Sprawa zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu NTPP

Rada Gminy Suchy Las, uchwałą z dnia 27 września 2007r. (Uchwała nr XIV/108/2007) zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Zarząd Osiedla Grzybowego, w dniu 21 stycznia 2011r. wniósł uwagi do wyłożonego planu. Podniósł trzy zarzuty. Pierwszy – zwrócił uwagę na brak rozpatrzenia wpływu rozbudowy terenu NTPP na zwiększenie (i tak już uciążliwego) ruchu tranzytowego przez nasze osiedle. Drugi zarzut – zezwolenie na sytuowanie na tym terenie zakładów chemicznych o nieograniczonej, w zasadzie, wielkości produkcji. Trzeci zarzut – brak zapewnienia, że wody opadowe z tego terenu nie będą zrzucane do istniejącej już na naszym osiedlu kanalizacji deszczowej.

 Na spotkaniu Zarządu Osiedla z Wójtem naszej Gminy, Panem Grzegorzem Wojterą, które miało miejsce w lutym br., zostały przeanalizowane zgłoszone uwagi. Ustalono, że: 

1. W planie zagospodarowania przestrzennego zamieszczony zostanie zapis zobowiązujący inwestora do wybudowania zjazdu na ulicę Obornicką, po przekwalifikowaniu tej drogi w drogę gminną. Na ulicy Złotnickiej ruch pojazdów zostanie tak zorganizowany, aby zniechęcić kierowców do przejazdu tranzytem przez Osiedle Grzybowe. Poza tym uzyskaliśmy zapewnienie, że w ostateczności, gdy będzie taka konieczność, zjazd i wyjazd z osiedla na ulicę Złotnicką może zostać zamknięty.

 2.  Plan nie będzie zezwalał na prowadzenie produkcji chemicznej, lokalizowanie tego typu zakładów. Dozwolona będzie instalacja do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych z zakazem produkcji przemysłowej, tj. na poziomie badań naukowych, laboratoryjnych.

 3.  Zrzut wód opadowych z terenu NTPP będzie możliwy tylko do zbiornika retencyjnego poprzez budowany obecnie kolektor wzdłuż torów kolejowych. 

Pan Wójt poinformował nas, że projekt planu będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu.