Sprawozdanie z Zebrania Zarządu 21.06 br.

Sprawozdanie – Zebranie Zarządu Osiedla Grzybowego

Wtorek   21.06.2022  pocz. godz. 20.30

Lista obecności:

Członkowie zarządu: Andrzej Wielgosz, Anita Szymańska, Maciej Młodziejowski, Dariusz Rybka, Renata Ramos, Maria Wosicka-Bura, Tomasz Bratkowski, Jarosław Dudkiewicz (radny)

Członkowie Komitetu 25 lecia osiedla: Iwona Koźlicka (radna), Andrzej Rakowski, Michał Czerniewicz

1/ Stan realizacji Zadania Lokalnego ‘2022 (w ramach uchwały ZM nr 21/2021). Omówienie.

a/ inwestycje na terenie świetlicy (wzmacniacz dla nagłośnienia, dodatkowe lustra ścienne, statyw do mikrofonu); 7 tyś zł realizacja  w trakcie, będzie zakończona do końca czerwca bez statywu ( zabrakło środków)

b/ wsparcie wakacyjnego grupy seniorów np. na grzybobranie lub nad       morze; koło „DĘBOWY LIŚĆ” 5 tyś zł – wydatki pod kontrolą koła; wydatkowano ok. 2,1 tyś zł

c/ wyjazdowe warsztaty taneczno-fitnesowe i integracyjne grupy tematycznej         związanej z zajęciami szkoleniowymi osiedlowej grupy mieszkańców  4 tyś         zł ; po przesunięciach i wydatkach na dwie wyjazdowe imprezy, zostało ok. 1 tyś zł

d/ wsparcie kółka brydżowego (jako wyposażenie świetlicy); 1 tyś zł  – decyzje koła brydżystów; zrealizowano

e/ rozgrywki szachowe; zakup sprzętu ; kółko szachowe , gry planszowe (w           ramach wyposażenia świetlicy) – kwota 1 tyś zł –  zrealizowano

f/ zabawka dla dzieci w wieku 3-4 latka na placu zabaw (3-4 tablice interaktywne) –                kwota 5 tyś zł;  zrealizowano

g/ stół „betonowy” do ping-ponga – przy placu zabaw – koszt ok. 7 tyś zł; zrealizowano

h/ deszczownica na placu zabaw lub boisku; koszt 14 tyś zł ; zrealizowano

i/ pozostałe środki na tradycyjną działalność integracyjną

po dokonaniu przesunięć (decyzją ZM – uchwały nr 22 i 23/2022) przed rozliczeniem kosztów festynu z 11.06 pozostało do dyspozycji:

– na par. 4300 ok. 7600 zł;

– na par. 4210 ok. 1575 zł;

– na par. 4220 ok. 2500 zł;

– zabezpieczone są także środki na oddzielnym paragrafie nr 4170 (umowy zlecenia tytułem zajęć stałych takich jak szachy dla dzieci i salsation na boisku)

Rozliczenie kosztów festynu z 11.06 br. – patrz załącznik do protokołu

Komitet obchodów jubileuszu 25 lecia osiedla, po przyjęciu sprawozdania finansowego  z festynu, dokonuje swojego samorozwiązania, kończąc bezpośrednie prace nad uroczystościami jubileuszu 25 lecia osiedla, dziękując wszystkim za wkład w obchody i uroczystości jak również wszystkie inicjatywy, które powstały w tym okresie.

