2022 Interwencja w ref. komun. UG w sprawie niesprawnego oświetlenia na ulicach Podgrzybkowej i Jaskółczej.

83. 09.12.2022 Pismo UG w sprawie oszczędności energii elektr.

SKMBT_C36422121517020

84. 10.12.2022 Wyłożenie projektu MPZP rejonu Biedrusko

85. 22.12.2022 Interwencja w ref. komun. UG w sprawie niesprawnego oświetlenia na ulicach Kruczej (między Bocianią a Muchomorową) i na narożniku Muchomorowa / Nektarowa.

86. 23.12.2022 Pismo Urzędu Gminy w spr. uchwały budżetowej w zakresie wydatków z Zadania Lokalnego w 2023 r.      SOG-1


87. 29.12.2022 Interwencja w UG i u właściciela posesji w sprawie niedrożnego przyłącza kanalizacji w świetlicy.


2021

1. 04.01.2021 Interwencja w UG w sprawie oznakowania drogowego ul. Muchomorowej przy placu Sokoła na wniosek mieszkańca.

2. 05.01.2021 Odpowiedź Wójta na interpelację radnej Iwony Koźlickiej w sprawie realizacji sygnalizacji świetlnej na osiedlu.

      SKM_C30820122309420

3. 05.01.2021 Obwieszczenie o sporz. miejsc. planu zagospodar. przestrz. w SL GPU.6722.5.2020 – skan obwieszczenia

4. 11.01.2021 Interwencja w UG sprawie zniszczonego przystanku autobus.

5. 15.01.2021 Informacja z UG w spr. podatku od nieruchomości’ 2021

Dzień dobry,

Uprzejmie informuję, że Pan Wójt Grzegorz Wojtera podjął decyzję o przypisaniu na rok 2021 wszystkim 11 jednostkom pomocniczym Gminy kwoty po 500 zł na jednostkę – na zakup kwiatów i artykułów biurowych na potrzeby zarządów osiedli i rad sołeckich. Kwoty te będą w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego naszego Urzędu.

Powyższa decyzja wynika w rozmów, przeprowadzonych z Państwem w ostatnim czasie i zgłaszanego problemu nie zaplanowania w zadaniach lokalnych na 2021 rok  kwot na wydatki bieżące.

Zakładamy, że kwota 500 zł na sołectwo / osiedle nie jest wystarczająca, dlatego proponujemy, aby na najbliższym zebraniu mieszkańców w każdej jednostce pomocniczej przegłosować wyodrębnienie w ramach zadań lokalnych kwoty na wydatki bieżące sołectwa czy osiedla, podobnie jak zrobiło to zebranie mieszkańców Chludowa, przeznaczając na ten cel 2500 zł.

                Ponadto informuję, że decyzją kierownictwa Urzędu Gminy w tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, decyzje podatkowe nie będą dostarczane podatnikom bezpośrednio przez sołtysów i pracowników Urzędu, tylko będą wysyłane pocztą. Natomiast inkaso może odbywać się na dotychczasowych zasadach. Decyzja w sprawie przeprowadzenia inkasa podatków należy indywidualnie do każdego sołtysa.

               Z poważaniem

 Joanna Nowak, Sekretarz Gminy Suchy Las

6. 19.01.2021 Interwencja w UG w sprawie nierówności brukarskiej na chodniku ul. Koźlarzowa / Opieńkowa oraz Sosnowa/ Łabędzia

7. 22.01.2021 Interwencja w ZGK w sprawie pozostawionych konarów po akcji docinania zieleni narożnik Koźlarzowa / Nektarowa

8. 28.01.2021 Interwencja w sprawie oświetlenia placu grzybowego w Urzędzie Gminy; odpowiedź:

Witam serdecznie,  Nawiązując do dzisiejszej rozmowy telefonicznej informuję, iż na dzień jutrzejszy zaplanowane są prace polegające na lokalizacji i usunięciu awarii kablowej w rejonie Placu Grzybowego i ul. Borowikowej.

W piątek możliwe było tylko załączenie jednego z trzech obwodów, stąd brak pełnego oświetlenia na osiedlu.

Z poważaniem, Szymon Adamczyk

Podinspektor ds. komunalnych w  Referacie Komunalnym Urzędu Gminy Suchy Las

tel. 61 8926 297

szymon.adamczyk@suchylas.pl

9. 01.02.2021 Pismo wykonawcy robót sieci światłowodowej FONDITEL sp. z o.o. sp.k.

Os. Grzybowe komunikat FONDITEL_INEA

10. 02.02.2021 Interwencja w UG sprawie niedziałającego oświetlenia – jupitera na boisku przy ul. Sosnowej

11. 08.02.2021 Interwencja w ZGK SL w sprawie dewastacji ogrodzenia boiska przy ul. Sosnowej.

12. 15.02.2021 Interwencja w ZGK SL i UG w sprawie problemów z wywozem odpadów z posesji na osiedlu.

Interwencja w ZGK SL w sprawie wywożenia śmieci_16_02_2021

odpowiedź ZGK Suchy Las:

Sscanner bi21022211551

13. 22.02.2021 Interwencja w ZGK SL w sprawie bałaganu i uszkodzeń furtki na terenie placu zabaw przy ul. Sosnowej.

14. 24.02.2021 Pismo – zarządzenie Wójta w sprawie wniosków o dotacje prac konserwatorskich


15. 25.02.2021 Pisma wyjaśniające UG / ZGK w sprawie wywozu odpadów z terenu wspólnoty mieszkaniowej przy placu grzybowym.

16. 01.03.2021 Odpowiedź UG na wniosek mieszkańca i zarządu osiedla w spr. ruchu samochodów na ulicach osiedla.

Szanowny Panie,  Uprzejmie informuję, że w ubiegłem roku w czasie jednej z  miesięcznych odpraw zespołu bezpieczeństwa i porządku publicznego, gdzie przeprowadzamy ocenę i  analizę stanu bezpieczeństwa całej gminy w tym również ulic na osiedlu Grzybowym. Podjęto decyzję, aby dokonać  uzgodnień w zakresie przeprowadzenia kompleksowej kontroli drogowych na ulicach osiedlowych. Po uzgodnieniach z Komendą Miejską Policji w Poznaniu i Komisariatem Policji w Suchym Lesie zostały wykonane kilkakrotne profesjonalne kontrole drogowe także dotyczące ruchu samochodów ciężarowych. Zaangażowano również inne służby uprawnione do kontroli transportu drogowego.

Były także skierowane pojazdy służbowe nie oznakowane oraz motocykle. Zawsze po zakończonych działaniach wspólnie z odpowiedzialnymi za kontrolę drogową przeprowadzaliśmy ocenę, by określić dalsze kierunki.

Po trzech kolejnych kontrolach Policja już wskazywała na bardzo małą ilość pojazdów na ulicach osiedlowych i brak celowości dalszych działań. Jednak zastosowano zmienną taktykę kontroli, ale i ona nie wykazała  dużej ilości samochodów ciężarowych na ulicy Muchomorowej. Służby podczas wykonywanych ocen wskazały, że mała ilość kontrolowanych samochodów ciężarowych nie nosi znamion problemu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż mimo małej ilości ujawnionych samochodów ciężarowych to jeszcze znaczna część z nich posiadała wymagane zezwolenia.  Podczas kontroli drogowych przeprowadzono także pomiar prędkości, który wykazał brak przekroczeń. Na zakończenie pomiarów  policjanci wskazywali, że przy tak dużej ilości progów zwalniających (statystyczne  na każde 100 m drogi  na  ul. Muchomorowej przypada jeden próg zwalniający), to mierzenie prędkości jest mało zasadne.

Dokładnie analizowano zdarzenie drogowe z udziałem kierującej rowerem i stan faktyczny jest zupełnie inny niż opinia tych, którzy sami wydają całkowicie obiegową opinię o zdarzeniu.

W tym miesiącu dokonaliśmy uzgodnień przeprowadzenia ponownych kontroli drogowych przez uprawnione służby i takie działania będą wykonane. Koordynację działań będzie prowadził Urząd Gminy wspólnie z Komisariatem Policji w Suchym Lesie.

 Pozdrawiam,

 Józef Klimczewski

Podinspektor ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Referat Komunalny – Urząd Gminy Suchy Las

tel. +48 61-8926-583

e-mail: jozef.klimczewski@suchylas.pl

17. 08.03.2021 Pismo zarządu osiedla do Wójta w sprawie zagospodarowania działki nr 514 (polana pod lasem) – dalszy tryb postępowania;

  Sscanner bi21030914541

18. 09.03.2021 Pismo zarządu osiedla skierowane do Wójta w sprawie środków finansowych pozyskanych od sponsorów na cele obchodów jubileuszu 25 lecia osiedla;

Sscanner bi21030914540

19. 11.03.2021  List gratulacyjny od Wójta na Dzień Sołtysa

SKM_C25821031210060

20. 15.03.2021  Informacja skarbnika UG w sprawie środków sponsorskich

Dzień Dobry,  Informuję, że w roku 2020 darczyńcy wpłacili 8 000 zł tytułem darowizny na album. O taką kwotę zostanie zwiększony plan na zadane lokalne w roku 2021.

pozdrawiam

Monika Wojtaszewska

Skarbnik Gminy Suchy Las

tel. 61 8926-272

21. 24.03.2021  Rozporządzenie Wójta w sprawie wydatków z ZL 2021

22. 29.03.2021  Wniosek  zarządu do projektu MPZP rejonu Jelonek Złotnicka/ Sosnowa.

2021_03_29_Odp. zarządu na MPZP Jelonek

23. 30.03.2021  Komunikat CSWL w sprawie poligonu – strzelania i ćwiczenia w kwietniu br.

fax-48618125212-hiperus_c5_node3-1616761144.262976(1)

24. 31.03.2021  Sprawozdanie z realizacji budżetu gminnego.

sprawozdanie z wykonania budżetu 2020

25. 31.03.2021  Ogłoszenie o sporządzaniu MPZP dla Golęczewo i Złotkowo- teren aktywizacji gospodarczej

26. 31.03.2021  Stan majątku komunalnego w Gminie – na dzień 31.12.2020

informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 r. 28.03.2021 r. OPIS

informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 r. 28.03.2021 r. TABELE

27. 07.04.2021 Interwencja w ref. komun. UG w sprawie niesprawnego oświetlenia ulicznego ul. Łabędzia / Sosnowa

28. 13.04.2021 Interwencja w ref. kom. UG w sprawie usterek w oprzyrządowaniu zabawek na placu zabaw przy ul. Sosnowej.

29. 14.04.2021 Interwencja w ZGK SL  w kwestii niebezpiecznej deformacji studzienki na ul. Opieńkowej.

30. 28.04.2021 Interwencja i wizja lokalna z ref. komun. UG SL w sprawie stanu dróg i niebezpiecznych skrzyżowań na osiedlu.

31. 30.04.2021 Interwencja w kwestii przebywania czworonogów na terenie  boiska i placu zabaw przy ul. Sosnowej. Dyskusja w UG nt. lokalizacji wybiegu dla psów.

32. 04.05.2021 Wyjaśnienia w imieniu mieszkańca z ref. komunalnym UG w sprawie organizacji ruchu na skrzyżowaniach przy ul. Muchomorowej.

33. 08.05.2021 Interwencja w ref. ochrony środ. UG w sprawie lokalizacji czasowego punktu odbioru nietypowych odpadów od mieszkańców na ul. Opieńkowej.

Dzień dobry.  Skontaktowałem się z ZGK – bez problemu zmienimy miejsce i jego opis w przekazywanych informacjach tak, aby przy odbiorze październikowym było to już nowe miejsce. Pytanie tylko czy we wskazanym przez Pana nowym miejscu nie będzie to przeszkadzać kierowcom, skoro to miejsca postojowe (możemy też poszukać jakiejś innej lokalizacji).  Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem (czyli 19 czerwca dla osiedla Grzybowego).  Jeśli chodzi o wielkogabaryty, to prośba ze strony ZGK aby może na tablicy lub w inny sposób przyjęty na osiedlu przypomnieć mieszkańcom zasady: https://zgksuchylas.eu/odpady/wielkogabarytowe/

Andrzej Adamski, Urząd Gminy Suchy Las

34. 18.05.2021 Interwencja w ref. komunal. UG w sprawie wygrodzenia i zabezpieczenia strefy bezpieczeństwa zabawki kręconej na placu zabaw.

34. 21.05.2021  Diagnoza sytuacji gminy SL- dokument konsultacyjny

Szanowni Państwo,

przesyłam Państwu raport z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, będącej efektem wielomiesięcznych badań i konsultacji z mieszkańcami gminy. Uwagi do diagnozy należy zgłaszać do 6 czerwca br. na adres promocja@suchylas.pl lub pocztą do urzędu.   Życzę miłej  lektury.

Pozdrawiam, Małgorzata Dawidowska

Referat Promocji Gminy Suchy Las   tel.      +48 61-8926-512

e-mail: m.dawidowska@suchylas.pl

Diagnoza sytuacji gminy Suchy Las 20210518-1

35. 31.05.2021  Wyłożenie MPZP rejonu Jelonka i Złotnik

Obwieszczenie(2) Jelonek        Obwieszczenie(1) Łagiewnicka

36. 07.06.2021  Interwencja w ZGK w sprawie uszkodzenia zabawki na placu zabaw

37. 14.06.2021  Interwencja w ZGK w kwestii napraw wygrodzenia miejsca zabawki

38. 15.06.2021  Uzgodnienia z  ZGK i ref. komun. UG  w kwestii napraw kilkunastu miejsc nawierzchni jezdni osiedlowych ulic.

