Modern. Placu Grzybowego – podsumowanie konsultacji

                                                                       Suchy Las, Osiedle Grzybowe       01.03.2024r.

W nawiązaniu do wcześniejszych konsultacji i komunikatów nt. propozycji działań wokół zmian na Placu Grzybowy, np. https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/04/plac-grzybowy-zmiany/ albo  https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/04/plac-grzybowy-propozycja-zmian/

Konsultacje w sprawie placu grzybowego

oraz spotkania konsultacyjnego w dniu 15.12 ubr. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2023/12/konsultacje-w-sprawie-modern-placu-grzybowego/) na osiedlowej stronie prezentujemy protokół z zebrania w dniu 1 marca br. zamykającego ten etap konsultacji wokół tematu projektu modernizacji Placu Grzybowego. Zachęcając do lektury, zachęcamy takżę do wyrażenia swojej opinii nt. dalszych działań Urzędu wokół tej kwestii – Plac Grzybowy jest naszym centralnym miejscem na osiedlu, gdzie skupia się co raz więcej spraw bieżących, ale i towarzyskich – intencją społeczników z zarządu i komisji jest jak najszersze zainteresowanie tematem i wypracowanie szerokiej akceptacji dla ostatecznej formy zmian, które będą przedmiotem tegorocznych działań projektowych.

Sprawozdanie ze spotkania w sprawie konsultacji nt. dalszych prac projektowych dot. przebudowy Placu Grzybowego godz. 17.00

1/ Obecni na spotkaniu zgodnie z listą obecności:

– przedst. Urzędu Gminy: Ilona Ciok (Wójt) i Damian Torba (ref.  komunalny); 2 osoby,

– przedst. zarządu i komisji ds. modernizacji placu grzybowego 8 osób,

– goście, mieszkańcy; 3 osoby,

2/ Wstęp (J.Dudkiewicz):

– przypomnienie idei przebudowy placu grzybowego: doprowadzenie do większego zazielenienia powierzchni placu i uniknięcie zbyt dużego nasłonecznienia powierzchni betonowej placu oraz dążenie do poprawienia geometrii stanowisk postojowych wraz z uporządkowaniem ruchu samochodów dostawczych

– koncepcja zrealizowana w 3 wariantach (w ramach środków z Zadania Lokalnego ‘2023) autorstwa Ludmiły Woźniak zaprezentowana w dniu 15.12.2023 r.;

– dyskusja i konsultacje trwały w mediach społecznościowych przed ponad 2 miesiące oraz wcześniej w roku 2023 – wyraziło swoja opinię w różnych formach ok. 120 osób – generalnie w większości popierając radykalne rozwiązania (3 wariant) ale z różnymi uwagami;

3/ Omówienie dotychczasowych działań (D.Torba, I.Ciok)

– wizualizacje wszystkich wariantów omówiono z implikacjami koniecznych robót w tym problematyka infrastruktury podziemnej, dojazdów do posesji, kwestii pielęgnacji zieleni, doboru odpowiednich nasadzeń, ograniczeń ruchu, projektów organizacji ruchu etc.

– Wójt zasygnalizowała kwestie ewentualnego pozyskania pomocowych środków zewnętrznych dla takich zadań;

– zaprezentowana kwestie proceduralne tj. realizacja w ramach zwykłego remontu –  odbetonowanie jak zielony skwer w 2023r. lub długotrwałe procedury pozwolenia na budowę z inwentaryzacją pełnej infrastruktury;

4/ Dyskusja zgromadzonych:

– brano pod uwagę kwestie zmniejszenia ilości miejsc parkingowych;

– rozważano warianty przejazdu przez plac; zamknięcia dojazdu od ul. Opieńkowej, albo jednokierunkowości;

– polemika czy tworzyć plac czy rondo objazdowe;

– jak prowadzić pielęgnację bieżącą nasadzeń?

– stworzono w dyskusji pomysł wariantu nr 4 (modyfikacja wariantu nr 3) z wyraźnym odbetonowaniem i stworzeniem ograniczonego ruchu pojazdów;

– szukanie kompromisu między uspokojeniem ruchu, dużym zazielenieniem i ograniczeniem możliwości swobodnego przejeżdżania oraz parkowania samochodów dostawczych;

5/ Konkluzje i wnioski

– Urząd przygotuje wersję kompromisową opartą o wariant 3 ale uwzględniającą sugestie wyrażone w dyskusji;

– przed rozpoczęciem właściwego projektowania technicznego, zarząd osiedla i komisja ds. modern. Placu spotkają się ponownie by wypracować ostateczne sugestie dla dalszych działań projektowych;

– specjaliści- projektanci przed finalnym rozwiązaniem, na wstępnym etapie przedstawią do konsultacji swoje propozycje w zakresie: ograniczenia ruchu (warianty zamknięcia lub znacznego ograniczenia przejazdu), poprawy miejsc postojowych z analizą ich ilości oraz doboru optymalnych nasadzeń;

– prezentacja dalszego pomysłu projektowego nastąpiła by w początkach maja już po wyborze nowego składu zarządu osiedla; intencją tych działań jest przygotowanie kompletnego projektu technicznego docelowego rozwiązania przebudowy placu do końca bieżącego roku;

6/ Temat zakończenia zagospodarowania polany pod lasem przy ul. Muchomorowej

–  zarząd osiedla zaproponował zmiany w doborze elementów III etapu zagospodarowania polany pod lasem: zamiast dwóch przeziernych pergoli powstała by jedna zadaszona wiata (możliwość swobodnego siadania 20-24 osób) oraz nie będzie montowana zabawka dla najmniejszych dzieci – będzie montowana zabawka sprawnościowa z tego samego typoszeregu co obecnie dla starszych dzieci/młodzieży 10-16 lat;

– wyraźnie pozostawione będzie miejsce dla zajęć jogowych i polana dla otwartych imprez plenerowych;

– możliwe dodatkowe zaprojektowane nasadzenia a całość aranżacji powinna być maksymalnie zbliżona do koncepcyjnej wersji zagospodarowania, która została skonsultowana z mieszkańcami w latach 2021-2023.

Spotkanie zakończono o 18.50                                                                                                     

Przewodniczący Zarządu Osiedla   

Jarosław Dudkiewicz