Sprawy komunikacyjne – komunikat zarządu

1/ W ubiegłym tygodniu 28.04 br. miało miejsce spotkanie przeglądowe z przedstawicielami referatu komunalnego UG oraz powiatowej policji drogowej, którego celem była analiza zagrożeń komunikacyjnych na wskazanym przez jednego z mieszkańców skrzyżowaniu Pieczarkowa/ Sosnowa (ostatnio doszło tam do kolizji samochodu z dziecięcym rowerem). W spotkaniu brał udział także przewodniczący zarządu osiedla.
2/ W ramach w/w spotkania przedstawiciel policji zwrócił uwagę na konieczność dostosowania (usunięcia) nasadzeń, które znajdują się w tzw. klinach widoczności co przede wszystkim doprowadza do braku należytej widoczności u kierowców. Wniosek o doprowadzenie do usunięcia roślinności która ogranicza widoczność na kilku skrzyżowaniach osiedlowych, został przedłożony Urzędowi Gminy już w roku 2019.  Zarząd osiedla postuluje by szczególnie w rejonach skrzyżowań  dokonać korekt przerastającej zieleni we własnym zakresie, zdając sobie sprawę, że są to w większości nasadzenia własne mieszkańców.
3/ W drugiej części spotkania dokonano analizy uszkodzeń nawierzchni szczególnie w rejonie studzienek i wpustów kanalizacyjnych na ulicy Muchomorowej i Sosnowej jak również tzw. separatorów ruchu. Stwierdzono znaczne ponadnormatywne deformacje w kilku miejscach, które są efektem nadmiernego obciążenia tych ulic ruchem kołowym. W obu kwestiach zarząd będzie występował do władz gminnych o dokonanie bieżących napraw tych wskazanych miejsc. Referat komunalny UG wraz z ZGK zadeklarował niebawem przeprowadzenie stosownych remontów.
4/ W ciągu kilku najbliższych dni nastąpi zakończenie prac sieciowych wykonawcy kanalizacji teletechnicznej INEA, który obecnie koncentruje się na robotach poprawkowych (wskazanych przez mieszkańców) oraz technicznym zakończeniu wbudowania instalacji światłowodowej. Zarząd osiedla będzie brał udział w końcowych odbiorach i monitorował stan odtworzenia nawierzchni i lokalnie naruszonych nasadzeń.
5/ Zarząd osiedla wystąpił już dwukrotnie do Wójta i dalej będzie monitorował kwestię rozwiązania problemu zalewania kilku posesji przy ul. Sosnowej oraz jednej posesji przy ul. Muchomorowej. Sytuacja ta powtarza się ze względu na techniczne braki odprowadzania wód  w czasie ulewnych opadów deszczu. W związku z faktem, że sytuacja powtarza się cyklicznie, będziemy występować o rychłe rozwiązanie problemu w ramach działań remontowych ulic prowadzonych przez Urząd Gminy.
Jarosław Dudkiewicz