 

2/ Środki z budżetu centralnego na kwestie osiedlowe (m.in. pismo zarządu do Wójta z 15.03 br. i odpowiedź z 15.04 br.), uzyskane wyniki badań; kwestie ogólne na osiedlu i odpowiedzi Urzędu:

a/ uspokojenie ruchu (180 tyś zł) + sprawa autobusu;

po interpelacji radnych i wcześniejszym piśmie zarządu o stanie dróg, uzyskaliśmy częściowe materiały nt. nawierzchni i stanu bezpieczeństwa na osiedlowych ulicach; istnieje spora rozbieżność pomiędzy ich zapisami a stanem faktycznym; po uzyskaniu ostatnich wyników z końcem miesiąca ma dojść do spotkania w referacie komunalnym celem wypracowania optymalnego rozwiązania poprawiającego stan bezpieczeństwa szczególnie na tzw. skrzyżowaniach równorzędnych – zarząd osiedla przychyla się do głosów większości mieszkańców wypowiadających się w tej sprawie by dokonać wyniesienia nawierzchni najbardziej newralgicznych skrzyżowań z dodatkową zmiana kolorystyki skrzyżowania; środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie centralnym gminy;

– oddzielną kwestią jest dyskusja na osiedlu nad celowością linii autobusowej, która jednak zaczyna zwiększać swoją frekwencje co do pasażerów szczególnie w okresie szczytów; zarząd osiedla przychyla się do większości głosów, iż należy wypracować kompromis w postaci poprawy stanu technicznego ulic (podbudowa, szerokości jezdni), być może wycofać część „pustych” kursów, dokonać zmiany taboru (mniejsze, elektryczne) skorygować trasy by odciążyć osiedlowe uliczki, jeśli niemożliwym okaże się całkowita likwidacja trasy linii przez osiedle, w skrajnym przypadku nawet rozważyć generalną zmianę trasy by takie ulice jak Jaskółcza czy Nektarowa zostały odciążone lub ewentualne rozdzielenie linii w obu kierunkach; zarząd i radni będą dalej prowadzili rozmowy z Wójtem w tej sprawie

b/ prace zabezpieczające kanalizacji deszcz. ul.Sosnowej i Muchomorowej (100 tyś zł)

– prace przeczyszczające kanalizację deszczową zostały wykonane przez ZGK w okresie wiosennym i wg. oceny wykonawcy po ostatnich deszczach widać znaczną poprawę w odbiorze wód szczególnie w ulicy Sosnowej, przy czym w ramach roboczych spotkań zarządu i ZGK przyczyna główna zalewania posesji to zbyt małe średnice na kolektorach odbierających w rejonie placu grzybowego i tu były by potrzebne kosztowne roboty modernizacyjne; środki na te działania są zabezpieczone na ten cel w centralnym budżecie w kwocie do 100 tyś zł i dla generalnej modernizacji są niewystarczające dla tak dużej inwestycji;

c/ nasadzenia na placu Sokoła (40 tyś zł) + kwestia spotkania w spr. rozbudowy kliniki;

– w dniu 27 czerwca przed Dyżurem Radnych, będzie miało miejsce w osiedlowej świetlicy spotkanie zainteresowanych sprawą rozbudowy kliniki weterynaryjnej na placu Sokołą oraz związanymi z tym modyfikacjami projektu zielenii; obecni będą p-le zarządu, referatu ochrony środ. i szef kliniki VET MED.;

– w ramach ZL’2021 zaprojektowano zmiany w nasadzeniach na placu Sokoła (środki zabezpieczone do 40 tyś zł w budżecie centralnym); konieczne są modyfikacje tego planu pod kątem w/w inicjatywy VET MED.;

d/ zagospodarowanie polany pod lasem (I etap) – 50 tyś zł + dalsze losy zagospodar.;

– za wskazane środki budżetu centralnego udało się zrealizować w I półroczu pierwsze elementy zagospodarowania polany pod lasem przy ul. Muchomorowej; obaj radni deklarują zabiegi o to by w przyszłorocznym budżecie można było zrealizować kolejny etap zabudowy

e/  chodnik w ul. Muchomorowej przy Złotnickiej – zrealizowano w I kwartale z budżetu centralnego gminy

f/ zagospodarowanie ul. Koźlarzowej po zakończeniu budowy; efekty rozmów

– w wyniku działań zarządu udało się uzyskać pismo z 10.05 z UG, w którym urząd zobowiązał dewelopera (wykonawca)do realizacji odtworzenia zieleni w okresie jesiennym; naprawy chodników i jezdni maja nastąpić do końca czerwca

g/ ścieżka rowerowa na ul. Muchomorowej i dalsze plany rozwojowe w zagajniku i przy zbiorniku

