Spotkanie u Wójta p-li osiedla grzybowego

Relacja ze spotkania przedstawicieli Osiedla Grzybowego u Wójta                                                     Suchego Lasu          06.07.2020

1/ Na spotkaniu zorganizowanym przez p.  Wójta Grzegorza Wojterę obecni byli także:

– zastępca Wójta p. Marcin Buliński;

– sekretarz Gminy p.  Joanna Nowak;

– radna Iwona Koźlicka;

– radny Włodzimierz Majewski;

– przedst.. referatu komunalnego Damian Torba (w drugiej części);

– przewodniczący zarządu Jarosław Dudkiewicz;

2/ Spotkanie organizowane było celem omówienia sytuacji zarządu osiedla oraz najważniejszych kwestii bieżących na osiedlu; zaproszeni byli także dotychczasowi członkowie zarządu, którzy ostatecznie po złożonej dymisji w dniu 03.07 br., nie przybyli na to spotkanie.

3/ Wójt krótko naświetlił aktualną sytuację zarządu, którego członkowie  złożyli swoje rezygnacje po przekazaniu wniosku Przewodniczącego o rozwiązanie zarządu – popartego kilkudziesięcioma podpisami mieszkańców.  W związku z przyjęciem dymisji przez Wójta, zgodnie ze statutem osiedla Wójt przedłoży Radzie Gminy wniosek o uchwałę dot. wyborów uzupełniających dla Zarządu Osiedla Grzybowego. Wyznaczenie terminu wyborów leży w gestii Wójta i musi mieć miejsce w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały przez RG. Wstępny optymalny termin wyborów to I połowa września.

4/ Przewodniczący Zarządu oświadczył, że nie zgadza się z argumentacją zawartą przez odchodzących członków zarządu co do oceny współpracy rezygnujących z przewodniczącym; powody zaistniałej sytuacji zostały zawarte w piśmie przewodniczącego złożonym do Wójta w dniu 03.07 br. Przewodniczący oświadczył, że ze względu na zawarte w piśmie odchodzących sugestie naruszające jego dobre imię, przedłoży stosowne żądanie sprostowania zawartych tam tez w zakresie kwestii finansowych.

5/ Omówiono kwestie komunikacyjne, przewidywanych remontów ulic, kwestii tzw. „uspokojenia ruchu” i związane w organizacją ruchu kołowego oraz transportem publicznym dotyczącym rejonu osiedla.

6/ Przedyskutowano kwestie organizacji obchodów jubileuszu 25 lecia osiedla (2021 rok), dla którego powołano komitet organizacyjny przy Zarządzie osiedla – Wójt zgodził się na współuczestniczenie w organizacji poszczególnych inicjatyw,  przykładowo: ustalono produkcję kalendarza Gminy SL na 2021 rok, który związany będzie  z ukazaniem rozwoju osiedla grzybowego.

7/ Zdecydowano o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia Konkursu na projekt zagospodarowania polany pod lasem ogłoszonego przez zarząd osiedla w styczniu br., do czasu wyłonienia nowego składu zarządu osiedla, ze względu na zapisy regulaminowe (skład komisji sędziowskiej złożony z członków zarządu i p-la urzędu gminy. Stosowne decyzje opublikowane będą po uchwale Rady Gminy.

J.D.

06.07.2020