39. 18.06.2021  Pismo dot. dotowania karmy dla pszczół

pismo_pszczoły

plakat_pszczoły

40. 21.06.2021  Wniosek koła DĘBOWY LIŚĆ do Zadania Lokalnego '2022

41. 25.06.2021  Spotkanie interwencyjne z inwestorem w sprawie budowy na ul. Koźlarzowej.

42. 02.07.2021  Wyłożenie MPZP Sosnowa/ Złotnicka w Jelonku

43. 04.07.2021  Interwencja w ZGK w sprawie rozdarcia baldachimu nad piaskownicą na placu zabaw

44. 07.07.2021  Interwencja w ref. komun. UG w kwestii niesprawnego oświetlenia ulicznego na ul. Łabędziej

45. 12.07.2021  Komunikat w sprawie środków na ZL’2022

Os. Grzybowe_Informacja o wysokości kwoty na ZL w 2022

Dodatkowo poza w/w 58 464 zł, informacja z UG przypomina o niewykorzystanych środkach z ZL’2020 w kwocie 6 035,39 zł. Łącznie na Zebraniu Mieszkańców do dyspozycji pozostaje 64 499,39 zł do rozdysponowania do ZL’2022.

46. 23.07.2021 Pismo z Urzędu Gminy w sprawie interwencji budowy ul. Koźlarzowej

odpowiedź z RK

47. 25.07.2021 Interwencja w RK UG w sprawie odpadów pobudowlanych i zajęcia terenu przy strumieniu złotnickim za Ptasim Zaułkiem.

48. 28.07.2021 Interwencyjne zgłoszenie mieszkańców w sprawie docinki żywopłotu na placu grzybowym.

Szanowny Panie Przewodniczący, W uzupełnieniu naszej ubiegłotygodniowej rozmowy informuję, iż Wspólnota Mieszkaniowa Złotniki ul. Pieczarkowa 7 wyraża zgodę na przycięcie przerośniętych berberysów. Sprawa dotyczy krzaków rosnących przed naszym budynkiem od strony Placu Grzybowego, na zakręcie Plac Grzybowy a ulica Pieczarkowa, utrudniających widoczność jadącym tędy kierowcom. Najlepiej gdyby to było radykalne cięcie, możliwie jak najbliżej gruntu, co umożliwiłoby nam systematyczne przycinanie odrostów na bezpieczną dla ruchu drogowego wysokość. Pragnę dodać, że wielokrotnie zlecaliśmy cięcie krzewów firmom ogrodniczym, jednakże albo nie podejmowały się tej pracy, albo cięcia były kosmetyczne. Bardzo liczymy, że przy pomocy Zarządu Osiedla i Gminy uda się rozwiązać ten problem. Łączę wyrazy szacunku – W imieniu naszej Wspólnoty Maria Hirsch – członek zarządu

49. 28.07.2021 Pismo do UG w sprawie robót drogowych na ul. Sosnowej

Pismo do Wójta w spr. robót na ul. Sosnowej 28_07_2021

50. 02.08.2021 Interwencja w ZGK Suchy Las w sprawie uszkodzenia trawnikowego przy ul. Muchomorowa 38

51. 05.08.2021 Dodatkowa tablica uliczna (ul. Żurawia) po interwencji w UG w sprawie mylonych adresów.

52. 06.08.2021 Interwencja w ZGK Suchy Las w zakresie docinek zieleni: narożnika Jaskółcza/Przepiórcza, Jaskółcza Żurawia, oraz krzewy wzdłuż Jaskółczej (odcinek przed zatoką parkingową, między Przepiórczą a Żurawią)

53. 06.08.2021 Trzecie wyłożenie Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego Gminy Suchy Las.

54. 16.08.2021 Interwencja w UG w sprawie ratowania (przesadzenia) roślinności krzaczastej w miejscu budowy przystanku na ul. Muchomorowej.

55. 17.08.2021 Interwencja w ZGK w sprawie gniazda pszczół na placu zabaw

56. 23.08.2021 Wniosek zarządu do UG w sprawie MPZP Jelonek (Złotnicka/ Sosnowa)

Uwagi do projektu MPZP Jelonek 23_08_2021

57. 27.08.2021 Interwencja w sprawie uszkodzonej lampy na ul. Pieczarkowej – referat komunalny UG

58. 31.08.2021 Odpowiedź – opinia Wójta do propozycji do  ZL’2022   Osiedle Grzybowe

59. 31.08.2021 Interwencja w UG i ZGK w sprawie uszkodzonych studzienek kanalizacji teletechn. ul. Żurawia

60. 06.09.2021 Interwencja w UG  w sprawie niesprawnego oświetlenia na ul. Opieńkowej.

61. 15.09.2021 Interwencja w UG w sprawie awarii sprzętu – tyrolka na placu zabaw.

62. 17.09.2021 Interwencja w UG w sprawie niesprawnej lampy i skrzynki przyłączeniowej  na placu zabaw.

63. 27.09.2021 Interwencja w ZGK w kwestii awarii karuzeli  na placu zabaw.

64. 04.10.2021 Interwencja w UG w sprawie niesprawnych lamp na skrzyżowaniu Jaskółcza/ Muchomorowa.

65. 14.10.2021 Interwencja w UG w sprawie słabego oświetlenia na odcinku ul. Złotnickiej przy dojściu do przystanku PKP. Zgłoszono też sprawę przerastającej zieleni w tym rejonie i braku widoczności szczególnie dla rowerzystów.

66. 19.10.2021 Pismo zarządu w sprawie petycji mieszkańca o zmianę miejsca dokonywania zbiórek odpadów nietypowych przy ul. Opieńkowej.

Pismo do ZGK i UG o miejsce zbiórki elektrośmieci i odpadów nietypowych

67. 22.10.2021 Interwencja w UG w sprawie awarii oświetlenia ulicznego na terenie całego osiedla po nawałnicowych wiatrach.

68. 05.11.2021 Interwencja w UG w sprawie awarii oświetlenia ulicznego na Ptasim  Zaułku.

69. 15.11.2021 Interwencja w UG w sprawie kolejnej awarii oświetlenia ulicznego na ul. Opieńkowej

70. 18.11.2021 Pismo szczepu NOMADA o oficjalną zgodę na działalność harcerską w obrębie osiedlowej świetlicy.  SKMBT_C36421111812180

71. 22.11.2021 Pismo interwencyjne zarządu do Wójta    2021_11_22_Pismo do Wójta

72. 26.11.2021 Interwencja u dewelopera oraz w Straży Gminnej w sprawie robót naprawczych  na ul. Koźlarzowej oraz niszczenia nawierzchni przez dostawców.

73. 29.11.2021 Interwencja i wyjaśnienia w sprawie planowanej wycinki drzew na ul. Muchomorowej (pod budowę ścieżki rowerowej). https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2021/11/sciezka-rowerowa-na-grzybowym-i-istn-nasadzenia/

74. 03.12.2021 Interwencja w ref. komun. UG w kwestii zniszczonej tablicy informac. na ul. Sosnowej/ Nektarowej

75. 03.12.2021 Odpowiedź Wójta na pismo interwencyjne zarządu z 22.11 br. SKM_C30821122111180

76. 27.12.2021 Interwencja w ZGK SL w sprawie udrożnienia ścieżki w sąsiedzkim lasku (powalone drzewo).

77. 29.12.2021 Interwencja w ZGK SL w sprawie zimowego utrzymania ulic, w tym chodnika ulicy Złotnickiej.

 

2020

1. 13.01.2020 pismo do UG w sprawie funkcjonowania świetlicy po uchwaleniu nowego Regulaminu

Sscanner bi20011515120

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

2. 20.01.2020 interwencja w sprawie odbierania choinek od mieszkańców – ustawienie kontenera 31.01 – 3.02 br. ; w kolejnym roku termin będzie zmieniony w uzgodn. z ZGK

2. 06.02.2020 Interpelacja radnej Iwony Koźlickiej w sprawie polany pod lasem

Iwona Koźlicka                                                                                  Suchy Las, 06/02/2020r

Ul. Koźlarzowa 21

62-002 Złotniki

Tel. 601726446                                                Wójt Gminy Suchy Las

Grzegorz Wojtera

ul. Szkolna 13

62-002 Suchy Las

INTERPELACJA

Korzystając z przysługującego mi prawa i przywileju, w myśl   §13 punkt 1 Regulaminu Rady Gminy Suchy Las;  zał. nr 5 do Statutu Gminy Suchy Las, składam interpelację.

Zwracam się z wnioskiem o dokonanie wykupu działki nr 514, o pow. 0,1912 ha, położonej w Złotnikach, przy rondzie Nektarowa/Muchomorowa, w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Grzybowego.

Działka ta jest własnością Uniwersytetu Przyrodniczego i obecnie jest dzierżawiona od tego podmiotu przez gminę. W najbliższym czasie w miejscu tym planowane jest zagospodarowanie tego terenu na cele rekreacyjne. Przedsięwzięcie to finansowane będzie ze środków gminnych. Zasadnym zatem wydaje się być posiadanie tego terenu na własność i inwestowanie dzięki temu w dobro gminne, a nie w cudzą nieruchomość. Ponadto należałoby wziąć pod uwagę, iż poczynione nakłady inwestycyjne, poprzez podwyższenie wartości działki, mogą spowodować wzrost ceny dzierżawy za tę nieruchomość.

Biorąc powyższe pod uwagę, wykup tego gruntu wydaje się być racjonalną i naturalną konsekwencją opisanych powyżej przesłanek. Bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się do przedmiotowej interpelacji.

Z poważaniem,

Radna Gminy Suchy Las

 

3. 10.02.2020  odpowiedź UG w sprawie funkcjonowania świetlicy po uchwaleniu nowego Regulaminu Odp. Wójta na pismo z 13.01.2020

4. 11.02.2020 Interwencja w sprawie funkcjonowania komunikacji lokalnej i karty PEKA

Interwencja w sprawie komunikacji lokalnej_11_02_2020

5. 14.02.2020 Zapytanie o zakończenie przejścia do przystanku kolejki metropolitarnej ZŁOTNIKI GRZYBOWE. Odpowiedź UG: sprawa dotyczy fragmentu pomiędzy częścią PKP (zejście z peronu) a chodnikiem ulicy (zarząd dróg powiatowych) – połączenie będzie realizowane przez Gminę niebawem.

6. 17.02.2020 Odpowiedź Nadleśnictwa na interwencje w sprawie uporządkowania sąsiedzkiego lasku i ustawienia ławek Odpowiedź nadleśnictwa 17_02_2020 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

6a. 19.02.2020 Notatka ze spotkania technicznego w sprawie stanu placu zabaw. Przegląd stanu placu zabaw 19.02.2020

7. 24.02.2020 Interwencja zarządu do UG w sprawie statusu działki nr 859 (Muchomorowa/ Jaskółcza) – przeznaczenie pod zagospodarowanie zielenią rekreacyjną.

8. 25.02.2020 Dodatkowa interwencja w sprawie niebezpiecznych wiatrołomów w sąsiedzkim lasku.

9. 28.02.2020 Interwencja do ZGK w sprawie pozostawiania kontenerów na odpady w miejscach zagrożenia komunikacyjnego.

10. 06.03.2020 Interwencja w Urzędzie Gminy w sprawie działania monitoringu osiedlowego.

11. 12.03.2020 Odpowiedź inspektora danych osobowych UG w sprawie funkcjonowania newslettera w aspekcie obowiązującego przepisów RODO.

12. 12.03.2020 Decyzja Wojewody w sprawie imprez publicznych w okresie kwarantanny epidemiologicznej.

Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa wielkopolskiego.

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

 • 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19, zarządzam zawieszenie na terenie województwa wielkopolskiego organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.
 • 2. Zawieszenie organizowania imprez obejmuje także zakaz przeprowadzania takich imprez i dotyczy:

1) imprez artystycznych i rozrywkowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

2) imprez masowych artystyczno-rozrywkowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171)

– organizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, bez względu na lokalizację tych imprez i sposób ich odbywania na terenie województwa wielkopolskiego oraz bez względu na liczbę ich uczestników, w tym w szczególności dotyczy imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, klubach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.

 • 3. Zawieszenie organizowania imprez obowiązuje do 25 marca 2020 r.
 • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu.
 • 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz na tablicy ogłoszeń Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
 • 6. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej także w środkach masowego przekazu.
 • 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Uzasadnienie

Zgodnie z 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), Wojewoda może między innymi w celu zapobieżenia opisanemu zarządzeniem zagrożeniu, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez, określonych w ust. 1 na terenie województwa lub jego części.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 przedmiotem zawieszenia może być organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych. Z przepisów art. 34 ust. 1 cyt. ustawy wynika między innymi, że imprezami artystycznymi lub rozrywkowymi są imprezy organizowane przez podmioty, o których mowa w art. 3 tj. przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Celem zarządzenia jest zapobieżenie rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, tj. zapobiegnięcie powstaniu źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenia się choroby zakaźnej, o czym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

Przedmiotowe zarządzenie jest aktem prawa miejscowego, gdyż zawiesza na terenie województwa małopolskiego na czas niezbędny możliwość organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych, w tym także możliwość odbycia imprez artystycznych i rozrywkowych już zaplanowanych do przeprowadzenia.

W celu informacyjnym podaje się, że zgodnie z art. 165 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Zważywszy na to, że zdrowie publiczne jest jedną z najwyższych wartości w Państwie, natychmiastowe wejście w życie zarządzenia jest uzasadnione.

Pozdrawiam

Barbara Stachowiak

Referat Promocji Gminy

Urząd Gminy w Suchym Lesie

tel.      +48 61-8926-508     kom.  +48 507-159-744       e-mail: b.stachowiak@suchylas.pl

13. 23.03.2020 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów dokumentów Programów ochrony powietrza. Dokument z urzędu 23.03.2020

14. 25.03.2020 Zarządzenie Wójta w sprawie przeznaczenia środków  z Zadania Lokalnego na akcje pomocowe Zarządzenie nr 47.2020 z dnia 24 marca 2020-1

15. 26.03.2020 Uchwała zarządu Osiedla Grzybowego w sprawie przekazania środków integracyjnych na wsparcie akcji szycia maseczek ochronnych                                        Decyzja zarządu – uchwała z 25.03.2020 

16. 30.03.2020 Interwencja w UG w sprawie korzystania z ulic osiedlowych przez samochody firmowe Leroy Marlin.

17. 31.03.2020 Pismo Urzędu Gminy (firma INT) w kwestii stanu technicznego zabawek na placu zabaw.

18. 07.04.2020 Interwencje w sprawie łamania przepisów ruchu drogowego przez samochody dostawcze typu TIR na ulicach osiedlowych – kierowane do Leroy Merlin i Urzędu Gminy.

19. 16.04.2020 Odpowiedź Komendy Policji Suchy Las nt. wniosku o interwencje w sprawie ruchu samochodów ciężarowych na osiedlowych ulicach.

Dzień Dobry.
W nawiązaniu do otrzymanej wiadomości, ponownie informuje iż w przypadku chęci złożenia zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu potrzebne są dane konkretnej osoby ujawniającej wykroczenie (ze wskazaniem pełnych danych osobowych, miejsca i czasu wykonania zdjęcia).
Podobnie również jak w poprzedniej wiadomości wskazuje, iż z uwagi na panujący stan epidemii do służby zewnętrznej kierowani są również funkcjonariusze ogniwa kryminalnego oraz wykroczeń. Stan taki sprawia, że codziennie prawie na każdej zmianie do służby wyjeżdżają po trzy patrole. (dotychczas jeden). Mimo, iż głównym zadaniem jest reagowanie na przestrzeganie n/z/o to funkcjonariusze reagują również na inne ujawniane wykroczenia.
Niestety w odpowiedzi na Pana wniosek o stałe patrole Os.Grzybowego, informuję iż nie ma takiej fizycznej możliwości. Niemniej jednak przekażę zadania doraźne dla patroli o wzmożoną uwagę na pojazdy ciężarowe poruszające się ul. Muchomorową i Sosnową.
 
     
Z poważaniem
podkom.Dominik Sierżant
Komendant
Komisariatu Policji Suchym LesieKomisariat Policji w Suchym Lesie
ul.Poziomkowa 5
62-002 Suchy Las
(woj.Wielkopolskie)
tel/fax. 77 130-11/15
 
Do: Komendant.Suchy-las@po.policja.gov.pl
Od: Jarosław Dudkiewicz <jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu>
Data: 2020-04-10 11:49AM
DW: tomasz.blaszczynski@opal.info.pl, 'DW’ <m.haibach@onet.pl>, marekwajcht@wp.pl, nowickamiroslawa9@gmail.com, „j.klimczewski@suchylas.pl” <j.klimczewski@suchylas.pl>
Temat: pojazdy ciężarowe przejeżdżające przez osiedle grzybowe

Szanowni Panowie; Szanowny Panie Komendancie;

W nawiązaniu do naszych kontaktów, chciałbym oficjalnie zgłosić co raz poważniejszy problem zwiększającego się ruchu pojazdów dostawczych, łamiących przepisy ruchu drogowego i jadących przez osiedle grzybowe do NNTP i Leroy Merlin. Tylko w tym tygodniu mieszkańcy ulic Sosnowej i Muchomorowej naliczyli przynajmniej kilkanaście takich przypadków, zgłaszając to  do zarządu osiedla. Przekazuję jedynie kilka takich zdjęciowych przypadków.

Zwracaliśmy już wielokrotnie, że ulice osiedlowe nie mają stosownych parametrów na przyjmowanie takiego obciążenia od tego typu pojazdów a ponadto sytuacje te stwarzają konkretne niebezpieczeństwo dla lokalnego ruchu.
Zgodnie z sugestią p. Józefa Klimczewskiego, przekazujemy ten wniosek i prosimy o wprowadzenie stałych patroli i kontroli by zlikwidować ten problem.

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowegojaroslaw.dudkiewicz@onet.eu

20. 24.04.2020  Odpowiedź Pracowni projektowej do UG w sprawie potencjalnego zakresu projektu zazielenienia osiedla

Subject: projekt zieleni os. Grzybowe w Złotnikach, Gmina Suchy Las
Importance: High

Dzień dobry,

Panie Damianie, w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej oraz złożonej oferty  w dniu 21 kwietnia 2020 r. na „wykonanie koncepcji zagospodarowania zielenią skwerów  zlokalizowanych  w Złotnikach, gmina Suchy Las na Placu Sokoła oraz przy zbiegu ulic Jaskółczej-Słowiczej-Muchomorowej wraz z wizualizacją oraz kosztorysem” uprzejmie informuję, iż cały teren osiedla wynosi ok. 40 ha z tego ok. 16 ha to pasy drogowe oraz skwery z przylegającą zielenią. Przedstawione do koncepcji zieleni dwa skwery są o powierzchni 4224 m2 ilość drzew: 49 drzew oraz krzewów, trawników.

Na większości pasów drogowych, uliczek występuje już zieleń wysoka, średnia i niska, którą trzeba zinwentaryzować przed wykonaniem jakichkolwiek projektów czy koncepcji. Projekty powinny być wykonane na aktualnych podkładach mapowych.

W przypadku, gdy w projekcie uwzględniamy małą architekturę, zmiany w dojazdach, zjazdach, parkingach to w projekcie muszą brać udział osoby z uprawnieniami architektów i wszelkie pomiary infrastruktury naziemnej jak i podziemnej powinny być zinwentaryzowane przez uprawnionych geodetów. Na takich mapach wtedy wykonuje się projekty zieleni wraz z projektem wykonawczym. Średnia taka cena pełnego projektu  wynosi od ok. 10 000,00 zł do 17 000,00 zł za 1 ha [wiadomo, że kwota będzie uzależniona od ilości, tzn. inna przy realizacji 1 ha a inna przy wykonaniu całości, t,. 16 ha).

W razie pytań proszę o kontakt.

Ryszard Dudzic

 Pracownia Dendrologiczna LYNX

Ryszard Dudzic

Os. Jana III Sobieskiego 7/151

60-688 Poznań

NIP 884-217-73-87

REGON 020125252

kom. + 48 607 317 559

e-mail: ryszard.dudzic@dendro-lynx.com.pl
e-mail: ryszard_dudzic@interia.pl
www.dendro-lynx.pl

 

 

——————————————————————————

 

Należymy do:

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

www.sak.org.pl 

25. 13.05.2020 Interwencja do Gminnego Ośrodka Sportu w sprawie dostępności boiska dla mieszkańców Osiedla w czasach restrykcji epidemicznych.

26. 14/15.05.2020 Interwencja w UG w sprawie przycięcia krzaków przy skrzyżowaniu Złotnicka/Muchomorowa.

przed:

po:      

27. 22.05.2020. Interwencja w UG w sprawie docinania przerastających drzew i krzewów w rejonie ulic Kurkowa / Koźlarzowa

28. 25.05.2020. Interwencja u operatora ORANGE w sprawie poprawy prac odtworzeniowych nawierzchni przy budowie sieci światłowodowej.

29. 28.05.2020. Pismo Urzędu Gminy o redukcji wielkości Zadania Lokalnego na 2020 rok.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

30. 01.06.2020 Stanowisko UG w sprawie sieci światłowodowej ORANGE

Komunikat w sprawie sieci światłowodowej

2020-06-01 07:59:04
Kacper Tymek

Dzień Dobry

Rozbudowa sieci światłowodowych i budowa przyłączy leży w gestii dostawców usług telekomunikacyjnych. Spółka Orange Polska nie zwracała się do Urzędu Gminy w sprawie jakichkolwiek uzgodnień przebiegu sieci telekomunikacyjnej.

Za ramienia gminy siecią światłowodową „należącą” do gminy zarządza GCI sp. z o.o. ( https://ipgo.pl/kontakt/ ).  Kwestię rozbudowy i ewentualnych przyłączy należy ustalać bezpośrednio z firmami telekomunikacyjnymi.

Pozdrawiam,

Kacper Tymek

Inspektor w referacie komunalnym

Tel. 61 8926 533       e-mail: k.tymek@suchylas.pl

31. 08.06.2020 Interwencja w UG w sprawie awarii studzienki teletechn. na pętli atobus. Sosnowa/ Nektarowa

32. 15.06.2020  Interwencja w UG SL w sprawie funkcjonowania osiedlowego monitoringu. Sscanner bi20061510120

33. 18.06.2020 Interwencja w sprawie betonowozów na osiedlowych ulicach u operatora ciężkich pojazdów – odpowiedź w postaci kopii zezwolenia UG.

34. 23.06.2020 Wniosek do propozycji Zadania Lokalnego 2021 – Rada Rodziców SP nr 1

35. 25.06.2020 Wyłożenie publiczne do MPZP przez UG – działki rejonu Złotniki i Biedrusko

36. 01.07.2020 Wniosek do zadania lokalnego 2021

Wniosek Zadania lokalnego.
Niniejszym składam następujący wniosek ” Zadania lokalnego na 2021 r.”.
W związku z krzewieniem idei ” zazieleniania” osiedla , w tym w szczególności Placu Grzybowego , proponuję wzorem Projektu, który został zrealizowany w Gdańsku, zrobić  małą ziołową farmę na Placu Grzybowym.
Z pewnością wymagałby ten Projekt zaangażowania mieszkańców- podlewanie i generalnie dbanie o rośliny a w ramach tzw. integracji również byłoby to cenną inicjatywą, niezależnie od aspektów estetycznych i poznawczych dla dzieci.

W skrzyniach sadzi się zioła, w różnych konfiguracjach np.

Pierwszy z nich  tzw. zestaw kulinarny – zawiera m.in. bazylię kulinarną, lubczyk, miętę, ziele oliwne, oregano, rozmaryn, tymianek, majeranek i koper. Z kolei w tzw. zestawie leczniczym znajdują się m.in. bazylia, szałwia, kalaminta, mięta w różnych odmianach, hyzop, czystek i rodzynek brazylijski.
Trzeci zestaw, zawiera zbiór roślin, które świetnie sprawdza się w aromaterapii, a więc odmiany szałwii i oregano, pelargonię, melisę, odmiany lawendę oraz tymianek, a także truskawkę i poziomkę.
Takie zestawy zostały skomponowane w Gdańsku, u nas mogłyby być to zestawy z innych ziół.

Moglibyśmy zrobić na początek 4 takie skrzynie- donice z ziołami, donice  o wymiarach 60 x 80 cm i wysokości 50 cm, a każda z nich by została opisana z nazwą zestawu i jego składem.
W załączeniu link do Projektu zrealizowanego w Gdańsku wraz ze zdjęciami.
https://portalkomunalny.pl/ziola-dla-mieszkancow-gdanska-skrzynie-z-roslinami-stanely-w-centrum-miasta-406698/
Z poważaniem
Małgorzata Salwa- Haibach

37. 02.07.2020 Interwencja w ZGK Suchy Las w sprawie drożności kanalizacji deszczowej ul. Sosnowej.

38. 02.07.2020 Wniosek do propozycji Zadania Lokalnego 2021 od kółka brydżowego o dofinansowanie

Szanowny Panie Przewodniczący,

W nawiązaniu do rozmowy, w imieniu członków kółka brydżowego, którego spotkania odbywają się w świetlicy na Os. Grzybowym, w ramach wsparcia działań zmierzających do integracji społeczności lokalnej, uprzejmie proszę o zgłoszenie jako zadania lokalnego dofinansowania zakupu tzw. tasowarki, tj. urządzenia pozwalającego na otrzymywanie określonych układów kart, według przyjętych założeń czy zgodnie z komputerowymi katalogami.

Koszt takiego urządzenia to ok. 16-17 tys. PLN.

Pozdrawiam,  Jacek Kuś

39. 03.07.2020 Zgłoszenie do KP Suchy Las możliwości popełnienia czynu zabronionego.

Komendant KP Suchy Las

Zgłoszenie podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.