– pomysł poprowadzenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Muchomorowej po raz pierwszy został zaprezentowany jako jeden z postulatów wyborczych radnej Iwony Koźlickiej i już w 2019r., zaraz na początku kadencji był omówiony z Wójtem i nadleśnictwem w Łopuchówku (chodzi o fragment pomiędzy ul. Ptasi Zaułek a ciekiem wodnym strumyka złotnickiego i kładką gdyż ten odcinek należy do Lasów Państwowych); docelowo chodzi o możliwość dojazdu rowerem do przystanku PKM i do P-nia.– historia budowy ścieżki rowerowej w rejonie osiedla była prezentowana m.in. na zebraniu mieszkańców 25 kwietnia br. (patrz pkt. 8g z Protokołu z ZM); koncepcja projektowa przewidywała połączenie powstałej sieci ścieżek po południowej i północnej stronie osiedla; po ich wybudowaniu (ul. Stefańskiego, Szkółkarska, Mosiężna wzdłuż torów), urząd wdrożył działania projektowe a zarząd osiedla wraz z radną postulował i uzgodnił z UG (spotkanie w grudniu 2021 i notatka służbowa z kwietnia br.) ochronienie istniejących 20 letnich nasadzeń; postulowana i analizowana była także koncepcja zmian projektowych by ścieżkę poprowadzić po jezdni ul. Muchomorowej; odpowiedź projektowa wyklucza takie rozwiązanie ze względu na istniejącą infrastrukturę prywatnych posesji (zatoczki, wjazdy, ograniczenia) oraz ze względu na to, iż wszystkie ścieżki rowerowe w SL projektowane są jako niezależne od ruchu kołowego; w tym roku ma być zrealizowany odcinek od ulicy Nektarowej do Ptasiego Zaułka po zachodniej stronie ul. Muchomorowej (budżet centralny) z ominięciem wycinki cennych drzew i krzewów; w kolejnym roku radni zgłoszą kontynuacje tego zadania do budżetu centralnego w celu poprowadzenie ścieżki fragmentem ulicy Ptasiego Zaułka, poprzez sąsiedzki lasek (zgoda nadleśnictwa) i przez strumyk złotnicki i dalej obok zbiornika retencyjnego przebudowaną drogą serwisową wzdłuż torów aż z połączeniem ze ścieżką po północnej stronie ul. Złotnickiej; dalsze prace w tym względzie są planowane w ramach budżetu centralnego Gminy;

h/ monitoring osiedlowy – efekty działań wykonawcy;

– zgodnie z deklaracjami urzędu roboty wykonawcze rozpoczęły się i należy się spodziewać wymiany istniejących kamer oraz montażu nowych 4 szt. (z ZL’2017) do końca bieżącego roku;

i/ kwestia MPZP rejonu Jelonka (Złotnicka / Sosnowa) – dyskusja;

– sprawa jest wciąż dyskutowana zarówno przez mieszkańców osiedla jak i Jelonka; brakuje ostatecznego rozwiązania, gdyż proponowana przez Radę tzw. „uchwała naprawcza” zyskała wątpliwości prawne i nie została podjęta przez Radę Gminy przed wakacjami; główną intencją działań zarządu jest zminimalizowanie skutków wprowadzenia nowego MPZP tego rejonu, który może doprowadzić do zwiększenia natężenia ruchu na ulicach osiedla a szczególnie ul. Sosnowej; dyskutowano nad propozycją mieszkańców sołectwa Jelonek by obsługa komunikacyjna tego rejonu była całkowicie zapewniona od strony ul. Złotnickiej co jednak jest nieakceptowalne przez służby powiatowe;

3/ Tegoroczne działania i przygotowanie do imprez integracyjnych w roku bieżącym. Zakończenie działalności komitetu obchodów 25 lecia osiedla.

                a/ imprezy jednodniowe (podsumowanie I półrocza 2022):

