Aktualności

Bilety autobus. – darmowe przejazdy

Tylko do jutra można składać wnioski – darmowe przejazdy dla uczniów podstawówek
Na podstawie Uchwały nr XXI/250/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych na terenie oraz poza terenem gminy Suchy Las, istnieje możliwość przyznania uczniom prawa do bezpłatnych szkolnych biletów sieciowych, uprawniających do poruszania się na terenie gminy Suchy Las i poza nią w ramach aglomeracyjnego systemu transportu publicznego, zarządzanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.
Bilet szkolny (ważny od 1 października do 30 września) aktywowany zostanie w formie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) lub Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej Junior (PEKA Junior). Będzie obowiązywał na obszarze stref biletowych A+B+C+D.
UWAGA: Uprawnionymi do biletów są uczniowie szkół podstawowych zamieszkali na terenie gminy, których rodzice lub prawni opiekunowie wskazują, że adresem ich miejsca zamieszkania do celów rocznego rozliczenia podatku dochodowego, jest gmina Suchy Las.
W celu aktywacji bezpłatnego biletu szkolnego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Suchy Las konieczne jest złożenie w placówce oświatowej, do której uczeń uczęszcza:
– imiennej karty PEKA lub karty PEKA Junior, której posiadaczem jest Uczeń, w terminie od rozpoczęcia roku szkolnego do 17 września każdego roku kalendarzowego w okresie pracy sekretariatów wszystkich placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Suchy Las.
W celu aktywacji bezpłatnego biletu szkolnego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych poza terenem gminy Suchy Las (objętych aglomeracyjnym systemem transportu publicznego) konieczne jest złożenie w Urzędzie Gminy Suchy Las:
– imiennej karty PEKA lub karty PEKA Junior, której posiadaczem jest uczeń w terminie od rozpoczęcia roku szkolnego do 17 września każdego roku kalendarzowego w okresie pracy Urzędu Gminy Suchy Las.
Zachęcamy do jak najszybszego składania wniosku o wydanie karty PEKA lub PEKA Junior. Karty PEKA złożone w placówkach oświatowych lub w Urzędzie Gminy Suchy Las po terminie 17 września nie zostaną uwzględnione.

Zebranie Mieszkańców – protokół z 13.09.2021

 Protokół z Zebrania Mieszkańców –

poniedziałek 13 września 2021 godz. 20.00;

plenerowo przed osiedlową świetlicą

na placu Grzybowym 16

 (na podst. rozdz.4 par. 12 Statutu Osiedla – uchwała nr XXV/211/2008 z 25.09.2008 z późniejszymi zmianami)

1/ Wybór przewodniczącego zebrania, powitanie

         – na zebranie przybył także Wójt Grzegorz Wojtera

– dokonano wyboru przez aklamację, bez zgłoszenia innej propozycji, przewodniczącego zarządu osiedla – J.D.;

– przypomniano o możliwości dokonania spisu powszechnego w czasie zebrania (obecność przedstawiciela Gminnego Biura Spisowego);

– przewodniczący przypomniał o nieustająco trwającej akcji pomocy Ani Karolewicz (wsparcie środkami finansowymi, udział w zbliżającym się festynie charytatywnym, plakaty dostępne dla mieszkańców);

2/ Stwierdzenie prawomocności zebrania, lista obecności

         – lista obecności ujawniła przybycie 35 mieszkańców, co wobec statutowej ilości 25 osób, stanowi obowiązujące quorum;

– zebranie jest prawomocne

3/ Stan realizacji zadań lokalnych (ZL) za 2021 r. – wg. uchwały nr 18/2020 z 07.09.2020.

– omówienie tematyki wg. protokołu z Zebrania Zarządu z 17.08 br. przez przewodniczącego zebrania (ogólnie); przypomniano i uzupełniono informacje o realizacji ZL’2021 z poprzedniego spotkania ZM z 21.06 br.

– zrealizowano: montaż domków dla jerzyków, nasadzenia zieleni (zrealizowane częściowo), wsparcie klubu „Dębowego Liścia”, doposażenie placu zabaw, dofinansowanie „elektronicznego ucha” dla SP1, działania integracyjne (festyny, zajęcia plenerowe i świetlicowe);

– planowane działania z ZL’2021: nasadzenia zieleni wokół boiska oraz dalsze działania integracyjne (impreza plenerowa, ewent. spotkanie z okazji 25 lecia osiedla w CK, wigilia osiedlowa w formie plenerowej, geocaching)

– szczegółowa prezentacja ZL’2021 została ukazana w protokole ze spotkania zarządu z 17.08 br.

– głos zabrał mieszkaniec ul. Żurawiej nt. planowanych (zaprojektowanych z ZL’2020) nasadzeń na skwerze Jaskółcza/ Muchomorowa sugerując weryfikacje projektu by uniknąć bardzo dużych kosztów tych działań.