W imieniu mieszkańców naszego osiedla, zgłaszam podejrzenie popełnienia czynu zabronionego w postaci dokonania świadomego niszczenia plakatów wyborczych zawieszonych zarówno w miejscach publicznych tj. słupy ogłoszeniowe jak i na ogrodzeniach prywatnych.
Dzisiejszej nocy niezidentyfikowany sprawca lub sprawcy, dokonali tego czynu prawdopodobnie jedną zorganizowaną akcją na placu grzybowym, przy placu Sokoła, przy skrzyżowaniu Muchomorowa /Nektarowa czy przy ul. Opieńkowej. Otrzymaliśmy sygnały, że takie działania miały miejsce także na ul. Powstańców Wlkp.
Nadmienię, że zrywanie plakatów miało miejsce także tydzień temu w tych samych miejscach a także na ul. Koźlarzowej.
Ze względu na fakt, iż rejony te są w większości w rejonie objętego systemem monitoringu osiedlowego, prosimy o sprawdzenie możliwości zweryfikowania tego zdarzenia. Nadmienię, że jeden z mieszkańców, w razie potrzeby, jest skłonny ewentualnie rozpoznać podejrzaną osobę, gdyż w poprzednim tygodniu, widział z odległości podejrzaną postać, która dokonywała takich zniszczeń.
Proszę o informacje w tej sprawie o podjętych działaniach.

w załączniku zdjęcie miejsca dewastacji na placu grzybowym.

Jarosław Dudkiewicz
Przewodniczący zarządu
Osiedle Grzybowe

40. 14.07.2020. Interwencja w ZGK w sprawie korekty zawieszenia huśtawek na placu zabaw.

41. 15.07.2020. Pismo wyjaśniające sekretarz Gminy w kwestii funkcjonowania przewodniczącego przed wyborami uzupełniającymi zarządu.

Witam,
Po konsultacji z Panem Wójtem i Panią Mecenas informuję  –  mimo wyjątkowej sytuacji, okresu ok. 2 miesięcy bez funkcjonującego zarządu osiedla  – uważamy, że powinien Pan, jako przewodniczący zarządu osiedla wykonywać nadal uchwały zebrania osiedlowego dotyczące zadań lokalnych. Zadanie dotyczące działalności  społecznej integrującej mieszkańców powinno być w tym okresie realizowane, oczywiście przy ścisłej współpracy z Referatem Promocji Gminy ( Panią Małgorzatą Dawidowską). Proszę o konsultowanie wszystkich wydatków w tym zakresie z Panią Małgorzatą PRZED wydatkowaniem jakichkolwiek środków.
Pozdrawiam
Joanna Nowak, Sekretarz Gminy
From: Jarosław Dudkiewicz <jaroslaw.dudkiewicz@onet.eu>
Sent: Tuesday, July 14, 2020 8:36 AM
To: joanna.nowak@suchylas.pl
Cc: grzegorz.wojtera@suchylas.pl; Małgorzata Dawidowska <malgorzata.dawidowska@suchylas.pl>
Szanowna Pani sekretarz;
(…)
Chciałbym także poprosić o jakąś wykładnię możliwych moich obecnych działań pod względem finansowym.  W ramach działań integracyjnych, współpracująca ze mną grupka mieszkańców, sugeruje przeprowadzenie zajęć plenerowych dla dzieci i młodzieży oraz być może dla seniorów.
Mieliśmy wstępnie poczynione przygotowani organizacyjne długo przed dymisją odchodzących członków zarządu. Chciałbym kontynuować pozytywne inicjatywy także w czasie braku kompletnego zarządu (nie będzie go formalnie aż do września). W związku z okresem letnim, nie chciałbym by z tego powodu trzeba było zaniechać takie inicjatywy.
Czy jako przewodniczący zarządu wraz z grupą społeczników mogę zorganizować takie imprezy plenerowe , oczywiście z zachowaniem odpowiednich wymagań restrykcyjnych oraz zgodnie z podjętą uchwałą z Zebrania Mieszkańców co do wydatkowania środków z Zadania Lokalnego 2020?

Jarosław Dudkiewicz
przewodniczący
zarządu osiedla grzybowego

42. 27.07.2020. Realizacja Zadania Lokalnego 2020 – pismo UG o projekcie nasadzeń nt. osiedla.

Szanowny Panie Przewodniczący,  informuje iż Pracownia Dendrologiczna „LYNX” Ryszard Dudzic otrzymała zlecenie na wykonanie koncepcji zagospodarowania zielenią skwerów   zlokalizowanych w Złotnikach

na Placu Sokoła oraz u zbiegu ulic Jaskółcza-Słowicza-Muchomorowa.

Termin realizacji: do 30 września 2020 r.

Z wyrazami szacunku

Anna Stachowiak

Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska    tel. 61 8926-283

43. 29.07.2020 Interwencja w sprawie reklamacji dot. zabawek na placu zabaw.

44. 30.07.2020 Zarządzenie Wójta w sprawie wyborów uzupełniających do zarządu osiedla.

45. 31.07.2020 Odpowiedź UG w sprawie dymisji członków zarządu i nowych wyborów.

pismo dla p. Dudkiewicza-1 

46. 04.08.2020 Odpowiedź Komendy Policji Suchy Las na zgłoszenie z 03.07 br.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

47. 13.08.2020 Naprawa interwencyjna zadaszenia nad piaskownicą na placu zabaw przy ul. Sosnowej.

48. 18.08.2020 Interwencja w UG SL w sprawie robót nawierzchniowych na osiedlu w porze późnowieczornej.

49. 24.08.2020 Pismo Urzędu Gminy w sprawie monitoringu na osiedlu grzybowym.

50. 25.08.2020 Interwencja w referacie komunalnym w sprawie niedziałającego jupitera na boisku przy ul.  Sosnowej.

51. 25.08.2020 Opinia Wójta w sprawie propozycji do Zadania Lokalnego na 2021r.

52. 31.08.2020 Interwencja w sprawie lokalizacji kosza na śmieci ul.  Koźlarzowa.

53. 04.09.2020 Interwencja w ZGK Suchy Las w sprawie przerastającego chodnika ul. Muchomorowa i Gołąbkowa.

54. 07.09.2020 Interwencja w sprawie dewastacji ulicy Muchomorowej przez niedozwolony ruch transportowy samochodów dostawczych typu TIR.

Szanowny Panie Przewodniczący,

Uprzejmie informuję, że uzgodniono z służbami zewnętrznymi czas i miejsce kontroli samochodów ciężarowych na ulicach osiedla Grzybowego.

Z wyrazami szacunku,

Józef Klimczewski

URZĄD GMINY SUCHY LAS

62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13

WEB: https://suchylas.pl

BIP: https://bip.suchylas.pl

email: jozef.klimczewski(at)suchylas.pl

55. 08.09.2020 (data wpływu) Pismo  Wójta w sprawie uczestnictwa w zebraniach jednostek pomocniczych w Gminie.

Suchy Las, 3 września 2020 r.

Szanowni Państwo

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli

Gminy Suchy Las

Uprzejmie informuję, że z uwagi na stan epidemii wirusa Covid-19, do odwołania wstrzymuję udział przedstawicieli władz gminy Suchy Las w wiejskich i osiedlowych zebraniach mieszkańców, które organizowane są w Państwa jednostkach pomocniczych.

Po wielu miesiącach przerwy spowodowanej ogłoszeniem stanu epidemii, obecnie niezbędne jest odbywanie zebrań mieszkańców, w szczególności z powodu konieczności uchwalenia zadań lokalnych na rok 2021. Zebrania te winny się jednak odbywać z zachowaniem społecznego dystansu i innych  zalecanych obostrzeń, w szczególności dotyczących liczby uczestników.

Po rozważeniu wszystkich argumentów uznałem,  że obecność moja lub mojego zastępcy na zebraniach nie jest konieczna. Mogła by ona stworzyć jedynie dodatkowe zagrożenie ewentualnego przeniesienia wirusa pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, albo spowodować konieczność całkowitego zamknięcia Urzędu Gminy, w którym codziennie spotykam się z licznymi pracownikami i klientami.

Przypominam Państwu o statutowym obowiązku przekazania protokołów z zebrań mieszkańców wraz z podjętymi uchwałami do Urzędu Gminy w terminie 14 dni od daty zebrania. Natomiast uchwałę zebrania mieszkańców określającą zadania lokalne na rok 2021, wraz z jej uzasadnieniem, organ wykonawczy jednostki przedkłada Wójtowi do dnia 30 września 2020r.

Z poważaniem

                                                                           Grzegorz Wojtera

                                                                             Wójt Gminy Suchy Las

56. 18.09.2020 Pismo interwencyjne kierownictwa marketu Leroy Merlin do spedytorów w sprawie niedozwolonego ruchu transportów ciężarowych przez osiedle.

Dzień dobry.

Działając w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu mamy na uwadze komfort życia lokalnej społeczności.
W trosce o bezpieczeństwo i spokój naszych sąsiadów przesyłam poniżej zaznaczone drogi dojazdowe do sklepu.
Proszę o przekazanie tej informacji kierowcom obsługującym nasz sklep. Są to główne drogi dojazdowe, omijające Osiedle Grzybowe- naszego najbliższego sąsiada.
Jestem przekonany, że nasza prośba zostanie przez Państwa przyjęta, a zaproponowane rozwiązanie nie wpłynie na jakość pracy Państwa kierowców.

 

Pozdrawiam,

 Arkadiusz Gliniecki
Kierownik Działu Serwisu I Usług
Leroy Merlin Suchy Las

 tel.: 573 301 204

 Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.

ul. Targowa 72
03-734 Warszawa
Sklep Suchy Las 
ul. Złotnicka 1
62-002 Złotniki

Przedsiębiorstwo ADEO

www.leroymerlin.pl
www.kariera.leroymerlin.pl

57. 28.09.2020 Interwencja społeczna zarządu w sprawie parkujących pojazdów dostawczych na placu grzybowym.

58. 09.10.2020 Interwencja w Straży Gminnej i UG w sprawie wjazdów TIT-ów na osiedlowe ulice.

59. 09.10.2020 Pismo UG w sprawie nowych zasad korzystania ze świetlicy w nowych restrykcjach sanitarnych tzw. strefie żółtej

SZCZEGÓLNE ZASADY

KORZYSTANIA ZE ŚWIETLIC WIEJSKICH, OSIEDLOWYCH

I DOMU OSIEDLOWEGO NA TERENIE GMINY SUCHY LAS

W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

STREFA ŻÓŁTA

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.

 

 1. Szczególne zasady korzystania ze świetlic wiejskich, osiedlowych i Domu Osiedlowego na terenie Gminy Suchy Las w okresie epidemii COVID-19, określają zasady udostępniania i korzystania ze świetlic wiejskich, osiedlowych i Domu Osiedlowego na terenie Gminy Suchy Las w okresie obowiązywania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W dalszej części niniejszych Zasad świetlice wiejskie, osiedlowe i Dom Osiedlowy oraz ich poszczególne pomieszczania zwane są „Obiektami”.
 3. W dalszej części niniejszych Zasad wszelkie wydarzenia komercyjne i niekomercyjne,
  w szczególności: zebrania, spotkania, szkolenia, kursy, konferencje, przyjęcia okolicznościowe, wesela oraz zajęcia z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi zwane są „Wydarzeniami”.
 4. Organizatorami Wydarzeń są osoby dokonujące rezerwacji Obiektów.
 5. Korzystanie z Obiektów możliwe jest wyłącznie po zapoznaniu się z zapisami niniejszych Zasad, pisemnym potwierdzeniu zapoznania się z ich zapisami oraz
  z bezwzględnym stosowaniem się do podanych wytycznych.
 • 2.  Celem wprowadzenia Zasad jest:
 1. podjęcie działań, mających na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii w Obiektach oraz dostosowanie podejmowanych działań i procedur do potencjalnego zagrożenia i obowiązujących przepisów prawa,
 2. zwiększenie bezpieczeństwa poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia Organizatorów i uczestników Wydarzeń oraz Opiekunów Obiektów,
 3. opracowanie w sposób kompleksowy zestawu procedur bezpieczeństwa umożliwiających działanie Obiektów,
 4. wskazanie zasad korzystania z Obiektów zapewniających bezpieczeństwo zarówno osobom organizującym wydarzenia, jak i osobom korzystającym z Obiektów,
 5. ograniczenie liczby kontaktów na terenie Obiektu w danym przedziale czasowym,
  w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem,
 6. wskazanie zakresu współdziałania z Administratorem Obiektów w celu utrzymania reżimu sanitarnego Obiektów.

 

ROZDZIAŁ II

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW

 

 • 3. Zapewnienie właściwych warunków korzystania z Obiektów

1.      Środki czystości i środki dezynfekujące zapewnia Administrator Obiektów. Finansowanie środków odbywa się z budżetu Gminy Suchy Las.

 1. Środki ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, przyłbice, rękawice jednorazowe itp.) zapewniane są przez Organizatora bądź uczestników Wydarzeń we własnym zakresie.
 2. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowego sposobu dezynfekcji rąk umieszczone są w każdym Obiekcie przy wejściu.
 3. W każdej toalecie umieszczone są instrukcje w zakresie prawidłowego sposobu mycia rąk.
 4. Liczba uczestników Wydarzenia musi być dostosowana do wielkości zajmowanego pomieszczenia.
 5. W przypadku zorganizowania kilku Wydarzeń w jednym czasie w tym samym Obiekcie, Wydarzenia nie mogą rozpoczynać się o jednej porze, natomiast grupy uczestników nie mogą:
 6. stykać się ze sobą,
 7. wchodzić do Obiektu o jednej porze,
 8. korzystać z tych samych pomieszczeń,
 9. przebywać na korytarzach w tym samym czasie,
 10. korzystać z tych samych toalet.
 11. Po zakończeniu Wydarzenia do Organizatora należy sprzątnięcie sali i wszystkich pomieszczeń, z których korzystali uczestnicy, wraz z dezynfekcją wszystkich powierzchni dotykowych, sprzętu, toalet oraz gruntowne wywietrzenie pomieszczeń.
 12. Fakt przeprowadzenia sprzątania przez Organizatora Wydarzenia musi być udokumentowany w grafikach umieszczonych w poszczególnych pomieszczeniach, poprzez odnotowanie daty i godziny sprzątania oraz imienia i nazwiska osoby sprzątającej wraz z podpisem.

 

 • 4. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w Obiekcie
 1. Osoby będące w trakcie kwarantanny, mające w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19 lub wykazujące objawy chorobowe, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie czy trudności w oddychaniu, nie mogą uczestniczyć w Wydarzeniach na terenie Obiektów, a także ich organizować czy prowadzić. Obowiązek poinformowania, a także niewpuszczenia takich osób na teren Obiektu leży po stronie Organizatora.
 2. Organizator ustala i dysponuje pełną listą osób uczestniczących w Wydarzeniu wraz z niezbędnymi danymi osobowymi i kontaktowymi (za zgodą uczestników Wydarzenia) konieczną do udostępnienia w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Osoby niewyrażające zgody na podanie swoich danych osobowych lub kontaktowych nie mogą brać udziału w Wydarzeniu.
 3. Organizator informuje uczestników Wydarzenia przed jego rozpoczęciem o stosowanych procedurach dot. przeciwdziałaniu zarażeniu koronawirusem.
 4. Każda osoba wchodząca do Obiektu musi obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 5. Każda osoba wchodząca do Obiektu musi obowiązkowo nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę, a osoby obsługujące oraz ewentualni dostawcy także rękawiczki ochronne.
 6. Odzież wierzchnia osób uczestniczących w Wydarzeniu pozostawiona na wieszakach (szatni) nie powinna się ze sobą stykać (rozmieszczenie np. co drugi wieszak).
 7. Wprowadza się limit osób uczestniczących w Wydarzeniu i korzystających z pomieszczeń tak, aby na 1 osobę przypadało 4 m2 wolnej powierzchni.
 8. Organizator zapewnia taki układ przestrzenny Wydarzenia (tj. ustawienie krzeseł, stołów, miejsc ćwiczeń, itd.) aby zapewnić utrzymanie fizycznej odległości między uczestnikami min. 1,5 m oraz uniemożliwić samodzielny wybór miejsca przez uczestnika (miejsca/krzesła itp. specjalnie oznakowane i przypisane do danej osoby).
 9. W przypadku wesel i imprez okolicznościowych Organizator wyznacza przy jednym stoliku (w miarę możliwości) miejsca dla rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
 10. Wydarzenie musi być tak zorganizowane, aby w maksymalny sposób ograniczyć możliwość kontaktu osób wchodzących i wychodzących oraz zbierania się uczestników w ciągach komunikacyjnych w sposób uniemożliwiający zachowanie odpowiedniego dystansu.
 11. Należy do minimum ograniczyć ilość ewentualnych dostawców i osób obsługujących Wydarzenie, a w trakcie Wydarzenia – kontakt z tymi osobami, zachowując bezpieczną odległość (min. 1,5 m)
 12. Wydarzenia należy prowadzić (w miarę możliwości) przy otwartych oknach, w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Nie zaleca się korzystania z klimatyzacji.
 13. Podczas kaszlu i kichania uczestnicy muszą zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zużytą chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 14. Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 15. Zakazuje się wymieniania sprzętem osobistym pomiędzy uczestnikami Wydarzenia.
 16. W toalecie w jednym czasie może przebywać tylko jedna osoba.
 17. Wprowadza się zakaz używania suszarek nadmuchowych do rąk.

Gastronomia i catering

 1. Uczestnicy Wydarzenia mogą spożywać posiłki na terenie Obiektu jedynie przy zachowaniu odpowiedniej odległości (min. 1,5 m dystansu pomiędzy stołami).
 2. Przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, bary, bary kawowe, itp.) są możliwe do organizacji pod warunkiem wyznaczenia osoby do obsługi tych miejsc.
 3. Należy zadbać o dostosowanie liczby kelnerów do liczby gości – 1 kelner na nie więcej niż 15 osób. Przy serwisie dań do stołów obsługa gości przy danym stole może być prowadzona przez tego samego kelnera.
 • 5. Postępowanie w odniesieniu do osoby posiadającej objawy zakażenia
 1. Osoby wykazujące objawy chorobowe nie mogą zostać wpuszczone na teren Obiektu.
 2. Organizator ma obowiązek poinformować osoby chcące uczestniczyć w Wydarzeniu i wykazujące objawy chorobowe, o konieczności jak najszybszego skontaktowania się ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną lub zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem. Dostępne są telefony alarmowe 999 i 112. W soboty, niedziele i święta oraz po godzinach pracy dostępny jest numer alarmowy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 61 656 80 50.
 3. W przypadku wystąpienia u Organizatora, prowadzącego lub uczestnika Wydarzenia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odseparować go od reszty osób i odesłać transportem indywidualnym (prywatnym, sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, skierować do odosobnionego pomieszczenia, w którym będzie on oczekiwał na transport. W przypadku braku takiego pomieszczenia odseparowywana osoba musi znajdować się w wydzielonym obszarze, zapewniającym odległość od innych osób minimum 1,5 m.
 4. O wystąpieniu u osoby uczestniczącej w Wydarzeniu niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem Organizator powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Organizator ustala obszar, w którym poruszała się osoba wykazująca objawy zakażenia i przeprowadza rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami sanitarnymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, włączniki świateł, przyciski, uchwyty, itp.).
 • 6. Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad stanowi wzór oświadczenia Organizatora o zapoznaniu się z zasadami korzystania z Obiektu i przyjęciu do stosowania bez zastrzeżeń.

 

Załącznik nr 1 do niniejszych Zasad korzystania ze świetlic wiejskich,

osiedlowych i domu osiedlowego na terenie Gminy Suchy Las

 w okresie epidemii COVID-19

Oświadczenie Organizatora

o zapoznaniu się z zasadami korzystania z Obiektu

Data: ………………

 1. Ja, ……………………………………………………….………., zamieszkała/zamieszkały

w …………………………………………………….. ul. …………………….

poczta ………………………………………………….., PESEL …………………….

legitymująca/ legitymujący się dowodem osobistym: seria/numer …………..

telefon kontaktowy: ………….…………………. oświadczam, że zapoznałem/am się
z zasadami korzystania z Obiektu w okresie epidemii COVID-19 i przyjmuję je do stosowania bez zastrzeżeń.

Organizator

60. 09.10.2020 Pismo Urzędu Marszałkowskiego w sprawie powierzchni upraw

Pismo do gmin w spr. planowanej powierzchni w 2021(1)

61. 16.10.2020 Interwencja u inwestora w sprawie uciążliwości robót budowlanych na budowie przy ul. Koźlarzowej.

62. 18.10.2020 Interwencja reklamacyjna w sprawie robót nawierzchniowych firmy ORANGE.

63. 22.10.2020 Pismo interwencyjne kierownictwa firmy YOU NICK do spedytorów w sprawie niedozwolonego ruchu transportów ciężarowych przez osiedle.

64. 06.11.2020 Interwencja w sprawie braku oświetlenia ulicznego ul. Kukułczej.

65. 08.11.2020 Interwencja w sprawie powtarzających się aktów bałaganiarstwa na terenie boiska i placu zabaw.

66. 10.11.2020 Działania interwencyjne w sprawie bałaganu na terenie boiska – dodatkowy monitoring i działania służb patrolowych.

67. 10.11.2020 Obwieszczenie Marszałka Województwa Wlkp. – podziała na obwody łowieckie.

SKM_C25820111615230

68. 24.11.2020 Interwencja w UG w sprawie zniszczonej obudowy na boisku sportowym.

naprawa dokonana w styczniu 2021

69. 26.11.2020 Interwencja w ZGK SL w sprawie nieporządku po pracach pielęgnacyjnych zieleni na narożniku Nektarowej i Koźlarzowej.

70. 11.12.2020 Interwencja w ref. komunalnym UG w sprawie zniszczonego znaku drogowego ul. Muchomorowa.

71. 14.12.2020 Interwencja w ref. ochrony środowiska UG w sprawie podmycia torów przy zbiorniku retencyjnym (powód: działalność bobrów).

72. 18.12.2020 Pismo radnej Iwony Koźlickiej do zarządu osiedla

Szanowny Panie Przewodniczący,

Szanowni Państwo, członkowie zarządu Osiedla Grzybowego,

zwracam się do Państwa z formalnym wnioskiem i prośbą zarazem o wyrażenie zgody na utworzenie dodatkowej „zakładki” pt. : „informacje radnych” na stronie internetowej zarządu naszego osiedla, w którym to miejscu my radni z naszego osiedla moglibyśmy kontaktować się z mieszkańcami i przekazywać aktualne informacje dotyczące naszej pracy w radzie gminy. Do tej pory, przed pandemią mieszkańcy mieli szansę spotykać się cyklicznie ze mną w ramach „dyżuru radnej”, które to dyżury odbywały się średnio co 2 miesiące. Pandemia covid 19 uniemożliwia taki bezpośredni kontakt. Jest to, w moim przekonaniu, ze szkodą dla mieszkańców. Chciałabym choćby w takiej formie móc przekazywać państwu na bieżąco informacje o moich działaniach radnych, problemach i tematyce prac, jakie na bieżąco podejmujemy. Nasza działalność to nie tylko sesje; to także prace w komisjach. Podejmujemy też działania w postaci pisania wniosków lub interpelacji. Są one co prawda, czasem z pewnym opóźnieniem, publikowane na stronie UG, jednak nie wszyscy o tym wiedzą. Chce w tym miejscu podkreślić, że stosunkowo najwięcej interpelacji z pośród radnych obecnej kadencji pisze p. Włodzimierz Majewski; jak mogę pochwalić się „jedynie” 4 interpelacjami. Tym niemniej myślę, że warto by było, aby informować naszych mieszkańców o tych sprawach, zwłaszcza że dotyczą one najczęściej spraw związanych bezpośrednio z naszym osiedlem.

Bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mej prośby i podjęcie w tej sprawie stosownej decyzji,

Z poważaniem, Iwona Koźlicka,  Radna Gminy Suchy Las

73. 28.12.2020 Interwencja w UG w sprawie skrzynki przyłączeniowej i niedziałającej lampy na boisku przy ul. Sosnowej.

 

2019

1. 21.01.2019 interwencja email do wójta o informowanie mieszkańców o wprowadzanych zmianach w org. ruchu na osiedlu

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2019/04/Zmiany-w-organizacji-ruchu-na-Os.odt

2. 31.01.2019 interwencja email do wójta w sprawie wprowadzanych zmian w org. ruchu na osiedlu https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2019/04/Zmiany-w-organizacji-ruchu-c.d..odt

3. 01.02.2019 odpowiedź wójta https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2019/04/Odpowiedź-wójta.odt

4. 24.02.2019 interwencja na prośbę mieszkańca, email do wójta w spr. bezpieczeństwa na ul. Kukułczej

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2019/04/Kukułcza-bezpieczeństwo.odt

5. 26.03.2019 Odpowiedź J. Klimczewskiego na uwagi dot. organizacji ruchu m.in. ul. Kukułczej

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2019/04/Odpowiedź-J.-Klimczewskiego-na-zgłoszone-uwagi.odt

6. 26.03. 2019 Zapytanie do Referatu komunalnego o realizacji zadania lokalnego na 2019r.

6. 27.03.2019 email do G. Wojtery i J. Klimczewskiego- uwagi do org. ruchu

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2019/04/Uwagi-dot.-organizacji-ruchu.odt

7. 05.04.2019 email zarządu w sprawie zamówienia i zakupu materiałów dla kółka brydżowego i sekcji gimnastycznej.

8. 09.04.2019 email do wójta w spr. pomiarów natężenia ruchu na osiedlu

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2019/04/Pomiary-natężenia-ruchu.odt

9. 13.05.2019 Interwencja w sprawie  śmieci pozostawionych przy ul. Opieńkowej ( śmieci zostały odebrane przez ZGK) i zainstalowanie na wniosek przewodniczącego „kamery pułapki” w tzw. jarze w osiedlowym lasku.