                – WOŚP na osiedlu 30 stycznia

                – pierwszy dzień wiosny na górce saneczkowej (wspólnie z zarządem osiedla SL)

                – Dzień Kobiet 8 marca

                – sprzątanie lasku i osiedla 23 kwietnia (wspólnie z sołectwem Jelonek)

                – Zebranie Mieszkańców 25 kwietnia

                – Osiedlowy Festyn 11 czerwca Festyn Rodzinny DZIEŃ DZIECKA i zakończenie jubileuszu 25     lecia  – prezentacja rozliczenia budżetu imprezy (załącznik).

b/ plany integracyjne na  II półrocze 2022:

                – Kino plenerowe 3 września; być może teatrzyk dla dzieci

                – udział w biesiadzie jelonkowej (chyba 10 września);

                – być może jesienna organizacja turnieju brydżowego o puchar szefa zarządu osiedla

                – Zebranie Mieszkańców 12 lub 13 września

                – Grzybobranie 1 października – wyjazd wspólnie z sołectwem Jelonek

                – Andrzejki 30 listopada – wspólna impreza z sołectwem Jelonek

                – Gwiazdka 17/18 grudnia

                c/ inicjatywy stałe i w okresie wakacyjnym:

                – na bieżąco aktualizowane na osiedlowej stronie stały grafik zajęć tygodniowych                 https://www.facebook.com/groups/662486184524923/:

– w okresie wakacyjnym kontynuacja zajęć SALSATION, joga na polanie pod lasem i grupy TAI CHI oraz klubu brydżystów i zajęć dla seniorów (OPS);

 – zajęcia fitnesowe i grupy koszykarzy w zależności od frekwencji;

 – przerwa dotyczyć będzie zajęć szachowych, harcerskich, rytmiczno-tanecznych dla dzieci;

– nie wykluczone na osiedlu zajęcia półkolonijne przy współpracy ze Stowarzyszeniem FIGHTER Mariusza Sieberta;

4/ Propozycje do Zadania Lokalnego ‘2023 i budżetu centralnego  – dotychczasowe zgłoszenia, opinie zarządu:

          
– dodatkowe kosze na psie kupy w centralnej części osiedla;

Rekomendacja zarządu: przy dużej ilości dotychczasowych lokalizacji, nie ma dostępnych miejsc w tym rejonie osiedla, które by nie kolidowały z bliskością prywatnych posesji

 

– doświetlenie placu zabaw;

Rekomendacja: propozycja działań w ramach modernizacji oświetlenia osiedla w 2023 r. – w ramach budżetu centralnego

 

– doświetlenie uliczek na zapleczu szeregowców placu grzybowego; jw.

 

– przenośna ukryta kamera (wyłapywanie śmieciarzy i na boisku);

Rekomendacja: pełne wsparcie dla tej idei – ok. 3 tyś zł

– doświetlenie pasażu przy wschodniej stronie placu grzybowego;

Rekomendacja: propozycja działań w ramach modernizacji oświetlenia osiedla w 2023 r. – w ramach budżetu centralnego

 

– projekt i ewent. realizacja rewitalizacji placu grzybowego wraz ze sprawą modyfikacji ciasnych stanowisk postojowych także sąsiednie uliczki;

Rekomendacja: temat musiałby zagwarantować b. duże środki niemożliwe z ZL; proponuje się powołanie komisji mieszkańców do działań koncepcyjnych i zagwarantowanie środków na projekt rewitalizacji (koncepcji za ok. 3-4 tyś zł); taki projekt winien wziąć pod uwagę odbetonowanie placu, zagwarantowanie więcej zieleni, być może punktów wodnych, szersze stanowiska postojowe dla samochodów, zakaz parkowania pojazdów dostawczych itp.

