Protokół VI 2010

PROTOKÓŁ

Zebrania Osiedlowego Mieszkańców Osiedla Grzybowego

23 czerwca 2010r.

 Porządek zebrania:

 Otwarcie zebrania

  1. Wybór przewodniczącego zebrania
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Przyjęcie porządku zebrania
  4. Wystąpienie przedstawiciela GCI Sp. o.o. w Suchym Lesie
  5. Przedstawienie propozycji zadań, które miałyby być wykonane na Osiedlu Grzybowym w ramach „Priorytetu lokalnego” w roku 2011:

– Aranżacja zieleni na Placu Grzybowym

– Rozbudowa systemu monitoringu na Osiedlu

  1. Podjęcie uchwały ws. „Priorytetu lokalnego”
  2. Wolne głosy i wnioski
  3. Zamknięcie zebrania

 Ad.1    Przewodniczący Zarządu Osiedla Grzybowego Krzysztof Gorczyński otworzył Zebranie Mieszkańców Osiedla Grzybowego w dniu 23 czerwca 2010r. o godz.18.00 w sali multimedialnej na terenie Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie.

 Ad.2    Wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Krzysztof Gorczyński

 Ad.3    Przewodniczący zebrania  stwierdził prawomocność obrad.

 Ad.4   Jednogłośnie przyjęto porządek zebrania.

 Ad.5    Prezes GCI Sp. z o.o. w Suchym Lesie, P. Tomasz Sosnowski przekazał informacje
o systemie monitoringu, który będzie zamontowany na Osiedlu Grzybowym w ramach zadania „Priorytet lokalny” na rok 2010. Na pytania mieszkańców P.Sosnowski udzielił dodatkowych wyjaśnień. Zebranie zdecydowało o zainstalowaniu mniejszej ilości kamer, lecz nowocześniejszych, cyfrowych.

 Ad.6    Przewodniczący Zarządu przedstawił propozycje Zarządu odnośnie do zadań, które miałyby być realizowane w ramach „Priorytetu lokalnego” w roku 2011. Są to: aranżacja zieleni na Placu Grzybowym, rozbudowa systemu monitoringu na Osiedlu. Po dyskusji Zebranie, przy jednym głosie wstrzymującym się, przyjęło propozycje przedstawione przez Zarząd Osiedla.

 Ad.7    Wolne głosy:

            – fatalny stan nawierzchni ul. Złotnickiej. Odpowiedź P.Wójta – niebawem rozpocznie się przebudowa tej drogi

            – ul. Kukułcza – nie przewiduje się w najbliższym czasie wykonania twardej nawierzchni, możliwe jest tymczasowe jej utwardzenie

            – ul. Szkółkarska – remont rozpocznie się latem br., termin zakończenia- czerwiec 2011r.

            – sprawa zabezpieczenia placu budowy między ulicami Jaskółcza, Podgrzybkowa, zawiadomienie przyjął Z-ca Komendanta Straży Gminnej

            – kolej lokalna – wyjaśnienia P.Wójta, realizacja w latach 2010-2014

            – renowacja elewacji domów w zabudowie szeregowej – możliwy udział Zarządu Osiedla w rozmowach z sąsiadami

            – P.Tadeusz Szajerka – ZGK poziomie wywożąc śnieg, wywiózł śmieci w rejon zbiornika retencyjnego, firmy budowlane z rejonu ulic Nektarowa, Szkółkarska nie posprzątały lasu w rejonie zbiornika (P.Wójt odnotował)

            – sprawa wycinki drzew przy remontach dróg i ew. dodatkowych nasadzeń drzew na Osiedlu – odp. P.Wójta

            – sprawa warunków zabudowy działki pod obiekt handlowy na ul. Sosnowej, Nektarowej, wyjaśnienia P.Wójta, P.Piotr Koźlicki, właściciel działki przedstawił swoje racje, propozycja P.Wójta – odbędzie się spotkanie w tej sprawie

            – plac zabaw, niebawem rozpocznie się jego budowa, zakończenie koniec sierpnia br.

            – lewoskręt z ul. Obornickiej w Nektarową (od Poznania), rozpoczęcie remontu koniec 2010r.

            – zakończenie oznakowania drogowego Osiedla. P.Wojciech Plewa otrzyma odpowiedź

            – słupy ogłoszeniowe – brak informacji o imprezach gminnych (?)

            – T. Swojenka – plac zabaw przy Kurkowej, w nocy imprezy

            – apel do Straży Gminnej o patrole piesze na Osiedlu,o więcej zaangażowania, o fotoradar na Sosnowej i Muchomorowej

            – problem nieprawidłowego parkowania na Pl. Grzybowym

            – dbanie o czystość na Osiedlu, propozycja sprzątania zanieczyszczeń po psach

            – organizacja ruchu drogowego na Osiedlu w celu jego spowolnienia

            – stary plac zabaw –propozycje aby go nie likwidować po wybudowaniu nowego placu.

Protokołował – Andrzej Rakowski                                      Przewodniczący Zebrania – Krzysztof Gorczyński