10. Upoważnienie dla przewodniczącego J. Dudkiewicza dot. przetwarzania danych osobowych mieszkańców Upoważnienie

11. 13.05.2019 Pismo wójta w spr. zagospodarowania polany pod lasem Polana-pod-Lasem.pdf

12. 28.05.2019 Pismo do wójta Interwencja-w-sprawie-zdegradowanej-nawierzchni-dróg-osiedlowych.pdf

13. 27.05.2019 Pismo do wójta Zadanie-lokalne-na-2020-r.-propozycje-1.pdf

14. 11.07.2019 Pismo uzupełniające o Zadanie Lokalne na 2020 r.Pismo w sprawie Zadania Lokalnego na 2020

15. 08.08.2019 Odpowiedź Wójta w sprawie propozycji Zadań Lokalnych na 2020 r.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

16. 06.09.2019 Dodatkowa odpowiedź Wójta w sprawie Zadań Lokalnych na 2020 r.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

17. 23.09.2019 Stanowisko Zarządu w sprawie regulaminu osiedlowej świetlicy

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Pismo zarządu w spr. świetlicy 23_09_2019

18. 25.09.2019 Interwencja zarządu w sprawie docinania przerastającej roślinności w miejscach publicznych w ZGK Suchy Las; nadal występuje problem przerastania zieleni z terenów działek prywatnych lub posadzonych przed prywatnymi posesjami przez mieszkańców – apel o przycinanie pod rygorem ich usuwania.

19. 15.10.2019 Interwencja w sprawie zepsutych lamp ulicznych na skrzyżowaniach Koźlarzowej i Opieńkowej oraz Maślakowej i Jaskółczej jak również w kwestii funkcjonowania oświetlenia na Sosnowej.

20. 17.10.2019 Interwencja w sprawie wygaszonych lamp ulicznych na placu grzybowym.

21. 21.10.2019 Sprawa rozszerzenia zajęć kółka brydżowego w obrębie świetlicy.

Sprawa wniosku kółka brydżowego

21a 23.11.2019 Warunkowa zgoda zarządu na zajęcia kółka brydżowego.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Sscanner bi19112511210

22. 22.10.2019 Interwencja w sprawie brakujących kamer z realizacji Zadania Lokalnego z 2017 r.

23. 19.11.2019 Kwestia przerastającej wierzby na ul. Opieńkowej przy placu grzybowym – działania korygujące wielkość drzewa i modernizacje chodnika z ZGK i UG.

24.  21.11.2019 Petycja grupy młodzieży do Wójta w sprawie budowy skateparku Sscanner bi19112216240

25. 23.11.2019  Odpowiedź Wójta w sprawie brakującego monitoringu z ZL 2017

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

26. 16.12.2019 Interwencje w sprawie sygnalizacji mylącego oznakowania drogowego na osiedlu i odpowiedź referatu inwestycyjnego (J. Klimczewski)

Panie Przewodniczący nawiązując do naszej rozmowy ponownie przeprowadziliśmy sprawdzenie zasad oznakowania pionowego i poziomego skrzyżowania ulicy Sosnowej z ulicą Nektarową i Parkową oraz ulicy Sosnowej z ulicą Jodłową na osiedlu Grzybowym. Wlot z ulicy Nektarowej w Sosnową jest oznakowany znakiem pionowym D-48, a nie A-5 tak jak wskazano w przesłanej informacji. Całkowicie źle odczytano istniejące oznakowanie, co oczywiście ma zasadnicze znaczenie, aby prawidłowo zachował się uczestnik ruchu drogowego.   Na ulicy Jodłowej prawidłowo wprowadzono i oznakowano strefę zamieszkania, zaś jej koniec oznakowano pionowym znakiem drogowym D-41 „koniec strefy zamieszkania’’, który jest ustawiony przy wjeździe z ulicy Jodłowej do ulicy Sosnowej. Na obu skrzyżowaniach zastosowano również oznakowanie poziome, które także określa normy i jednoznacznie wskazuje zasady ustępowania przejazdu. Zastosowane oznakowanie posiada zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego. Przesłana korespondencja wskazuje na poziom wiedzy kierujących pojazdami, którzy nie znają podstawowych zasad i mylą dwa różne znaki drogowe, które posiadają jedną tarcze, ale zasady ich stosowania i obowiązywania jest diametralnie inny. Eskaluje to całkowicie nieuzasadnionym zachowaniem na drodze i obrażaniem zatwierdzających i wprowadzających organizację ruchu drogowego.

Z wyrazami szacunku,  Józef Klimczewski

URZĄD GMINY SUCHY LAS

62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13 

WEB: https://suchylas.pl

BIP: https://bip.suchylas.pl

email: jozef.klimczewski(at)suchylas.pl

27. 17.12.2019 Interwencja w sprawie budżetu gminnego na 2020 r. w kwestii środków na drogi osiedlowe.

      Szanowny Wójt Grzegorz Wojtera,
      Szanowna Pani Przewodnicząca Rady Gminy Anna Ankiewicz;
 
               W nawiązaniu do otrzymanych materiałów sesyjnych i ze względu na zbliżający się termin sesji budżetowej, chciałbym tą drogą przypomnieć o deklaracjach budżetowych dotyczących kwestii naszego osiedla a rozważanych od wielu już lat w naszych kontaktach z p. Wójtem.
 
               Przed ostatnim Zebraniem Mieszkańców (09.09.2019) występowaliśmy kilkukrotnie w kwestii bieżących remontów zdewastowanych nawierzchni ulic osiedlowych oraz w kwestii dokończenia budowy nawierzchni ulicy Kruczej.
 
               W ramach kolejnych spotkań jak również na samym w/w spotkaniu, Wójt deklarował przygotowanie planów remontowych dla zniszczonych nawierzchni osiedlowych ulic na najbliższe 3-4 lata, począwszy od przyszłego roku (ul. Sosnowa).
 
               W przypadku ulicy Kruczej, otrzymaliśmy deklaracje ujęcia tego wydatku w budżecie gminnym roku 2020 lub 2021. Otrzymaliśmy także pisemne wyjaśnienie z dn. 4.09 br., że nasz wniosek zostanie złożony do centralnego budżetu 2020 (pismo w załączeniu). Wójt deklarował wtedy, że gotowe są projekty techniczne realizacji odcinków ulicy Kruczej pomiędzy ulicami Bocianią i Żurawią – łącznie ok. 130 mb, które przewidują wydatek na tę inwestycje rzędu do 100 tyś zł.
 
               Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę w/w tematów budżetowych w ramach uchwalania Budżetu Gminnego. Stan nawierzchni niektórych ulic jest opłakany a miejscami bardzo niebezpieczny. Co do ulicy Kruczej, ze względu na jej dotychczasowy gruntowy charakter i znaczny spadek podłużny w stosunku do ulicy Muchomorowej, w czasie ulewnych opadów powstają liczne łachy spływającego piasku na głównej ulicy, co także staje się niebezpieczne szczególnie dla rowerzystów.
 
               Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę w/w palących tematów budżetowych dla naszego osiedla i przychylne stanowisko Rady w tych kwestiach.
 
 
za Zarząd Osiedla Grzybowego
Jarosław Dudkiewicz
Przewodniczący

 

2018

1. 09.01. 2018 Interwencja w sprawie zepsutej lampy przy ul. Maślakowej

2. 08.02.2018  interwencja na wniosek mieszkanki o podjęcie działań w celu uporządkowania oraz przycięcia krzewów i drzew na skwerze znajdującym się pomiędzy ul. Nektarową, Kurkową, Borowikową.

3. 14.02. 2018 złożenia zapytania na wniosek mieszkańca o udzielenie informacji, czy nad przejazdem kolejowym będzie w tym roku wybudowana kładka dla pieszych.Czy obecnie prowadzone są w Gminie na ten temat jakiekolwiek rozmowy, działania?

Odpowiedź: przejście zostanie wykonane w ramach modernizacji torów szlaku Poznań- Piła do końca 2019 roku

5. 16.04. Zapytanie złożone w referacie komunalnym w sprawie możliwości budowy spowalniaczy ul. Przepiórcza/ ul. Jaskółcza

Odpowiedź:
Na tych ulica nie są przewidziane progi zwalniające ze względu na parametry techniczne drogi (odległości od skrzyżowania i duża liczna zjazdów). Uspokojenie ruchu na tych ulicach będzie wyglądało następująco:
– ul. Przepiórcza będzie ul. jednokierunkową (w stronę Jaskółczej)
– ul. Jaskółcza będzie posiadała równorzędne skrzyżowania (pierwszeństw z prawej strony), dodatkowo wzdłuż tej ulicy został wybudowany chodnik.

Jeśli po wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu objętej projektem nadal będzie problem z natężeniem ruchu i prędkościami, możemy przemyśleć wprowadzenie dodatkowy rozwiązań spowalniających.

6. 28.05. 2018 Przekazanie do Referatu komunalnego wniosku odnośnie możliwości uzupełnienia Placu zabaw w obiekty dla starszych dzieci.

7. 11.06. 2018 Interwencja w Referacie komunalnym w sprawie zlecenia podlewania platanów przy ul. Sosnowej i Muchomorowej i choinki na Placu Grzybowym ze względu na utrzymującą się suszę i brak opadów.

8. 05.07.2018 Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska zgłoszono nast. sprawy:

 • bałagan na boisku sportowym, Placu Grzybowym-konieczność częstszego opróżniania koszy na śmieci szczególnie latem
 • uporządkowanie/przycięcie zieleni na osiedlu szczególnie na skrzyżowaniach i przy lampach ze względów bezpieczeństwa
 • konieczność regularnego podlewania podczas suszy młodych drzew platanów przy ul. Sosnowej i Muchomorowej oraz placu zabaw

9. 30.07. 2018 Spotkanie zarządu osiedla: Małgorzata Salwa- Haibach, prof. Tomasz Błaszczyński z wójtem. Poruszono kwestię unieważnionego przez gminę przetargu na przebudowę skrzyżowania Nektarowa/ Obornicka oraz Projektu zmiany organizacji ruchu na osiedlu. wójt wyjaśnił, że zostanie ogłoszony drugi przetarg a brakujące środki dołożone w ramach zmiany uchwały budżetowej na sesji sierpniowej lub w przypadku Projektu zmiany organizacji ruchu wydaniem zarządzenia.

10. 06.08.2018 Wniosek o zmianę mpzp przy ul. Sosnowej

11. 06.08.2018 Zadanie lokalne na 2019 rok

12. 23.09.2018 Wnioski zarządu Osiedla do budżetu gminy na 2019 rok

13. 12.10.2018 Zapytanie odnośnie rozpoczęcia prac- zmiana organizacji ruchu na osiedlu, bez poinformowania zarządu osiedla

https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/wp-content/uploads/2019/04/Zapytanie-dot.-zmiany-organizacji-ruchu-na-osiedlu.odt

14. Pismo Starosty T. Łubińskiego dot. zmian zaprezentowanych przez wójta w listopadowym wyd. Gazety sucholeskiej  w projekcie stałej organizacji ruchu pn. ” Gmina Suchy Las, Złotniki  (Os. Grzybowe), Jelonek”   Pismo Starosty

15. 04.12.2018 Interwencja u wójta M. Bulińskiego i w Referacie Komunalnym w sprawie: połamanych drzew w lasku przy osiedlu, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, uzupełnienia woreczków przy koszach na psie odchody, remont pokryw od kanalizacji w ciągu ul. Muchomorowej.  Nadleśnictwo podjęło prace porządkowe, drzewa zostały usunięte, woreczki uzupełnione, prace remontowe zlecone do wykonania ZGK.

2017

1. 10.03.2017 Do Rady Sołeckiej Wsi Jelonek Odpowiedź Zarządu Os. Grzybowego

2. 26.06.2017 Pismo do wójta- odpowiedź na pismo ze Starostwa Odpowiedź Zarządu Osiedla

3. 27.07.2017 Pismo do wójta w sprawie powiększenia świetlicy osiedlowej pismo

4. 29.09.2017 Wnioski Zarządu Osiedla do budżetu gminy na 2018 r. pismo

2016

1. Pismo do wójta w spr. likwidacji linii autobusowej Autobus- zarząd, opinia Komisji komunalnej przy Zarządzie Osiedla Autobus – odpowiedź komisji komunalnej Osiedla Grzybowego (1)

2. 06.04.2016 Uwagi do Projektu zmiany org. ruchu na os. Grzybowym

3. 16.08.2016  Do Wójta Prośba o udzielenie informacji

Odpowiedź:Odpowiedź Wójta

4. 03.09.2016 Zapytanie do Wójta Budowa Kruczej

5. 06.09.2016 Pismo do Wójta zadanie-lokalne-2017

6. 14.09.2016 wnioski-zarzadu-osiedla-do-budzetu-2017

7. 25.10.2016 uwagi-do-projektu-ogr-ruchu-na-os-grzybowym-25-10-2016

8. 11.11.2016 Opinia Zarządu Osiedla w spr. Wniosku Firmy VastBouw do Komisji Finansowo- Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego vast-bouwnzlotniki-1a-2

2015

1. 15.06.2015 Uwagi do projektu zmiany Planu Złotniki Osiedle

2. 24.06.2015 Wniosek zarządu osiedla do wójta w spr. przebudowy skrzyżowania Nektarowa/ Obornicka Wniosek skrzyżowanie Obornicka-Nektarowa

Odpowiedź: na wniosek załącznik graficzny: projekt

Odpowiedź na uwagi zarządu do projektu skrzyżowania: Pismo

3. 30.06.2015 Propozycje zadania lokalnego na 2016 rok Do Wójta – zadanie lokalne na 2016 r

4. 15.09.2015 Zarząd Osiedla Wnioski do budżetu na 2016 r.