 

– drukarka na stan świetlicy; – temat odrzucony

– zakup statywu mikrofonowego; – ok 200 zł – poparcie

 

– zakup przenośnego ogniska; – ok. 800 zł – poparcie

 

– płyta sprawnościowa do zabawy dla młodzieży;

Rekomendacja: propozycja ustawienia nowego sprzętu na polanie pod lasem lub przeniesienie obecnej wygrodzonej huśtawki na placu i wstawienie tam nowej zabudowy;

– powierzchnia tartanowa wokół deszczownicy na boisku; – akceptacja pomysłu

 

– ławki parkowe – dodatkowo w miejscach publicznych; 

Rekomendacja: w związku z ustawieniem nowych ławek na polanie, zarząd nie widzi miejsc do ustawiania kolejnych ławek

 

– sprawa wydzielenia (przeniesienia?) miejsca do rozgrywek koszykarskich na boisku;

Rekomendacja: propozycja by stworzyć przy boisku takie miejsce z budżetu centralnego do treningów koszykarskich – wniosek do budżetu centralnego

 

– obniżenie krawężników dla wygody przejść; – wniosek do zadań bieżących ZGK

 

– przejście piesze w ciągu ulic Rydzowa/Jodłowa; – wniosek do zadań bieżących Urzędu

– modyfikacja nasadzeń na skwerze Jaskółcza/ Muchomorowa zgodnie z sugestiami większej nieregularności zieleni;

Rekomendacja: poparcie pomysłu, być może w ramach modyfikacji stanu nasadzeń na placu Sokoła

– wybieg dla psów w obszarze terenów zielonych przy osiedlu;

Rekomendacja: brak miejsca na tego typu pomysły przy osiedla; będzie realizowany wybieg w sąsiedniej jednostce przy ul. Diamentowej


– docinki drzew i krzewów w tzw. klinach widoczności;
– wniosek do zadań bieżących ZGK

– zagospodarowanie skweru przy rondzie Nektarowa/ Muchomorowa 

Rekomendacja: klomb zieleni, skalniak – w ramach bieżących środków, ewent. możliwe wsparcie działaniami społecznymi

– dodatk. lampa uliczna na ul. Rydzowej;

Rekomendacja: propozycja działań w ramach modernizacji oświetlenia osiedla w 2023 r. – w ramach budżetu centralnego

– mała zjeżdżalnia dla dzieci do 3 roku na placu zabaw;

Rekomendacja: propozycja ustawienia nowego sprzętu po przeniesieniu obecnej wygrodzonej huśtawki na placu i wstawienie tam nowej zabudowy;

– naprawa uszkodzeń bruku chodnika na ul. Kurkowej przy Koźlarzowej;

– wniosek do zadań bieżących ZGK

– Zajęcia dla najmłodszych dzieci do lat 5 np. Coś w tym stylu https://warsztatyagaty.pl/

                Rekomendacja: czy możliwe jest oddzielne finansowanie poza ZL np. z budżetu CK?

– działania integracyjne na osiedlu – min. 25 tyś zł

– Integracyjny wyjazdy koła brydżystów – 2 tyś zł

                Rekomendacja: poparcie

– wnioski do Centralnego budżetu na 2023 r.: powtórzenie wniosku o dokończenie zabudowy ul. Kruczej, środki na dalszą zabudowę polany pod lasem, o budowę dalszego odcinka ścieżki rowerowej, o dokończenie robót przy uspokojeniu ruchu;

– radna Iwona Koźlicka postuluje poparcie dla inicjatywy do budżetu centralnego  tworzenia Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów

– po terminie zebrania dotarły wnioski o wsparcie Szkoły Podstawowej w SL – budowa miejsca do zabaw dla dzieci oraz wsparcie jubileuszu jednostki OSP w SL

Pismo szefa zarządu z wnioskami do Zadania Lokalnego i budżetu centralnego na 2023 zostanie złożone po terminie składania wniosków przez mieszkańców który mija 25 czerwca br.

Załącznik: rozliczenie kosztów festynu z 11 czerwca

Zebranie zakończono ok. 23.25

Kolejne zebranie zarządu przewiduje się po wakacjach przed Zebraniem Mieszkańców

Protokołował: J.Dudkiewicz