4/ Przedstawienie opinii Wójta do wniosku mieszkańców do Zadania Lokalnego na 2022 rok (na podst. uchwały nr 20/2021 z 21.06. br.):

– przedstawiono odpowiedź Wójta z początku września (na przekazane przez zarząd propozycje mieszkańców zgodnie z uchwałą ZM z 21.06 br.) – wszystkie propozycje były zaopiniowane pozytywnie pod pewnymi warunkami (załącznik tabelaryczny);

 

5/ Podjęcie uchwały ZM nr 21/2021 dot. Zadania Lokalnego 2022.

– przewodniczący przypomniał wszystkie propozycje mieszkańców z poprzedniego spotkania ZM (z 21.06 br.) wraz z komentarzami co do stopnia poparcia przez mieszkańców oraz uwagami Wójta do nich wyrażonych w Opiniach z początku września br.;

– całkowita suma wynikająca ze wszystkich propozycji zgłoszonych do czerwca br. to suma prawie 100 tyś zł a wobec dostępnych środków (łącznie ok. 64 tyś zł) należy dokonać wyboru punktów z listy z największym poparciem mieszkańców;

– przewodniczący zaproponował głosowanie nad całością uchwały, która uwzględniła by te punkty propozycji które zyskały na poprzednim ZM największe  poparcie (głosowanie) oraz które w uwagach Wójta nie mają dodatkowych finansowych obostrzeń; propozycja została przyjęta przez zebranych bez głosów sprzeciwu;

– w propozycji uchwały ujęto także przypomnienie o kontynuacji realizacji niezrealizowanych dotąd zadań z ZL’2017 (monitoring osiedlowy) oraz z ZL’2020 (dokończenie prac projektowych zagospodarowania polany pod lasem);

– propozycja uchwały ZM nr 21/2021 zawiera także wnioski do budżetu centralnego Gminy (domena Rady Gminy), które przedstawił przewodniczący (wnioski składane przez mieszkańców): środki na zagospodarowanie polany pod lasem, realizacja nawierzchni jezdnej ul. Kruczej, zazielenienie skwerów Jaskółcza/ Muchomorowa i plac Sokoła, rewitalizacja placu grzybowego, modernizacja kanalizacji deszczowej ulic Sosnowej i Muchomorowej (problem zalewania), budowa ścieżki rowerowej, wybieg dla psów;

– ostatni temat (lokalizacja wybiegu dla psów przy ul. Sosnowej po stronie Jelonka) wywołała dyskusje zebranych, głos zabrał także Wójt – ostatecznie wniosek o budowę wybiegu dla psów został z uchwały wykreślony;

– przystąpiono do głosowania nad całością uchwały ZM dotyczącą Zadań Lokalnych na 2022 rok; uchwała została przyjęta przy 29 osobach głosujących; 28 osoby były za podjęciem uchwały, 1 osoba się wstrzymała, nikt nie był przeciw; treść uchwały jest załącznikiem do niniejszego protokołu i zostaje przekazana do Wójta do realizacji;

 

6/ Informacje Wójta w sprawie wniosku mieszkańców do budżetu gminy na 2022 rok:

– Wójt odniósł się do tematu propozycji lokalizacji wybiegu dla psów, nie widząc szansy na szybka realizację tego pomysłu z propozycji sołectwa Jelonek przy ul. Sosnowej;

– przekazano także informacje o działaniach urzędu w sprawie propozycji rozwiązania problemu zalewania ulicy Sosnowej (sprawa jest skomplikowana a analizowane były możliwości wbudowania studni chłonnych w pasie drogowym), odwodnienie ulicy Muchomorowej będzie realizowana w trybie bieżących remontów;

– Wójt odniósł się też do kilku wątków z propozycji uchwały do ZL’2022 (opinia Wójta) m.in. sprawa monitoringu osiedlowego – trwa przetarg na wyłonienie nowego operatora;

 

7/ Informacje przewodniczącego Zarządu ze stanu bieżących spraw oraz planowanych działań i atrakcji z okazji obchodów jubileuszu 25 lecia osiedla.

– omówienie tematów wg. z protokołu z Zebrania Zarządu z 17.08 br.

– ze względu na wyrażone sugestie zebranych omówiono planowane zadania w sposób ogólny:

*współorganizacja festynu ANIA & PRZYJACIELE 18 września;

*ewentualne spotkanie biesiadne na polanie

*oraz w Centrum Kultury z okazji 25 lecia osiedla,

*dalsze działania integracyjne w świetlicy i plenerowe jak:

* joga na polanie,

* zajęcia salsation, zumba, fitness i wf na boisku,

*być może szkolenie z samoobrony i zajęcia karate dla dzieci w świetlicy,

*propozycja zajęć thai-chi etc.;

*spotkania z ciekawymi ludźmi,

*dokończenie „sucholeskiego geocachingu”,

*osiedlowa wigilia plenerowa,

*darmowe szkolenia językowe i komputerowe;

– dokładniejsze propozycje zostały omówione i opisane w protokole z zebrania zarządu z 17.08 br. (dostępne na stronie www);

8/ Kwestia projektu wprowadzenia linii autobusowej na ulice osiedla – informacje Wójta – dyskusja z mieszkańcami.