5. 15.09.2015 Wniosek do budżetu M. Salwa-Haibach Wniosek do budżetu 2016 o budowę łącznika nad ul. Obornickią

6. 15.09.2015 Wniosek do budżetu M. Salwa-Haibach Wniosek do budżetu 2016 o wprowadzenie autobusu szkolnego oraz umożliwienie pobytu w świetlicy szkolej dzieci klas 4-6

7. Interwencja w spr. uporządkowania zieleni na Placu zabaw

8. 16.09 2015 Spotkanie z Wójtem członka Zarządu Osiedla Grzybowego: J. Dudkiewicz i członka Komisji Konunalnej: R. Przybyła, w sprawie przesłanego przez gminę projektu przebudowy skrzyżowania Nektarowa/ Obornicka

8. Interwencja na wniosek mieszkańca o przejście dla pieszych na wys. sklepu ” Żabka” na ul. Nektarowej i naprawę słupka przy spowalniaczu na ul. Sosnowej

9. 21.09.2015 Interwencja w spr. zabezpieczenia i naprawy urządzenia na Placu zabaw.

10. 29.12.2015 Pismo- wytyczne dot. Koncepcji zmiany org. ruchu dla Suchego Lasu, Jelonka, Os. Grzybowego Pismo 29.12.2015 zmiana org. ruchu

11. Pismo do wójta: opinia w spr.trasy  linii autobusowej i likwidacji linii nr 901

17.02.2016 Autobus – odpowiedź komisji komunalnej Osiedla Grzybowego (1), 21.02.2016 Autobus- zarząd

2014

1. 16.01.2014 Pismo do Wójta w spr. świetlicy osiedlowej

2. 30.01.2014 Opinia Zarządu Osiedla do mpzp dla dz. nr 859

3. W dniu 04.02.2014 M. Salwa-Haibach i K. Gorczyński  przekazali Wójtowi Pismo Pismo Zarządu do Wójta w spr. lokalizacji przystanku PKPi odbyli w tej sprawie spotkanie z Wójtem p. G. Wojterą. Podczas spotkania przedstawili stanowisko zarządu osiedla w spr.  projektu lokalizacji przystanku PKP na os. Grzybowym w ramach Projektu Master Plan Kolei Metropolitalnej. Stanowisko jest jasne, preferujemy lokalizację przystanku PKP i parkingu „park and ride” po drugiej stronie ul. Złotnickiej przy NTPP.

Odpowiedź:

4. 15.04.2014 Pismo do Aquanetu

Odpowiedź:

5. 03.06.2014 Pismo do Wójta Wsparcie dla ” Projektu sportowego”

Odpowiedź:

6. 23.06.2014 Pismo  Do Wójta w spr. progu zwalniającego

Odpowiedź:

7. 23.06.2014 Pismo Do Wójta w spr. wyn.badania ruchu

8. 26.06.2014 Pismo w spr. koszy na śmieci na Placu Grzybowym

9. 30.06.2014 Pismo Zarządów Osiedli do Wójta Gminy w spr. organizacji i uspokojenia ruchu w Suchym Lesie i Złotnikach

10. 01.07.2014 Pismo do Wójta w spr. realizacji Wariantu IIA Projektu uspokojenia ruchu na os. Grzybowym

Odpowiedź:

11. 28.09.2014 Wnioski do budżetu Gminy na 2015 r. pobierz

12. 07.12.2014 Pismo zarządu do WiOŚ dot. opracowania wyników pomiaru hałasu WioŚ

2013

1. 12.01.2013 Uwagi Zarządu Osiedla do II wyłożenia Projektu zmiany Studium o kierunkach rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las I-Uwagi-do-Studium-Zarząd-Osiedla-GrzybowegoII Uwagi do Studium Zarząd Osiedla Grzybowego

2. 27.02.2013 W związku z Uchwałą Nr 4 Zebrania Osiedlowego Mieszkańców Zarząd złożył do Wójta Wniosek o zamknięcie osiedlaWniosek o zamknięcie osiedla

3. 06.03.2013 Pismo do Wójta w spr. zamknięcia „dzikiego” wyjazdu z os. Grzybowego.

4. 11.03.2013 Pismo Zarządu do Wójta w spr. realizacji Priorytetu lokalnego na 2012 r.” Projektu możliwości uspokojenia ruchu na Os. Grzybowym” pobierz

5. W piątek 22 marca 2013 r. o godz. 11.00, z inicjatywy Zarządu Osiedla i Komisji Komunalnej ( Małgorzata Salwa- Haibach, Rafał Przybył, Włodzimierz Majewski) odbyło się spotkanie z p. Wójtem Grzegorzem Wojterą. Spotkanie dotyczyło opinii zarządu osiedla nt. wstępnych materiałów do Koncepcji Projektu uspokojenia ruchu dla os. Grzybowego oraz pism, które zarząd w ost. czasie skierował do p. Wójta.

6. 13.05.2013 Zarząd przesłał do firmy DHV oraz do p. Kacpra Tymka  ( prowadzi w Urzędzie Gminy naszą sprawę Priorytetu ” Projekt uspokojenia ruchu..” stanowisko , że nie zgłasza dod. uwag do Projektu i akceptuje wyłącznie Wariant IIa bez konieczności realizacji zaproponowanych elementów uspokojenia ruchu.

7. 15.05.2013 Spotkanie i Pismo do Wójta o podjęcie rozmów w spr. wynajęcia  lokalu przy Pl. Grzybowym na cele związane z działalnością zarządu oraz osiedlową świetlicę pobierz

8. 11.06.2013 Monit skierowany do p. Macieja Przybylskiego z Urzędu Gminy oraz wiadomosci Wójta, w sprawie podjęcia prac dot. realizacji Priorytetu lokalnego na 2013 r. ” Rozbudowa mionitoringu”.

9. 13.06.2013 Interwencja w Dziale Komunalnym dot. dokończenia prac związanych z podłączeniem podświetlenia tablicy informacyjnej na Placu Grzybowym, uzupełnienia nasadzeń na Placu oraz powiększenia pow. biologicznie czynnej przy świerku oraz wykonanie obrzeża.

10. 01.07.2013 II Wniosek do Wójta Gminy o realizację Uchwały Zebrania Osiedlowego Mieszkańców pobierz

11. 16.07.2013 Uwagi do mpzp dla os. Grzybowego dz. nr 859  pobierz

12. 22.07.2013 Odbyło się spotkanie z Wójtem ( M. Salwa-Haibach, R. Przybył, T. Błaszczyński) w sprawie podjęcia formalnych działań przez Wójta w sprawie realizacji Wariantu IIa Projektu uspojkojenia ruchu na os. Grzybowym, Wójt wystosował w w/w sprawie pismo do Starosty.

13. 04.09.2013 Spotkanie z Wójtem ( R. Przybył i T. Błaszczyński) i omówienie przychylnej odpowiedzi Starosty w spr. wniosku o zakmiecie osiedla. Starosta prosi o wykonanie poszerzonej analizy ruchu i wpływu ew. zamknięcia na ruch samochodowy i pieszy w związku z planowanym przystankiem PKP przy NTPP.

14. Monit w sprawie braku realizacji, niedotrzymywania terminów i informacji dot. realizacji ” Priorytetu lokalnego na 2013 r. Rozbudowa monitoringu na os. Grzybowym” do  M. Przybylskiego Urząd Gminy.

15. 15.09.2013 Wnioski do budżetu Gminy na 2014 r.Wnioski-2014

16. 03.10.2013 Pismo zarządu osiedla do Komendanta Policji w Suchym Lesie Pismo do Komendanta Policji

17. 02.12.2013 Opinia zarządu Osiedla od projektu zmiany mpzp.

18. 03.10.2013 Pismo zarządu osiedla do Wójta w spr. monitoringu pobierz

19. 02.12.2013 Opinia zarządu Osiedla od projektu zmiany mpzp.

2012

1. W związku z faktem, że Zarząd Osiedla nie jest prawnie umocowany, a co za tym idzie nie może być w postępowaniach administracyjnych uznany za stronę postępowania, zarząd osiedla przy 6 głosach członków zarządu, którzy opowiedzieli się za tą inicjatywą i 1 głosem przeciwko,  wystosował pismo do organizacji społeczno- ekologicznej „My Poznaniacy”, aby Stowarzyszenie  w naszym mieszkańców imieniu przystąpiło jako strona do postępowania administracyjnego, ponieważ Firma Nickel Invest Nr 6 Sp. z o.o. ( w związku z uchwaloną 25 sierpnia zmianą planu zagospodarowania przestrzennego ) 2 stycznia 2012 r. wystąpiła do Wójta Gminy Suchy Las o wydanie środowiskowych uwarunkowań dot. planowanej inwestycji typu „Dom i Ogród”.

Planowana inwestycja jest tzw. inwestycją  stale negatywnie  oddziałującą na środowisko, na terenie nieadekwatnie skomunikowanym dla obsługi obiektu wielkopowierzchniowego, który sąsiaduje bezpośrednio  z osiedlem mieszkaniowym domów jednorodzinnych.

Stowarzyszenie ” My Poznaniacy” pozytywnie odpowiedziało na nasz apel i wystosowało do Wójta Gminy Suchy Las stosowne pismo.Uznanie za strone post. srodowisk. Nickel supermarket[1] i przystąpiło do postępowania.

2. 16.02.2012 Pismo do Wójta w sprawie działki nr 513 na os. Grzybowym ( teren starego Placu zabaw), propozycja wykupu przedmiotowej działki od Uniwersytetu Przyrodniczego na cele związane z działalnością zarządu osiedla i propozycja wybudowania ” osiedlowej świetlicy”, która służyłaby lokalnej społeczności.

Odpowiedź: W planie zagospodarownia teren przeznaczony jest na zieleń parkową, stąd też budowa na tym terenie osiedlowej świetlicy nie jest możliwa.

3. 23.02.2012 Pismo do Wójta, odpowiedź zarządu na  wyjaśnienia odnośnie  osiedlowego monitoringu.

4. 04.04.2012 Pismo do Wójta z zapytaniem, czy proponowane przez zarząd inwestycje znalazły uwzględnione w gminnym budżecie na 2012  r.

5. 24.04.2012 Pismo zarządu do Wójta w sprawie wyznaczenia 1 miejsca targowego na stragan owocowo- warzywny na Placu Grzybowym

Miejsce zostało wyznaczone- stoisko funkcjonuje.

6. 07.05.2012 Podziękowanie dla Pana Leszka Majchrzaka za wydrukowanie plakatów na „Akcję sprzątania osiedla i lasu”

7. 15.05.2012 Pismo do Wójta w sprawie zamknięcia dojazdu do zbiornika retencyjnegoPismo

8. Zestawienie kosztow dalszej rozbudowy monitoringu- przygotowal W. MajewskiZestawienie

9. 22.05.2012 uczestnictwo w posiedzeniu Komisji Przadku, Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska- tematem było m.in. przedstawienie aktualnych problemów dotyczacych porządku i bezpieczeństwa na Os. Grzybowym

10. 28.05.2012 Pismo do Zarządu Dróg Powiatowych  Pismo

11. 18.06.2012 Pismo do Wójta w sprawie funkcjonowania monitoringu Pismo

12. 18.06.2012 Pismo do Wójta w sprawie nieuporządkowanej zieleni Zieleń na Grzybowym

13. 19.06.2012 Uwagi zarządu osiedla do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las”.

Uwagi do STUDIUM cz.1Uwagi do STUDIUM cz.2

14. 10.07.2012 Pismo do Wójta- wniosek w sprawie budowy ekranu dźwiękochłonnego w związku z planowana modernizacją linii kolejowej nr 354 Poznań- Piła. Modernizacja wiąże się z wzrostem szybkości przejeżdżających pociagów, w tej chwili max. 40 km/ h , po modernizacji 120 km/h, co spowoduje znaczny wzrost hałasu.

Odpowiedź:

15. Zapytanie do Wójta w związku z informacją o wykupie przez Gminę Suchy Las działki i przebudowy ul. Sosnowej- poszerzenie na odcinku od ul. Jaskółczej do ul. Złotnickiej.

Odpowiedź :

16. 1 sierpnia godz. 10.00 odbyło się spotkanie zarządu osiedla: Małgorzaty Salwa-Haibach. Włodzimierza Majewskiego i Rafała Ptrzybyła z Wójtem Gminy Grzegorzem Wojterą. Na spotkaniu p. Wójt wyjaśnił, że poprzez „poszerzenie Sosnowej” rozumie wykup prawego pasa zieleni przy Sosnowej, na odcinku od ul. Jaskółczej do ul. Złotnickiej od osoby prywatnej, w celu umożliwienia właścicielom znajdujących się tam posesji uregulowania kwestii właścicielskich i prawnych związanych z wjazdami do posesji od ul. Sosnowej.

17. Zarząd Osiedla skierował do Wójta Gminy „Wnioski do budżetu Gminy na 2013 r. „, opracowane przez Zarząd Osiedla Grzybowego i mieszkańców na  Zebraniu Osiedlowym Mieszkańców.

Wnioski do budżetu 2013

18. 12 listopada 2012 r. o godz. 15.00 odbyło się spotkanie zarządu osiedla: Małgorzaty Salwa-Haibach i Włodzimierza Majewskiego z Wójtem Gminy p. Grzegorzem Wojterą w spr. braku realizacji przez Gminę Priorytetu lokalnego na 2012 r. ” Projekt możliwości uspokojenia ruchu na os. Grzybowym” ze względu na opieszałość i brak realizacji zadania, zarząd ponownie przedstawił koncepcję zamknięcia osiedla od strony ul. Złotnickiej. Zarząd wystosuje do Wójta, zgodnie z Uchwałą nr4  Zebrania Osiedlowego Mieszkanców wniosek w tej sprawie.

