Protokół IX 2010

PROTOKÓŁ
Zebrania Osiedlowego Mieszkańców Osiedla Grzybowego
29 września 2010 roku

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania
3. Stwierdzenie prawomocności obrad
4. Przyjęcie porządku zebrania
5. Podjęcie uchwały ws. priorytetu lokalnego na 2011 rok:
– Aranżacja zieleni na Placu Grzybowym
– rozbudowa systemu monitoringu na Osiedlu
6. Sprawa związana z planowaną budową marketu przy ulicach Sosnowej i Nektarowej
7. Dyskusja nt. zwiększającego się ruchu samochodowego i związanych z tym zagrożeń bezpieczeństwa dla mieszkańców osiedla w związku z planami rozbudowy nowych inwestycji na terenie Nickel Technology Park.
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zamknięcie zebrania

Ad.1 Przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego Krzysztof Gorczyński otworzył Zebranie Mieszkańców Osiedla Grzybowego w dniu 29 września 2010r. o godz. 19.30
w Sali multimedialnej w Gimnazjum w Suchym Lesie.
Ad.2 Wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Pan Krzysztof Gorczyński.
Ad.3 Przewodniczący zebrania stwierdził prawomocność obrad.
Ad.4 Jednogłośnie przyjęto porządek zebrania.
Ad.5 Mieszkańcy – uczestnicy zebrania, po wyjaśnieniu szczegółów dot. kwestii monitoringu – systemu monitoringu oraz lokalizacji kamer – w jawnym głosowaniu – jednogłośnie zatwierdzili zadania priorytetu lokalnego na 2011 rok.
Ad. 6 Przewodniczący zebrania poinformował o wpłynięciu do UG w Suchym Lesie
w dniu dzisiejszym tj. 29.09.2010 wniosku od właściciela działki pomiędzy
ul. Sosnową/Nektarową dot. zmiany warunków zabudowy tejże działki – na działkę mieszkaniową. Dodatkowo potwierdził to właściciel działki i wyjaśnił, że wycofał się z pierwotnej koncepcji przeznaczenia jej pod budowę marketu. W związku z powyższym mieszkańcy zostali poinformowani, iż na tejże działce nie powstanie market.
Ad7. Przewodniczący zebrania naświetlił kwestie związane z planowanymi inwestycjami na terenie Nickel Technology Park i związane z tym zagrożenia bezpieczeństwa
i nasilenia ruchu samochodowego na terenie Osiedla – w szczególności przy ulicach Sosnowej i Muchomorowej. Mieszkańcy protestowali przeciwko zwiększającemu się ruchowi samochodowemu, zagrożeniom bezpieczeństwa dla mieszkańców oraz zdecydowanie pogarszających się warunków mieszkaniowych wskutek powstających inwestycji na teranie NTP przyległym do ul. Złotnickiej. Stwierdzono, iż powstające inwestycje, nie mogą wpływać negatywnie na warunki związane z funkcjonowaniem Osiedla.
Jednogłośnie stwierdzono, iż należy ograniczyć możliwość ruchu – dojazdu/zjazdu przez Osiedle Grzybowe.
Propozycje sąsiadów mające powstrzymać pogarszanie się warunków komunikacyjnych, mieszkalnych i wzmóc bezpieczeństwo na Osiedlu:
– Wprowadzenie dróg jednokierunkowych oraz wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów ciężarowych.
– Zamontowanie na drogach Sosnowej i Muchomorowej – maksymalnie zagęszczonych – progów sinusoidalnych oraz zamontowanie na skrzyżowaniach wyniesionych tarczy. Spowoduje to konieczność jazdy z ograniczeniem prędkości do 30 km./h. Przykłady takich rozwiązań, z sukcesem, zastosowano na Podolanch oraz na ul. Czekoladowej
we Wrocławiu.
– Zmianę statusu ulic Sosnowej i Muchomorowej poprzez oznakowanie osiedla jako „strefy zamieszkania”, co ograniczy ruch tranzytowy pojazdów oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Dodatkowo – ustawienie odpowiednich znaków i ich egzekwowanie. Mieszkanka osiedla, zorientowana w temacie możliwości zmian statusu ulic poinformowała, iż takie zmiany są możliwe, gdyż drogi te leżą w gestii Gminy.
– Propozycja złożenia do Wójta wniosku o uruchomienie/otwarcie innych dróg dojazdowych na teren NTP, zmiana układu komunikacyjnego dojazdu do NTP (uniemożliwienie wjazdu z/przez Osiedle Grzybowe).
Przewodniczący zebrania wyjaśnił, iż na ostatnim zebraniu Wójt poinformował,
iż ewentualne powstanie innych dróg dojazdowych byłoby do rozważenia kiedy droga Złotnicka stanie się drogą Gminną.
– Radny Andrzej Rakowski zaproponował dodatkowo złożenie wniosku do Wójta w sprawie wynajęcia odpowiedniej firmy w celu kompleksowego opracowania ruchu
na całym osiedlu. Koncepcja ma zawierać ograniczenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa związanego z nasilającym się ruchem na Osiedlu, w szczególności na ul. Sosnowej i Muchomorowej.
– Przewodniczący Zarządu Osiedla w Suchym Lesie, Pan Krzysztof Pilas poinformował o podobnych problemach dot. ruchu na Osiedlu Suchy Las. Zaproponował zorganizowanie wspólnej dla obu osiedli debaty na temat bezpieczeństwa ruchu
z udziałem Wójta. Zaproponował też złożenie wniosków do Wójta w sprawie podjęcia działań dot. ograniczenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa na osiedlach.
Przewodniczący zebrania poinformował, iż Zarząd Osiedla Grzybowego złożył wniosek do budżetu Gminy na 2011 w sprawie opracowania organizacji ruchu na Osiedlu Grzybowym.
– Sąsiadka zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Osiedla aby zorganizował pomiary natężenia ruchu, poziomu hałasu oraz emisji spalin na ul. Sosnowej i Muchomorowej.
Na koniec dyskusji w powyższym temacie ustalono, iż radny Andrzej Rakowski zorganizuje w najbliższym czasie spotkanie z Zarządem NTP. W spotkaniu, z ramienia Osiedla wezmą udział członkowie Zarządu Osiedla oraz chętni mieszkańcy.
Ad. 8
1. Radny Andrzej Rakowski poinformował o otrzymaniu pozytywnej opinii od Wójta w kwestii ponownego kandydowania na radnych w zbliżających się wyborach – Panów Stanisława Wróbla i Andrzeja Rakowskiego.

