Informacja Przewodniczącego zarządu po czerwcowej sesji RG

Informacja Przewodniczącego Zarządu Osiedla Grzybowego po czerwcowej sesji Rady Gminy.

Najważniejsze kwestie dotyczące naszego osiedla po Sesji Rady Gminy, która odbyła się ponownie w warunkach wynikających z restrykcji epidemicznych na sali GOS:

1/ Sesja Rady Gminy w pierwszej części dotyczyła udzielenia absolutorium za rok 2019 Wójtowi. Po debacie uchwalono kilka uchwał udzielających absolutorium za poprzedni rok.

2/ Po przerwie radni po długiej debacie przerywanej dyskusjami w klubach, podjęli ostatecznie kilka uchwał dotyczących gospodarki śmieciami w SL. Uchwalono wzrost cen za śmieci z obecnych 15 złotych na 25 złotych za miesiąc za osobę od 1 września br. Jednocześnie uchwalono możliwości upustów (dla Karty Dużej Rodziny lub gdy ktoś ma kompostownik). W jednej z uchwał dot. Regulaminu utrzymywania czystości, wywiązała się dyskusja nad ustaleniem odpowiedzialności za uprzątanie przyległych chodników – nadal pozostaje ona w gestii właścicieli posesji przyległych.

3/ Ważną kwestią dla naszego osiedla była sprawa uchwały w sprawie zadań spółki gminnej GCI sp. z o.o., która ma zajmować się obsługą techniczną naszego osiedlowego monitoringu. Niestety ponownie ten punkt został wykreślony z porządku obrad.

4/ W ramach informacji Wójta podano informacje o uruchomieniu pracy urzędu Gminy w pełnym zakresie od 29 czerwca br.

5/ Wójt potwierdził także, że w trybie przyśpieszonym Gmina będzie realizować zadanie Urzędu Miasta Poznania w postaci dokończenia przejścia i przejazdu rowerowego przez tory w ciągu ulicy Wałeckiej.

6/ Na terenie Gminy ma zostać wprowadzony system wypożyczania  rowerów na aplikacje – nieodpłatny system na razie 10 rowerów z trzema miejscami zdawania rowerów w okolicach Złotnik, Złotniki  Wieś i w Suchym  Lesie.

7/ W wolnych głosach radny Sowiński odczytał stanowisko p. Małgorzaty Salwa – Haibach w odniesieniu do wystąpienia przewodniczącego zarządu na sesji 11.05 br. w sprawie nasadzeń na naszym osiedlu w roku 2016.

8/ W wolnych głosach radna Ankiewicz poprosiła Wójta i sekretarz Gminy o wyjaśnienie sytuacji zbierania wniosków od mieszkańców do Zadania Lokalnego na 2021 rok, skoro formalnie nie było zarządzenia o przedłużeniu tego terminu poza 25 czerwca. Szefom sołectw i zarządów zakomunikowano, że w tej kwestii oraz sprawie wydatków środków z ZL 2019 i 2020 będzie oddzielne spotkanie z Wójtem z początkiem lipca. Celem tego spotkania będzie także określenie możliwych warunków zorganizowania Zebrania Mieszkańców w obecnej sytuacji epidemicznej.

Kolejna sesja Rady Gminy będzie miała miejsce w dniu 9 lipca br.

 

Inne bieżące kwestie dotyczące naszego osiedla:

9/  Dobiega końca konkurs na zagospodarowanie polany u zbiegu ulic Muchomorowej i Nektarowej, którego przedłużony termin na składanie propozycji upływa 30 czerwca br. (https://osiedlegrzybowe.zlotniki.com/2020/01/konkurs-na-zagospodarowanie-polany-pod-lasem/).

10/ Po uzyskaniu informacji od operatora budującego sieć światłowodową na osiedlu, doszło do szeregu rozmów zarządu (przewodniczącego)  z wykonawcą wskazujących na zgłaszane przez mieszkańców nieprawidłowości w odtwarzaniu nawierzchni – komunikat w tych sprawach został udostępniony w publikatorach i gablotach. W dniu 26.06 w piątek będzie miało miejsce spotkanie techniczne z wykonawcą celem wskazania miejsc reklamacyjnych.

11/ Referat komunalny potwierdził, że toczą się prace przygotowawcze z Zadania Lokalnego 2020 m.in. nad ustawieniem dodatkowych koszy na śmieci, modernizacją placu zabaw, zazielenieniu osiedla.

12/ Potwierdzono także, że po okresie wyborczym od 16.07 świetlica wróci do możliwego użytkowania przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, które zostaną określone przez UG z początkiem lipca.

 

Jarosław Dudkiewicz

Przewodniczący

Zarządu Osiedla Grzybowego

Przewodniczący

25.06.2020