OBWIESZCZENIE o czwartym wyłożeniu projektu zmian do planu zagospodarowania terenu NTPP.

Zarząd Osiedla Grzybowego informuje, iż Gmina Suchy Las wystawiła w BIP w zakładce 'Plany zagospodarowania przestrzennego’  Obwieszczenie o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w miejscowości Złotniki -> terenu NTPP.

Treść obwieszczenia(zobacz)

„OBWIESZCZENIE

o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki, na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką o nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Suchy Las Nr XIV/108/2007 z dnia 27 września 2007 r. zawiadamiam o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki, na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką o nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką, obejmującej cały obszar objęty tym planem, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 marca 2011 r. do 22 kwietnia 2011 r., w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las (pok. 113), Suchy Las ul. Szkolna 13, w godz. od 9ºº do 15ºº.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Las o godz. 16ºº.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Suchy Las z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2011 r.

Wójt Gminy Suchy Las – mgr Grzegorz Wojtera”