Informacje po XLIV sesji Rady Gminy

Ostatnia sesja RG odbyła się w sposób bezpośredni na sali sesyjnej.

Najważniejszym elementem formalnym stała się oficjalna rezygnacja dotychczasowej przewodniczącej RG radnej Anny Ankiewicz, którą w wyborach radnych, zastąpił na tym stanowisku dotychczasowy vice przewodniczący radny Radosław Banaszak, nowym vice przewodniczącym został radny Tomasz Sztolcman. W czasie obrad przedstawiono także nowego sołtysa Jelonka p. Andrzeja Bartkowiaka.

Z punktu widzenia sytuacji naszego osiedla, istotnym punktem była uchwała dot. planu zagospodarowania rejonu Jelonka (Sosnowa/ Złotnicka), którego projekt został już trzeci raz wyłożony. Pomijając aspekty planistyczne związane ze sposobem zabudowy tego terenu, najważniejszą „kością niezgody” w dotychczasowych dyskusjach, które miały miejsce na kilku spotkaniach z mieszkańcami a także w ramach prac komisji budżetowej RG, stał się sposób skomunikowania tego rejonu. W obecnym kształcie projekt przewidywał całkowite połączenie komunikacyjne jedynie z ul. Sosnową, co jest nieakceptowalne zarówno przez mieszkańców osiedla grzybowego jak i Jelonka. Zabierając głos, jeszcze raz przywołałem argumenty o potrzebie dywersyfikacji obciążenia komunikacyjnego tego rejonu ze względu na zbyt duże dotychczasowe obciążenie ruchem kołowym, szczególnie po dodatkowym uruchomieniu linii autobusowej,  tej ulicy. Radni podzielili tę opinię praktycznie w całości i projekt uchwały ostatecznie upadł, plan w tym kształcie nie został uchwalony.

Radni podjęli także decyzję o wsparciu gminy partnerskiej Dobrzyca, dotkniętej lutowym kataklizmem wichur i trąb powietrznych oraz o środkach pomocowych na wsparcie i pomoc obywatelom Ukrainy.

W ramach tematów bieżących radni odrzucili wniosek Wójta o limicie poręczeń i gwarancji dla kredytu spółki gminnej do 1,5 mln. zł. Inne uchwały związane z dzierżawą działek czy programem opieki nad zwierzętami lub programem profilaktyki i rozw. probl. alkohol, przeszły bez dyskusji.

Z innych kwestii interesujących naszych mieszkańców w ramach informacji Wójta zapowiedziane zostały kwietniowo-majowe roboty naprawcze dróg gminnych oraz w zakresie oznakowania i sygnalizacji świetlnych – przeprowadzane przez ZGK. W tych miesiącach należy też spodziewać się dokonania przeglądów stanu placów zabaw i boisk – tu również zgłoszone zostały usterki boiska i placu przy ul. Sosnowej. Rozpoczęła się też budowa świetlicy w Złotnikach – Wsi. Planowane zakończenie jest na koniec tego roku.

W dyskusji i wnioskach radnych usłyszeliśmy od Wójta, że ZTM prowadzi prace nad zmianami grafika publicznej komunikacji publicznej w związku z planowanym remontem „PESTKI” w II połowie bieżącego roku (radny Zbigniew Hącia). Radny Robert Rozwadowski dopytywał o procedowanie projektu uspokojenia ruchu na terenie osiedla SL, co będzie miało wpływ na ruch tranzytowy na naszym osiedlu.

W sprawie uspokojenia ruchu na naszym osiedlu, miałem okazję podjąć ten temat na komisji porządku w mijającym tygodniu w czasie dyskusji z komendantem policji Dominikiem Sierżantem. Planowane jest spotkanie komisji bezpieczeństwa, które ma analizować kwestie bezpieczeństwa ruchu szczególnie w rejonie tzw. skrzyżowań równorzędnych. Sygnalizowałem nieczytelność ich oznakowania i potrzebę poprawy stanu bezpieczeństwa.

Zarząd naszego osiedla przekazał na sesji na ręce Wójtów, p. Skarbnik, Radcy, wszystkich radnych, szefów zarządów osiedli i sołtysom symboliczne prezenty wielkanocne.

Jarosław Dudkiewicz

Radny, przewodniczący zarządu osiedla