2. Radny Rakowski poinformował o etapie budowy nowego kompleksu gier i zabaw przy ul. Sosnowej i Podgrzybkowej. Oficjalne otwarcie planowane jest
po zakończeniu prac budowlanych, w szczególności po położeniu chodnika. Ma to nastąpić za ok. miesiąc.

3. Przewodniczący zebrania podniósł kwestię funkcjonowania małego placu zabaw przy ul. Kurkowej/Opieńkowej. Przewodniczący, w oparciu o głosy i wnioski sąsiadów z przyległych posesji, wystąpił o jego likwidację i przeniesienie istniejących tam urządzeń w inne miejsca Gminy, gdyż jak poinformował takie było też zamierzenie
po powstaniu dużego placu zabaw przy ul. Sosnowej. Przewodniczący poinformował, iż Gmina nie zgodzi się utrzymywać dwóch placów zabaw na Osiedlu.

Mieszkańcy przyległych posesji skarżą się na uciążliwości związane z tymże placem od początku jego powstania. Mieszkańcy przyległych posesji (skazani na ciągłe znoszenie uciążliwości tego sąsiedztwa) wskazują, iż w miejscu tym przebywają osoby urządzające imprezy, które piją alkohol i zachowują się głośno używając wulgarnych słów. Dodatkowo dewastują zainstalowane tam urządzenia zabawowe dla dzieci.

Sąsiedzi poinformowali także o licznych aktach wandalizmu na przyległych posesjach oraz konieczności licznych interwencji związanych z tym miejscem – na Policji czy u Straży Gminnej. Mimo licznych interwencji, problem zakłócania ciszy i spokoju a także aktów wandalizmu wciąż istnieje i nasila się. Mieszkanka poinformowała także, że w sytuacji powstania nowego placu zabaw coraz mniej dzieci przebywa
na nim a coraz więcej przebywa na nim osób niepowołanych zakłócających spokój.

Głosy dot. likwidacji starego placu zabaw były podzielone. Mieszkańcy,
w szczególności – rodzice małych dzieci uznali, iż jest to doskonała lokalizacja na miejsce do zabaw dla małych dzieci, bezpieczne dla dzieci – z dala od ruchu samochodowego. Wniskowali o jego pozostawienie. Do opinii za pozostawieniem tego miejsca z przeznaczeniem na plac zabaw przychylili się też mieszkańcy, którzy tworzyli ten placyk – robili nasadzenia krzewów oraz sprzątają go podczas akcji „Sprzątanie lasu i osiedla”. Mieszkańcy, nie chcą być bierni w negatywnej opinii mieszkańców przyległych posesji i zaproponowali zwiększenie patroli Straży/Policji w tymże miejscu, szczególną ochronę tego miejsca, zamontowanie kamery, nękanie
i karanie wandali.

4. Mieszkańcy Osiedla wnioskują o liczniejsze partole (szczególnie wieczorno-nocne patrole piesze) Straży i Policji na Osiedlu, utrzymanie i egzekwowanie porządku i spokoju na Osiedlu. Mieszkańcy wskazali miejsca szczególnie niebezpieczne: Plac zabaw przy Kurkowej/Opieńkowej; zarośnięte krzewami przejście od Nektarowej
do Borowikowej; miejsce pod lasem za figurą Matki Bożej; chodnik przy skrzyżowaniu ul Sosnowej/Nektarowej.

5. Mieszkanka zgłosiła wniosek o zakup i zamontowanie koszy na psie odchody oraz udostępnienie przy koszach woreczków. Zaproponowała także i jest chętna zainicjować akcję „Sprzątaj po swoim psie”.

6. Właściciel budynku przy ul. Nektarowej (róg Sosnowej), na którym jest umieszczony plan Osiedla Grzybowego wystąpił z wnioskiem o przywrócenie oświetlenia tegoż planu. Poinformował, iż bardzo wielu przyjezdnych, nie mogąc odczytać z planu nazw ulic pyta go o drogę. Tych „gości”, którym musi otwierać drzwi, jest sporo, co jest uciążliwe dla niego. Oświetlenie planu zwolniłoby go z funkcji punktu informacyjnego.

7. Przewodniczący zebrania poinformował o planach powstania ‘zieleniaka’ – handlu z namiotu na Placu Grzybowym. Mieszkańcy nie wyrazili sprzeciwu przeciwko takiemu punktowi sprzedaży.

Ad. 9. Przewodniczący zebrania zamknął zebranie o godz. 21.15.

W zebraniu uczestniczyło: 36 osób.
Protokolant Przewodniczący Zebrania
Sylwia Kaczmarek Krzysztof Gorczyński