         – wywiązała się długa dyskusja z Wójtem, któremu mieszkańcy zarzucali brak konsultacji z mieszkańcami i zarządem w tak ważnej kwestii oraz większość wykazywała brak zgody na realizacje tego pomysłu (przy kilku głosach sprzeciwu);

– zadano szereg pytań o procedowanie projektu (w tym w Starostwie)  i dokonanie konkretnych wyborów i decyzji oraz w ogóle o zasadność poprowadzenie linii autobusowej;

– zadano szereg pytań o organizację ruchu na osiedlu jak niehonorowanie zasady „prawej ręki” i konieczność wprowadzenia oznakowania pionowego; o brak bezpieczeństwa i zastawianie parkingowe małych uliczek jak Czubajkowa, Maślakowa, Przepiórcza, Podgrzybkowa i plac grzybowy;

– Wójt podkreślił, że zmiany w przebiegu linii autobusowej będą i są realizowane po spotkaniu w dniu 11 sierpnia br. (przesunięcie przystanku na Muchomorowej, poszerzenia lokalne na ul. Jaskółczej, zmiany łuków etc.), ale linia przez osiedle ruszy z dniem 1.10 br.

– jest szansa, że po przetargu w połowie przyszłego roku na te linię będą skierowane małe autobusy elektryczne;

– padło pytanie o naciski z osi autobusu i czy podłoże ulic jest do tego przystosowane;

– dyskusja dotyczyła także zmian w organizacji ruchu wokół kończonego remontu ul.  Szkółkarskiej – Wójt nie potrafił jednoznacznie na to odpowiedzieć czy planuje się zmiany w głównych kierunkach ruchu poprzecznego, co dało by efekt zmniejszenia natężenia ruchu także na osiedlu;

– przypomniano o składanych wnioskach o pomiarach hałasu i natężenia ruchu na osiedlu, które są przekraczane;

– po dyskusji kilku mieszkańców poinformowało, że będzie dalej składać pisma i wnioski do różnych instytucji oraz skargi o wycofanie pomysłu tej linii na osiedlu;

– dokończenie remontu nawierzchni dróg – przypomniano o niedokończonych remontach wskazanych zdeformowanych miejsc osiedlowych ulic;

 

9/ Wolne głosy i wnioski (zgłoszenia mieszkańców):

– sprawa wybiegu dla psów – zdecydowany opór zebranych by organizować takie miejsce przy ul. Sosnowej;

– modernizacja oświetlenia ulicznego – pytania o termin realizacji wymiany na ledowe – plany gminy na 2023 rok;

– dojście do peronu ZŁOTNIKI GRZYBOWE – brak utwardzenia i kałuże, przypomnienie, że ta sprawa miała być zakończona w zeszłym roku;

– sprawa porządków w rejonie boiska i placu zabaw – apel o przyspieszenie montażu dodatkowych kamer; ewentualnie kwestia zamykania boiska ze względu na miejsce spotkań osób przyjeżdżających z zewnątrz;

– monitoring osiedlowy – dyskusja nad koniecznością poprawy stanu osiedlowego monitoringu – jest szansa na modernizacje z początkiem 2022r;

– przewodniczący przypomniał o wyłożeniu po raz kolejny MPZP w Jelonku, do którego składane są wnioski zarządu minimalizujące ewentualny wpływ zwiększonego ruchu na ruch lokalny na osiedlu;

10/ Zakończenie zebrania.

– zasugerowano kolejne Zebranie Mieszkańców w terminie wiosennym 2022 (zgodnie ze statutem), jeśli nie będzie wcześniejszych sugestii lub potrzeb;

– zebranie zakończono o godz. 22.10

 

Protokolant

Renata Ramos, Jarosław Dudkiewicz

Zarząd Osiedla Grzybowego

 

Załączniki:

– propozycje Zadań Lokalnych na 2022 – opinia Wójta

– uchwała Zebrania Mieszkańców nr 21/2021 z 13.09.2021

Uchwala-nr-21_2021-ZM-Zadanie-Lokalne-2022r.-z-13.09.2021

Osiedle Grzybowe

Nowa siedziba Straży Gminnej

Straż Gminna Gminy Suchy Las informuje o zmianie lokalizacji siedziby :

Aktualny adres to:

62-002 Suchy Las, Złotniki  ul.Dworcowa 2

(odrestaurowany budynek dworca kolejowego)

Tel. 606-310-419, 618-125-181

Godziny Funkcjonowania Jednostki

Poniedziałki – Piątki  godz. 6.00 – 22.00

Soboty godz. 8.00 – 16.00