W sprawie realizacji „Priorytetu” p. Wójt podejmie stosowne starania.

19. 03.12.2012 Małgorzata Salwa-Haibach i Grażyna Błaszczynska wzięły udział w II debacie publicznej nt. Studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchy Las. W spotkaniu oprócz projektanta Studium i kierownik pracowni urbanistycznej Urzędu Gminy Małgorzaty Ratajczak udział wzięli przedstawiciele Suchego Lasu, Biedruska i Golęczewa.

Zarówno w I jak i II debacie dot. wyłożenia projektu Studium radni gminy udzału nie wzięli.

20. 07.12.2012 Interwencja w ZGK w sprawie odśnieżania i posypywania ulic osiedlowych, ze względu na oblodzenie nawierzchni.

21. 10.12.2012 Pismo do Wójta, opinia Zarządu osiedla i Komisji komunalnej w spr. Strategii rozwoju gminy na lata 2012-2022  Opinia Komisji Komunlanej STRATEGIA-opinia

22. 17.12.2012 Pismo do Wójta w sprawie monitoringu osiedlowego

23. 18.12.2012 Wniosek do Wójta o przesunięcie środków budżetowych zaoszczędzonych w 2012 r. na 2013 r.

2011

1. 28.03.2011 Wniosek Zarządu do Wójta w sprawie dodatkowego oznakowania pasami przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej na wysokości pętli autobusowej.

Odpowiedź: 04.2011– Służby drogowe wykonały oznakowanie pasami przejścia dla pieszych przy ul. Sosnowej

2. 08.04.2011 Wniosek Zarządu do Wójta w sprawie usunięcia zalegającej wody w zbiorniku retencyjmym i przeprowadzenie oprysku na komary i meszki w rejonie zbiornika.

Odpowiedź: 29.04.2011 oprysk w rejonie zbiornika retencyjnego, w rejonie ul. Borówkowej, został wykonany,  nie ma niestety możliwości wypompowania wody oraz zastosowania środka komarobójczego zwalczającego larwy komarów bezpośrednio w wodzie ze względu na występowanie w/w zbiornikach gatunków objętych ochroną prawną ( żaba wodna).

3. 09.05.2011 Pismo zarządu do Wójta w sprawie uwag do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

4. 26.05.2011 Petycja Zarządu Osiedla Grzybowego i Mieszkanców Gminy do Rady Gminy Suchy Las o utrzymanie obowiązujacego Planu zagospodarownia przestrzennego- teren NTPP  PETYCJA

Brak wsparcia osiedlowych radnych- radni  os. Grzybowego odmówili podpisania Petycji.

Brak odpowiedzi ze strony Rady Gminy Suchy Las.

5. 10.06.2011 Zapytanie do Wójta w sprawie możliwości zagospodarowania polany przy rondzie Muchomorowa- Nektarowa- Szkółkarska na tzw. „Piknikową polanę”.

Odpowiedź: Gmina Suchy Las nie jest właścicielem tego terenu lecz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i należy wystąpić o zgodę na wykorzystanie tego terenu do właściciela nieruchomości.

6. 10.06.2011 Pismo do Wójta- Zapytanie odnośnie niezagospodarowanego terenu u zbiegu ulic Muchomorowa- Jaskółcza- Słowicza.

Odpowiedź: Właścicielem ternu jest Uniwersytet Przyrodniczy, który odpowiada za porządek na tym terenie, działka w planie zagospodarownia przestrzennego przeznaczona jest na zieleń parkową i nie przewiduje się zmiany przeznaczenia dla tego terenu.

7. 10.06.2011 Pismo do Wójta w sprawie zaśmiecania lasku przy Osiedlu Grzybowym, prośba o wystąpienie do Nadleśnictwa Łopuchowo o wysprzątanie tego terenu.

Odpowiedź: Do lasu nie wolno wyrzucać rzadnych odpadów zarówno organicznych jak i nieorganiczych, wyrzucanie odpadów w miejsca nieprzeznaczone jest wykroczeniem za które grozi kara grzywny, do utrzymania porządku na terenie nieruchomości obowiązany jest jej właściciel, w tym przypadku Nadleśnictwo Łopuchówko, sugstie odnośnie kwestii porządku zostaną przekazane do w/w..

8. 10.06.2011 Pismo do Wójta w sprawie zwiększenia na osiedlu liczby koszy na śmieci.

9. 10.06.2011 Pismo do Wójta w sprawie przekazania Zarządowi Osiedla akcesoriów związanych z akcją ” Sprzątaj po swoim psie”, koszy i worków.

Odpowiedź: Gmina w ramach dostępnych środków zamówiła dystrybutory uliczne do pobierania torebek na nieczystości po psach. Na osiedlu Grzybowym zostaną umieszczone dwa takie dystrybutory, jeżeli  ” zdadzą egzamin” zakupione zostaną następne.

10. 13.06.2011 Pismo do Wójta w sprawie uzupełnienia brakującego odcinka chodnika od ul. Sosnowej nr 105 do ul. Pawiej.

Odpowiedź: wniosek zarządu osiedla zostanie przedstawiony komisji budżetowej w celu przyznania środków finansowych na 2012 rok.

11. 14.06.2011 Pismo do Wójta – zapytanie, kto z ramienia Gminy jest odpowiedzialny za stan placu zabaw i boisko na osiedlu, ponieważ  obiekty wyglądają na zaniedbane, posadzone drzewka i wysiana trawa uschły, brak w pobliżu mediów: wody i prądu , wniosek o likwidację tych braków.

12. 17.06.2011 Pismo do Wójta z prośbą o weryfikację wydanych przez Urząd ” Zezwoleń na poruszanie się po drogach gminnych samochodów pow. 3,5t”, z obserwcji mieszkańców wynika, że firmy, które już zakończyły inwestycje nadal wykorzystują te zezwolenia do przejazdu osiedlowymi drogami, które nie są przystosowane do takich obciążeń, co powoduje dewastację osiedlowych dróg.

Odpowiedź: Urząd zwróci się do odpowiednich służb o częstszą kontrolę pojazdów i posiadanych przez nich zezwoleń. Na Osiedlu Grzybowym prowadzonych jest w ostatnim czasie sporo inwestycji budowlanych przez developerów oraz przyszłych mieszkańców, co zwiększa ruch pojazdów dostawczych i maszyn budowlanych.

13. 28.06.2011 Pismo do Wójta, wniosek o wysprzątanie terenu wokół Placu Sokoła.

Odpowiedź: Posprzątanie terenu ( koszenie i wywóz śmieci) zostało zlecone, zakończenie prac do 15.07.2011.

14. 07.07.2011 Zapytanie do Wójta o terminy zakończenia realizacji inwestycji: remont/ przebudowa ul. Szkółkarska, budowa zbiornika retencyjnego na terenie Osiedla Grzybowego, remont/ przebudowa ul. Złotnicka, budowa kanalizacji teletechnicznej ( sieć światłowodowa) na terenie naszego osiedla.

Odpowiedź: terminy ukończenia inwestycji

 • budowa zbiornika retencyjnego z Złotnikach 31 sierpnia 2o11 r.,
 • przebudowa drogi powiatowej ul. Złotnicka 30 września 2011 r.,
 • budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy I etap 30 czerwca 2011 r.,
 • przebudowa ul. Szkółkarskiej- 11 lipca 2011 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która zawiera rygor natychmiastowej wykonalności, w związku z powyższym zostaje wszczęta procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy robót.

15. 07.07.2011 Wniosek do Wójta o prawidłowe oznakowanie dróg osiedlowych- uzupełnienie znaków drogowych.

16. 07.07.2011 Prośba do Wójta o umieszczenie na polanie pod lasem, u zbiegu Mychomorowej i Nektarowej, tablic informacyjnych o zakazie wyrzucania śmieci.

Odpowiedź: w budżecie na 2011 r. nie ma środków na umieszczenie tablic informujących o wyrzucaniu śmieci do lasu, w zwiazku z powyższym zakup i montaż tablic został przekazany jako wniosek do budżetu na rok 2012.

17. 14.07.2011 Pismo do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o wyrażenie zgody na urządzenie na polanie u zbiegu Muchomorowej i Nektarowej ” Piknikowej polany”.

Odpowiedź: Uniwersytet Przyrodniczy nie wyraził zgody.

18. 01.08.2011 Prezentacja  w sprawie Projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy ulicami Obornicka, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, zaprezentowana na Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego PREZENTACJA

19. 11.08.2011 Pismo do Wójta Gminy dot. zlecenia uporządkowania Placu Grzybowego, w szczególności uporządkowania zieleni, likwidacji chwastów zarastających klomby i drzewka oraz naprawy uszkodzonego pozbruku.

20. 11.08.2011 Pismo- zapytanie do Gminnego Centrum Informatycznego dot. odbioru kanalizacji technicznej, czy został dokonany odbór końcowy prac związanych z budową kanalizacji teletechnicznej na terenie naszego osiedla i zapytanie odnośnie postępu prac GCI przy realizacji ” Priorytetu lokalnego na 2011 r.”.

21. 17.08.2011 Pismo- podziękowanie dla Pana Tadeusza Andrzejaka Prezesa firmy POZBUD T&R S.A. ze Słonawy za wykonanie osłony figury Matki Bożej na naszym osiedlu  przy ul. Muchomorowej.

22. 12.09.2011 Pismo zarządu osiedla do Wojewody w związku z podjętą w dniu 25 sierpnia 2011 roku przez Radę Gminy Suchy Las Uchwałą nr XI/87/11 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13 i ul. Łagiewnicką. Przedmiotowa uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), dalej upzp, co winno skutkować stwierdzeniem jej nieważności na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

23. 15.09.2011 Pismo do Wójta- Wnioski Zarządu Osiedla Grzybowego do budżetu Gminy Suchy Las na rok 2012.

24. 15.09.2011 Pismo zarządu osiedlowego i mieszkańców gminy do Wojewody Pismo do Wojewody

Dotyczy: kontroli uchwały nr XI/87/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy ul. Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewidencyjny 276/13 i ul. Łagiewnicką w trybie art. 20 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Odpowiedź: Wojewoda nie dopatrzył się uchybień, Uchwała została skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Od decyzji Wojewody przysługuje możliwość zaskarżenia do Sądu Administracyjnego po ukazaniu się Uchwały w Dzienniku.

25. 12.09.2011 Pismo do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego dot. zbycia działek na terenie Osiedla Grzybowego.

26. 20.09.2011 Pismo do Wójta z pytaniem o realizację brakującego odcinka chodnika przy ul. Nektarowej na odcinku pomiędzy Szkoloną i Powstańców Wlkp. a ul. Obornicką.

Odpowiedź: realizacja zadania w 2012 r.

27. 20.09.2011 Pismo do Wójta z prośbą o zlecenie oprysków na terenie nowego zbiornika retencyjnego w zwązku z plagą komarów.

Odpowiedź: zlecono oprysk

28. 20.09.2011 Pismo do Wójta: Opinia Zarządu Osiedla Grzybowego do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las”.uwagi do studium grzybowe

29. 28.11.2011 Pismo do Wójta w spr. monitoringu Monitoring

30. 04.10 2011 Pismo do Wójta w sprawie uprzątnięcia pozostałej po koszeniu trawy. Koszenie zostało przeprowadzone przed miesiącem i dotychczas nie uprzątnięto zalegającej trawy.

Skoszone zielsko nie zostało usunięte i rozpoczął się proces jego rozkładu.

31. 03.10.2011 Pismo do Wójta: 17 uwag w  sprawie usterek wybudowanej kanalizacji technicznej dla budowy sieci swiatłowodowej, wraz ze zdjęciami ilustrującymi usterki na płycie CD: dziury, zpadnięta kostka brukowa, zbyt wysoko posadowione studzienki.

32. 03.10.2011 Pismo do Wójta w sprawie zorganizowania w trybie pilnym spotkania: Wójta, zarządu osiedla oraz prezesa GCI w związku  z brakiem realizacji przez GCI Sp. z o.o. Priorytetu lokalnego na 2011 r.- rozbudowa minitoringu na Os. Grzybowym.

Odpowiedź: Spotkanie odbyło się 12.10.2011 Relacja ze spotkania w Urzędzie Gminy

33. 10.10.2011 Korespondencja do Wójta oraz Referatu Ochrony Środowiska: Uwagi odnośnie realizacji Priorytetu lokalnego na 2011 rok – aranżacja zieleni na Placu Grzybowym.

Do Wójta w sprawie realizacji Priorytetu

Priorytet lokalny Aranżacja zieleni na Placu Grzybowym

34. 09.11.2011 Pismo Zarządu do Wójta odnośnie monitoringu na Os. Grzybowym i działania gminnej spółki GCI w tym zakresie. Pismo do Wójta.

1 luty odpowiedź dot. wykonania monitoringu na terenie Osiedla Grzybowego.

Mimo licznych monitów w tej sprawie brak odpowiedzi!

35. 28.12.2011 Pismo do Przewodniczącego Rady Gminy Jarosława Ankiewicza w sprawie niedopełnienia obowiązków przez Wójta.

Pismo do Przewodniczącego Rady Gminy